Tutoring 2 – Cafeteria Flashcards Preview

Chinese > Tutoring 2 – Cafeteria > Flashcards

Flashcards in Tutoring 2 – Cafeteria Deck (60)
Loading flashcards...
1

shítáng

dining hall, cafeteria

2

niúròu

beef

3

yángròu

mutton

4

zhūròu

pork

5

fish

6

xiā

shrimp

7

dàn

egg

8

fānqié

tomato

9

qiézi

eggplant

10

húluóbo

carrot

11

huángguā

cucumber

12

qīngjiāo

green pepper

13

mógu

mushroom

14

xīlánhuā

broccoli

15

huācài

cauliflower

16

shēngcài

lettuce

17

dòufu

tofu

18

lāmiàn

hand pulled noodles

19

píjiǔ

beer

20

shuǐ

water

21

fàndiàn

restaurant

22

càidān

menu

23

mǎi dān

bill

24

zuò

sit; (travel by)

25

háishi

or

26

huò

perhaps; either ... or ...

27

chuí

hammer

28

yòng

need, have use for

29

dining hall, cafeteria

shítáng

30

beef

niúròu