Del 18 Første verdenskrig 1914-1918 Flashcards Preview

Historie 2 > Del 18 Første verdenskrig 1914-1918 > Flashcards

Flashcards in Del 18 Første verdenskrig 1914-1918 Deck (31)
Loading flashcards...
1

Når brøt første verdenskrig ut, hvor lenge varte den, og hvilke forutsetninger lå til grunn for krig?

1914, varte 4 år, rundt 10000 døde under krigen (1918). Skuddene i Sarajevo er ofte forbundet med utløsende årsak. Stormaktene hadde lenge kjempet om å være de største innefor kolonier og markeder. Frankrike var bitre på tyskerne etter tapet i 1871, Storbritannia var redde for at Tyskland skulle bli for store. Østerrike-Ungarn ville ha mer land, noe som Russland ville stoppe.

– Bismarck hadde avtale med Russland, den ble ikke fornyet av keiser Wilhelm
– Som resultat allierer Russland seg med Frankrike og England – trippelententen
– Tyskland allierer seg med Østerrike-Ungarn og Italia – trippelalliansen
– Italia bytter senere allianse siden de ble lovet landområder for å hjelpe alliansen, fikk aldri de
– Politiske overhoder mente at krig var et greit politisk virkemiddel for å komme til enighet
– Uenige om landegrenser, alle er nasjonalistiske
– Opprustning: Storbritannia ruster opp for å beholde imperiet
– Opprustning: (Russland opplever som trussel, ruster opp)
– Opprustning: Frankrike ruster opp på grunn av hevn mot Tyskland fra tap i 1871
– Opprustning: Tyskland ruster opp for å bli stormakt – opp og fram.
(s. 364-366 i pensumbok).

2

Hva legger du i uttrykket La belle epoque (Den vakre tiden)?

Franskmennene kalte det først tiåret før krigen den, grunnen til dette var at levestandarden var høy og det var en fredsperiode. Verden var på vei fremover på mange fronter(Noejeg husker fra historietimene :P).

3

Hva var trippelalliansen?

Det var en militærallianse med Østerrike-Ungarn, Tyskland og Italia, det skulle støtte hverandre om noen ble angrepet(s. 366 i pensumbok).

4

Hva var trippelententen?

Frankrike, Storbritannia og Russland svarte med å danne sin egen allianse for å forsvare seg mot trippelalliansen.(s. 366 i pensumbok)

5

Hva dreide Haag-konferansene i 1899 og 1907 seg om?

Det var to fredskonferanser som skulle forhindre storkrig mellom stormaktene.De tredje konferansen ble avlyst på grunn av krigen i 1916(Ekstraopplysning fra sammendragsspørsmål).

6

Hvorfor ble Balkanhalvøya kalt ”Europas urolige hjørne”?

Det ble kalt det for det var stor strid mellom serbere, russere, grekere, kroatere, albanere og bulgarer. Det var strid mellom hvem som være hvor og hvilke land som skulle styre forskjellige land, både Russland og Østerrike-Ungarn var godt innblandet i det som skjedde(Ekstraopplysning fra sammendragsspørsmål).

7

Hva var Serbernes mål på Balkan?

Det var å få med i Bosnia-Hercegovina ,Kroatia og Slovenia i et Stor-Serbia, som var en stor trussel for Østerrike-Ungarn ettersom mange kroater, slovenere og mange serbere bodde i deres stat. De var også redde for at de ville lage allianse med Russland(s. 372-373 i pensumbok og fra sammendragsspørsmål).

8

Hva gikk den panslaviske idé ut på?

Alle slavisktalende folk burde søke sammen, helst under russisk styre(fra sammendragsspørsmål).

9

Hvem var Gavrilo Princip?

Mannen søk startet skuddene i Sarajevo, med å skyte den bosnisk-serbisk tronfølgeren av Østerrike-Ungarn og hans kone. Østerrike-Ungarn skyldte alt dette på Serbia som de erklærte krig mot som følger av disse skuddene(s. 364 i pensumbok).

10

Hva var Blankofullmakten?

Avtale mellom Østerrike-Ungarn og Tyskland, hvor tyskerne skulle støtte dem hvis de gikk i krig med Serbia(Sammendragsspørmål).11

Hva var karakteristisk for krigføring på vestfronten i forhold til Øst og Sør?

Skyttergraver, hvor de lå på hver sin side å kjempet for noen få meter var vanlig i vest. Kalde, lange forskyningslinjer og mer sprett med folk. Mer bevegelse og mer lik gammeldags krig fantes i Øst/Sør(s.367.368 i pensumbok).

12

Hvilken rolle hadde Winston Churchill?

Han var marineminister for britene - ledet et fiaskoangrep på Dardanellene som ledet til at 200000 soldater døde. Prøvde å stoppe tyrkerne fra å hjelpe tyskerne(sammendragsspørsmål).

13

Hva var Jyllandslaget?

Tyskerne prøvde å bryte ut krigsflåten fra Nordsjøen men mislykket i 1916. Fåten ble liggende ved havn resten av krigen. Slaget blir sett på som uavgjort, men realiteten var at britene vant som holdt tyskerne tilbake(sammendragsspørsmål)..

14

Hva førte senkingen av passasjerskipet Lusitania til?

128 amerikanere døde - skapte store reaksjoner som var en av grunnene til at USA blandet seg inn i krigen April 1917(sammendragsspørmål).

15

Hva betyr uinnskrenket båtkrig?

Det var å skyte alle båtene til motstanderen slik de ikke fikk varer, de gjorde dette var å få britene og franskmennene til å trekke seg fra krigen før USA kom(sammendragsspørsmål).

16

Hva skjedde 11.11 klokken 11 1918?

Det ble våpenhvile ettersom det brøt revolusjon i Tyskland hvor keiseren Vilhelm 2 gikk av og landet ble republikk(s.222 i portalboka om 2. verdenskrig). .

17

Hva var Wilsons 14 punkter?

Det var en idealisme som skulle være et grunnlag for å danne verdensfred. Noen av punktene var: Kolonimaktene skulle ta større hensyn til befolkningen de styrte. Ulike nasjoner innenfor flerkulturelle stater (Østerrike-Ungarn) skulle få mer selvstyre. Statsgrensene skulle gå slik at de tok hensyn til språk og kultur. Han foreslo også å opprette et folkeforbund – dagens FN.

– Forsoning, Fri Handel
– Kolonimakter skulle ta hensyn til lokalbefolkning
– mer selvstyre i flerkulturelle stater
– Internasjonal organisasjon som skulle forebygge krig – et folkeforbund
– Tyskland og Østerike-Ungarn trodde punktene skulle ligge til grunn for fredsforhandlingen
– Frankrike brydde seg ikke stort om Wilsons punkter
– England ble med Frankrike, Tyskland ble syndebukk
– Østerrike-Ungarn ble splitte
(s.369 i pensumbok, og 222 i portalboka om 2. Verdenskrig).

18

Hva var den "polske korridor"?

Det var en landstripe som gikk ut til Østersjøen, det skilte Øst-Preussen fra resten av Tyskland(sammendragsspørsmål).

19

Hva var folkeforbundet?

Det var et forbund som skulle hjelpe landene som var en del av forbundet med sikkerhet, hvis et land havnet i krig med et annet skulle de andre landene hjelpe dem. USA, Russland og Tyskland var ikke med(s.369 i pensumboka).

20

Hvilken utenrikspolitikk førte Norge under krigen?

Holdt seg nøytrale hele krigen, og stolte på at britene hjalp dem om de ble angrepet. Norge var hele tiden redde for at russerne skulle angripe Nord-Norge.

– Norge hadde en av verdens største handelsflåter
– Norge ville handle med Tyskland – eksport av jermalm
– England la press på Norge for å kutte handelen – kjøpte fisk for å hindre at Tyskland fikk den
– Norge eksporterte kull/fisk/jernmalm
– ca. 2000 norske sjøfolk dør under krigen
– Tyskland førte uinnskrenket ubåtkrig, og skjøt skip som fraktet varer til England+Frankrike
(s. 198-202 i portalboka om 1. Verdenskrig).

21

Hva mentes med jobbtid og dyrtid?

Jobbtid: De først årene av krigen trengte stormaktene forsyninger noe som gjorde at eksporten i Norge gikk opp, og folk fikk mer penger. Det ble en kortvarig rikdom som ga en stor baksmell når jobbetiden tok slutt.
Dyrtid: Det ble mindre varer til Norge ettersom det var vanskeligere å frakte varer inn i Norge noe som gjorde prisene høye. Lønningene var ikke i takt med prisene på varer slik at det ble stor forskjell mellom klassene. Det ble opprettet komiteer i kommuner som skulle dele ut mat rasjonelt slik at folk ikke skulle sulte(s. 202-203 i portalbok om 1. Verdenskrig). .

22

Hvilke konsekvenser førte krigen med seg?

– Mange ekstreme politiske retninger i Europa: fascisme, nazisme, kommunisme
– Folk hadde lite tro på at demokratiet kunne virke
– Tyskland låner mye penger av USA for å betale krigserstatning
– USA gir rimelige lån pga frykt for spredning av revolusjon/kommunisme (+renteinntekt)
– Mange nye stater blir opprettet, keiserriker forsvinner
– Østerike-Ungarn blir delt
– Det osmanske riket trekkes tilbake, “blir” Tyrkia
– England og Frankrike oppretter mandatområder, Palestina blir et britisk mandat
– Tyskland lider mest etter fredsavtalen siden de fikk skylden, mister all ære.
(s. Powerpoint, og kap. om 1.V.K i pensumbok og portalbok).

23

Når og hvorfor startet den Russiske revolusjonen?

Russisk revolusjon startet 1917. Russland lå på flere måter etter resten av Europa. Livegenskap ble ikke avviklet før 1861 under tsar Aleksander 2. - Jorda ble nå eid i fellesskap(miren). helt fram til 105 var riket et enevelde(s. 296 i pensumbok)

1. Verdens krig er ofte knyttet til en av årsakene til revolusjonen. Bondesoldater i tsarstyret maktet ikke å føre en moderne krig. Enorme tap og krigstretthet. Priser steg, matmangel i byer, og misnøyen økte(s. 388i pensumbok).

Imperialisme(1904-1905). Russland hadde kastet blikk mot japanske nærområder og Stillehavskysten. Japan har sikret Taiwan. Dette fører til rivalisering der Russland taper mot Japan. En Asiatisk stat vinner mot en europeisk stormakt(s. 344 i pensumbok).

24

Hva var årsaken til revolusjon i 1905, og hva førte den til?

Nederlaget i krigen mot Japan, og indre spenninger i landet var årsaken(s. 296 i pensumbok).

- Revolusjonen førte til at det ble valgt en nasjonalforsamling(dumaen), den hadde en viss makt, og innførte begrenset stemmrett. Politiske partier ble siftet, pressen fikk relativt fri stilling.

- En annen side: bønder reiste seg på landsbygda, arbeiderne streiket i byen, , og det ble opprettet arbeiderog soldatråd, sovjeter.
(s. 296-297 i pensumbok)

25

Revolusjon 1917 i hovedstaden Petrograd(St. Petersburg)?

Streikende arbdiere og opprørske folkemasser demonstrete og fylte gatene. soldater nekter å skyte, gjordde mytteri, drepte eller jaget bort sine offiserer, og sluttet seg til folkemassene. Da regimet ikke lenger hadde tropper, falt det sammen. Tsar Nikolaj 2. abdiserte.

Det blir nå dannet en midlertidig regjering med rot i dumaen, den folkevalgte forsamlingen. Denne regjeringen skulle styretil det kunne velges en grunnlovgivende forsamling. Regjeringen måtte i praksis dele makten med arbeider og soldatråd- sovjeter(s. 388 i pensumbok).

26

Hvem er Bolsjevikene?

Bolsjevikene deltok i liten grad i revolusjonen i mars, mentok part under revolusjonen et halvt år senere. Fikk større innflytelse, eneste partiet som gikk inn for å trekke Russland ut av krigen. Lederen var Lenin, og han mente det var tiden for å ta makten i landet(s. 388-389 i pensumbok).

27

Hva er/menes med Oktoberrevolusjonen?

7. november gjennomfører Bolsjevikene en væpnet, men relativt ublodig maktovertakelse, nesten et kupp. Oppløste den Grunnlovgivende forsamlingen, de selv hadde et fåtall av stemmene. Navnet kommer av at de brukte den julianske kalenderen(lå 13 dager etter den gregorianske)(s. 389 i pensumbok).

28

Hva skjedde under den Russisk Borgerkrig(1917-1922)?

Kommunistene (de røde) sloss mot sine antirevolusjonære fiender(de hvite). Vestlige land støttet de hvite,kommunistene led store tap, men seiret likevel i løpet av 1921. Leo Trotskji(en av lederne) klarte å samle en hær, Den Røde armé. Motstanderne var splittet, trakk seg ut fordi de ikke lenger hadde krefter(s 389 i pensumbok).

17. juni 1918 ble Tsar Nikolaj 2 og hans familie henrettet av bolsjevikene.

29

Hva skjedde etter Borgerkrigen?

Etter krigen ønsket kommunistene å utvikle det samfunnet de hadde drømt om. De ville bygge på sovjetene, og kalte derfor den staten de etablerte i 1922 for Sovjetunionen. Sovjetunionen besto av mange republikker der den russiske var størst. Det var også bare tillatt med et parti - kommunistpartiet(s. 389-390).

30

Hva er Komintern?

En organisasjon for å fremme revolusjonære krefter i utlandet med hovedsete i Moskva. Nye kommunispartier ble medlem av Komintern, og måtte underkaste seg dets disiplin. Revolusjonsforsøk mislyktes, Sovjetunionen var det eneste landet som forble kommunistisk(s. 390 i pensumbok).

Lenin dør 1924. Stalin blir partiets ubestridte leder i slutten av 1920-årene. Han var partiets generalsekretær, enehersker fra 1930, og man kaller gjerne hans gjennomgripende omdanning i samfunnet for Stalinisme(s. 390-391 ipensumbok).