Tutoring 2 – Cafeteria Flashcards Preview

Chinese > Tutoring 2 – Cafeteria > Flashcards

Flashcards in Tutoring 2 – Cafeteria Deck (60)
Loading flashcards...
1

shítáng

dining hall, cafeteria

2

niúròu

beef

3

yángròu

mutton

4

zhūròu

pork

5

fish

6

xiā

shrimp

7

dàn

egg

8

fānqié

tomato

9

qiézi

eggplant

10

húluóbo

carrot

11

huángguā

cucumber

12

qīngjiāo

green pepper

13

mógu

mushroom

14

xīlánhuā

broccoli

15

huācài

cauliflower

16

shēngcài

lettuce

17

dòufu

tofu

18

lāmiàn

hand pulled noodles

19

píjiǔ

beer

20

shuǐ

water

21

fàndiàn

restaurant

22

càidān

menu

23

mǎi dān

bill

24

zuò

sit; (travel by)

25

háishi

or

26

huò

perhaps; either ... or ...

27

chuí

hammer

28

yòng

need, have use for

29

dining hall, cafeteria

shítáng

30

beef

niúròu

31

mutton

yángròu

32

pork

zhūròu

33

fish

34

shrimp

xiā

35

egg

dàn

36

tomato

fānqié

37

eggplant

qiézi

38

carrot

húluóbo

39

cucumber

huángguā

40

green pepper

qīngjiāo

41

mushroom

mógu

42

broccoli

xīlánhuā

43

cauliflower

huācài

44

lettuce

shēngcài

45

tofu

dòufu

46

hand pulled noodles

lāmiàn

47

beer

píjiǔ

48

water

shuǐ

49

restaurant

fàndiàn

50

menu

càidān

51

bill

mǎi dān

52

sit; (travel by)

zuò

53

or

háishi

54

perhaps; either ... or ...

huò

55

hammer

chuí

56

need, have use for

yòng

57

machine

58

z sound

59

c

60

zh ch sh r

retroflex (curl tongue up a little—farther back than j q x); when retroflexes combined with final -i, pronounced differently