Business Chinese 3 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 3 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 3 Deck (24):
1

Marketing Department

shì chǎng bù
市场部

2

that


3

Accounting department

cáiwùbù
财务部

4

Branch office

fēngōngsī
分公司

5

United Kingdom

yīngguó
英国

6

Also, yet, still

hái

7

Many, much

duō

8

From

cóng

9

Sweden

ruì diǎn
瑞典

10

Germany

déguó
德国

11

Office, agency

bànshìchù
办事处

12

Advertising department

guǎnggàobù
广告部

13

HR department

rénshìbù
人事部

14

Skill, technology

jìshù
技术

15

Singapore

xīnjiāpō
新加坡

16

Hong Kong

xiānggǎng
香港

17

Southeast Asia

dōngnányà
东南亚

18

South Africa

nánfēi
南非

19

Europe

ōuzhōu
欧洲

20

Here

zhèr
这儿

21

There

nàr
那儿

22

A few, a lot of

bùshǎo
不少

23

Come from (a place)

láizì
来自

24

Used before an appellation

ā