Business Chinese 6 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 6 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 6 Deck (29):
0

To invite, invitation

yāoqǐng
邀请

1

Seventeen

shíqī
十七

2

To attend

cānjiā
参加

3

Opening ceremony

kāiyè diǎnlǐ
开业典礼

4

To know facts

zhīdào
知道

5

Busy

máng

6

I am afraid that...

kǒngpà
恐怕

7

Then, in that case

nàme
那么

8

Eighteen

shíbā
十八

9

Dinner banquet

wǎnyàn
晚宴

10

Can (possibility)

néng

11

Should, ought to

yīnggāi
应该

12

Problem, question

wèntí
问题

13

But

búguò
不过

14

To have to

děi

15

To confirm

quèrèn
确认

16

To accept

jiēshòu
接受

17

Must, definitely

yídìng
一定

18

Invitation letter/card

qǐngtiě
请帖

19

Seven


20

Hotel

fàndiàn
饭店

21

Peace Hotel

Hépíng Fàndiàn
和平饭店

22

See you then

dàoshí jiàn
到时间

23

That day

nà tiān
那天

24

To attend, be present

chūxí
出席

25

Sorry

bàoqiàn
抱歉

26

But, however

kěshì
可是

27

Invitation card

qǐngjiǎn
请柬

28

Then, at that time

nàshí
那时