Business Chinese 14 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 14 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 14 Deck (53):
0

Desk

bàngōng zhuō
办公桌

1

computer

diànnǎo
电脑

2

Direct line

zhíbō
直拨

3

Outside line

wàixiàn
外线

4

First, in advance

xiān

5

To dial


6

Domestic

guónèi
国内

7

International

guójì
国际

8

Long distance

chángtú
长途

9

Printer

dǎyìnjī
打印机

10

These

zhèxiē
这些

11

File folder

dàng'ànjiā
档案夹

12

Headed paper

xìnzhǐ
信纸

13

Paper

zhǐ

14

To send


15

Fax

chuánzhēn
传真

16

Fax machine

chuánzhēnjī
传真机

17

Next door

gébì
隔壁

18

In

zài。。。li
在。。。里

19

Administration room

zīliàoshì
资料室

20

Photocopier

fùyìnjī
复印机

21

Side, beside

pángbiān
旁边

22

On

zài。。。shang
在。。。上

23

Table, desk

zhuōzi
桌子

24

To see

kàn dào
看到

25

If

rúguǒ
如果

26

To use

yòng

27

To finish, to end

wán

28

Under

zài。。。xià
在。。。下

29

Box

hézi
盒子

30

New

xīn

31

Common room

xiūxi shì
休息室

32

Water

shuǐ

33

Corridor

zǒuláng
走廊

34

The end (of)

jìntóu
尽头

35

Toilet

xǐshǒujiān
洗手间

36

Downstairs

lóuxià
楼下

37

Opposite

duìmiàn
对面

38

Lift

diàntī
电梯

39

Left, to the left

zuǒbiān
左边

40

Prefix for ordinal numbers


41

Envelope

xìnfēng
信封

42

Filing cabinet

wénjiànguì
文件柜

43

Digital projector

shùmǎ huàndēng
数码幻灯

44

Digital camera

shùmǎ xiàngjī
数码相机

45

Camcorder

shùmǎ shèxiàngjī
数码摄像机

46

Blank

kòngbái
空白

47

CD

guāngpán
光盘

48

Pen drive

U pán
U盘

49

To press

àn

50

To connect

liánjiē
连接

51

To find

zhǎodào
找到

52

To exit

chū