2013.03.xx. Class Flashcards Preview

Han Yu > 2013.03.xx. Class > Flashcards

Flashcards in 2013.03.xx. Class Deck (6)
Loading flashcards...
0

Was is your nationality?

nǐ shì nà guó rén?
你是那国人?

1

Russian Federation

é luó sī
俄罗斯

2

I am half American and half German.

wǒ shì yí bàn měi guó hé dé guó rén
我是一半美国和德国人。

3

Page


4

The company in which I work

wǒ gōngsī
我公司

5

The company which I own

wǒ de gōngsī
我的公司