Business Chinese 19 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 19 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 19 Deck (57):
0

One more step forward

jìnyíbù
进一步

1

Happen to be

zhènghǎo
正好
qìahǎo
恰好

2

British side

Yīngfāng
英方

3

Representative

dàibiǎo
代表

4

Technology

jìshù
技术

5

Opportunity

jīhuì
机会

6

Feel free to ask

jǐnguǎn wèn
尽管问

7

To look for

zhǎo

8

Sole agent

dújiā dàilǐ
独家代理

9

Multiple agents

duōjiā dàilǐ
多家代理

10

Have capacity to do sth

nénggòu
能够

11

To guarantee

bǎozhèng
保证

12

Sales volume

xiāoliàng
销量

13

Sales

xiāoshòu
销售

14

Commission

tíchéng
提成

15

Normally, in general

yìbān
一般

16

Percent

bǎifēnzhī
百分之

17

Low


18

From...perspective

duì。。。láishuō
对。。。来说

19

Competition

jìngzhēng
竞争

20

Few, little

shǎo

21

Beneficial

yǒulì
有利

22

Certainly

dāngrán
当然

23

Merit

yèjì
业绩

24

To increase

zēngjiā
增加

25

A series of

yí xìliè
一系列

26

Reward, rewarding

jiǎnglì
奖励

27

Ways and means

bànfǎ
办法

28

To promote sales

cùxiāo
促销

29

Means, measure

shǒuduàn
手段

30

To provide

tígòng
提供

31

Support

zhīchí
支持

32

Apart from...also

chúle。。。hái
除了。。。还

33

To send

pài

34

Consultant

gùwèn
顾问

35

Scene, site of

xiànchǎng
现场

36

To supervise

zhǐdǎo
指导

37

To open and connect

kāitōng
开通

38

To consult, consultation

zīxún
咨询

39

Hotline

rèxiàn
热线

40

Confidence

xìnxīn
信心

41

When

shénme shíhou
什么时候

42

Result

jiéguǒ
结果

43

Excellent

hǎo jíle
好极了

44

Good luck

hǎoyùn
好运

45

How often

měi gé duō jiǔ
每隔多久

46

To hold (a game, campaign)

jǔbàn
举办

47

Sale promotion activity

cùxiāo huódòng
促销活动

48

Prize draw

chōujiǎng huódòng
抽奖活动

49

To raise (a question)

tí chūlai
提出来

50

Ten percent

yì chéng
一成

51

Many kinds of

duō zhǒng
多种

52

Worry free

fàngxīn
放心

53

To promote, promotion

tuīguǎng
推广

54

Regarding, relating to

yǒuguān
有关

55

Natural

zìrán
自然

56

To know

dézhī
得知