Tutoring 2 – Cafeteria Flashcards Preview

Chinese > Tutoring 2 – Cafeteria > Flashcards

Flashcards in Tutoring 2 – Cafeteria Deck (60)
Loading flashcards...
1
Q

shítáng

A

dining hall, cafeteria

2
Q

niúròu

A

beef

3
Q

yángròu

A

mutton

4
Q

zhūròu

A

pork

5
Q

A

fish

6
Q

xiā

A

shrimp

7
Q

dàn

A

egg

8
Q

fānqié

A

tomato

9
Q

qiézi

A

eggplant

10
Q

húluóbo

A

carrot

11
Q

huángguā

A

cucumber

12
Q

qīngjiāo

A

green pepper

13
Q

mógu

A

mushroom

14
Q

xīlánhuā

A

broccoli

15
Q

huācài

A

cauliflower

16
Q

shēngcài

A

lettuce

17
Q

dòufu

A

tofu

18
Q

lāmiàn

A

hand pulled noodles

19
Q

píjiǔ

A

beer

20
Q

shuǐ

A

water

21
Q

fàndiàn

A

restaurant

22
Q

càidān

A

menu

23
Q

mǎi dān

A

bill

24
Q

zuò

A

sit; (travel by)

25
Q

háishi

A

or

26
Q

huò

A

perhaps; either … or …

27
Q

chuí

A

hammer

28
Q

yòng

A

need, have use for

29
Q

dining hall, cafeteria

A

shítáng

30
Q

beef

A

niúròu

31
Q

mutton

A

yángròu

32
Q

pork

A

zhūròu

33
Q

fish

A

34
Q

shrimp

A

xiā

35
Q

egg

A

dàn

36
Q

tomato

A

fānqié

37
Q

eggplant

A

qiézi

38
Q

carrot

A

húluóbo

39
Q

cucumber

A

huángguā

40
Q

green pepper

A

qīngjiāo

41
Q

mushroom

A

mógu

42
Q

broccoli

A

xīlánhuā

43
Q

cauliflower

A

huācài

44
Q

lettuce

A

shēngcài

45
Q

tofu

A

dòufu

46
Q

hand pulled noodles

A

lāmiàn

47
Q

beer

A

píjiǔ

48
Q

water

A

shuǐ

49
Q

restaurant

A

fàndiàn

50
Q

menu

A

càidān

51
Q

bill

A

mǎi dān

52
Q

sit; (travel by)

A

zuò

53
Q

or

A

háishi

54
Q

perhaps; either … or …

A

huò

55
Q

hammer

A

chuí

56
Q

need, have use for

A

yòng

57
Q

A

machine

58
Q

z sound

A
59
Q

c

A
60
Q

zh ch sh r

A

retroflex (curl tongue up a little—farther back than j q x); when retroflexes combined with final -i, pronounced differently