Business Chinese 15 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 15 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 15 Deck (62)
Loading flashcards...
0

MW for electrical appliances that can "stand"

tái

1

To log on

dēngrù
登入

2

Password

mìmǎ
密码

3

As long as ...

zhǐyào ••• jiù •••

4

To click

diǎnjī
点击

5

Menu

càidān
菜单

6

Internet explorer

hùliánwàng
互联网

7

Symbol, mark, sign

biāojì
标记

8

To surf the Internet

shàngwǎng
上网

9

Now, presently

xiànzài
现在

10

To open up

dǎkāi
打开

11

Home page

zhǔyè
主页

12

Google

Gǔgē
谷歌

13

Link

liànjiē
链接

14

Direct, directly

zhíjiē
直接

15

To search

sōusuǒ
搜索

16

Information

xìnxī
信息

17

About, regarding

guānyú
关于

18

Product

chǎnpǐn
产品

19

Why

wèishénme
为什么

20

Baidu (Chinese search engine)

Bǎidù
百度

21

Because

yīnwèi•••suǒyǐ
因为•••所以

22

More (than)

gèng

23

More (something)

gèng duō
更多

24

Chinese language

Zhōngwén
中文

25

Therefore

suǒyǐ
所以

26

To receive

shōu

27

Yesterday

zuótiān
昨天

28

Electronic

diànzǐ
电子

29

Mail

yóujiàn
邮件