Food 2 Flashcards Preview

Chinese > Food 2 > Flashcards

Flashcards in Food 2 Deck (76)
Loading flashcards...
1

chǎo fan

fried rice

2

chǎo qīngcài

fried green plate

3

sèlā

salad

4

qǐng gěi wǒ càidan

please give me the menu

5

yí fèn

one dish

6

bēi

cup measure word

7

píng

bottle measure word

8

chá

tea

9

bīngshuǐ

icewater

10

píjiǔ

beer

11

húntun

wonton

12

rèshuǐ

hot water

13

lěngshuǐ

cool water

14

qǐng duō fàng

please add extra ...

15

qǐng duō jiā

please add extra ...

16

qǐng shǎo fàng

please add less ...

17

qǐng shǎo jiā

please add less ...

18

yóu

oil

19

yán

salt

20

jiàngyóu

soy sauce

21

vinegar

22

táng

sugar

23

wèijīng

MSG

24

cōng

green onion

25

yángcōng

onion

26

jiāng

ginger

27

suàn

garlic

28

xiāngcài

green herbs

29

wǒ dōu chī

I always eat

30

wǒ bu chī

I don't eat

31

kuàizi

chopsticks

32

chāzi

fork

33

dāo

knife

34

sháozi

spoon

35

cānjīnzhǐ

napkin/paper/tissue

36

mǎi dān

pay for the bill

37

dǎ bāo

take out

38

fāpiào

fapiao

39

fried rice

chǎo fan

40

fried green plate

chǎo qīngcài

41

salad

sèlā

42

please give me the menu

qǐng gěi wǒ càidan

43

one dish

yí fèn

44

cup measure word

bēi

45

bottle measure word

píng

46

tea

chá

47

icewater

bīngshuǐ

48

beer

píjiǔ

49

wonton

húntun

50

hot water

rèshuǐ

51

cool water

lěngshuǐ

52

please add extra ...

qǐng duō fàng

53

please add extra ...

qǐng duō jiā

54

please add less ...

qǐng shǎo fàng

55

please add less ...

qǐng shǎo jiā

56

oil

yóu

57

salt

yán

58

soy sauce

jiàngyóu

59

vinegar

60

sugar

táng

61

MSG

wèijīng

62

green onion

cōng

63

onion

yángcōng

64

ginger

jiāng

65

garlic

suàn

66

green herbs

xiāngcài

67

I always eat

wǒ dōu chī

68

I don't eat

wǒ bu chī

69

chopsticks

kuàizi

70

fork

chāzi

71

knife

dāo

72

spoon

sháozi

73

napkin/paper/tissue

cānjīnzhǐ

74

pay for the bill

mǎi dān

75

take out

dǎ bāo

76

fapiao

fāpiào