Business Chinese 5 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 5 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 5 Deck (30):
0

O'clock

diǎn

1

What time

jǐdiǎn
几点

2

To start

kāishǐ
开始

3

Half

bàn

4

Hour

xiǎoshí
小时

5

Really

zhēn

6

Pretty good

búcuò
不错

7

I'm flattered

guò jiǎng le
过奖了

8

Today

jīntiān
今天

9

To discuss

tǎolùn
讨论

10

Itinerary

rìchéng
日程

11

Arrangement

ānpái
安排

12

To arrive

dào

13

Quarter of an hour


14

Four


15

To meet with

gēn。。。jiànmiàn
跟。。。见面

16

How

zěnmeyàng
怎么样

17

Ok, alright

xíng

18

After

yǐhòu
以后

19

Altogether

yìqǐ
一起

20

To eat

chī

21

Dinner

wǎnfàn
晚饭

22

Idea

zhúyì
主意

23

President

zǒngcái
总裁

24

CFO

shǒuxí cáiwù guān
首席财务官

25

CEO

shǒuxí zhíxíng guān
首席执行官

26

Executive Vice President

chángwù fù zǒngcái
常务副总裁

27

To have a meeting

kāihuì
开会

28

Extremely, very

fēicháng
非常

29

I am flattered

nǎli,nǎli
哪里,哪里