Business Chinese 11 Flashcards Preview

Han Yu > Business Chinese 11 > Flashcards

Flashcards in Business Chinese 11 Deck (34):
0

Hello (telephone)

wèi

1

To ask

wèn

2

Grammatical marker (in process of doing sth)

zhèngzài
正在

3

To have a meeting

kāihuì
开会

4

Which person

nǎ wèi
哪位

5

To help

bāng

6

To ask, to let

ràng

7

A moment

yíhuìr
一会儿

8

To return

huí

9

Telephone, phone call

diànhuà
电话

10

Number, code

hàomǎ
号码

11

Area code

qūhào
区号

12

To leave a message

liú gè yán
留个言

13

To make a telephone call

dǎ diàn huà
打电话

14

To talk about, discuss

tántan
谈谈

15

Next month

xià gè yuè
下个月

16

Training, to train

péixùn
培训

17

List of names

míngdān
名单

18

May, can

kěyǐ
可以

19

Maybe, possible

kěnéng
可能

20

If

yàoshi••••••dehuà
要是••••••的话

21

Office

bàngōngshì
办公室

22

Or

huòzhě
或者

23

Mobile phone

shǒujī
手机

24

Immediately, at once

mǎshàng
马上

25

I am looking for...

wǒ zhǎo••••••
我找••••••

26

He is not in / available.

tā búzài
他不在

27

When is he available?

tā shénme shíhou zài?
他什么时候在?

28

He is on a business trip.

tā chūchāi le
他出差了

29

He is on holiday

tā zài xiūjiā
他在休假

30

To finish a meeting

kāi wán
开完

31

To get, obtain

ná dào
拿到

32

Staff

rényuán
人员

33

If (2)

rúguǒ
如果