Week 4 Flashcards Preview

Chinese > Week 4 > Flashcards

Flashcards in Week 4 Deck (72)
Loading flashcards...
1

bǎi

hundred

2

nián

year

3

yuè

month

4

hào

day (in date)

5

xīngqī

week

6

zǎoshàng

early morning

7

shàngwǔ

morning

8

zhōngwǔ

noon

9

xiàwǔ

afternoon

10

wǎnshàng

evening

11

bànyè

mid night

12

diǎn

o'clock, hour of the day

13

fēn

minute

14

quarter

15

bàn

half

16

míngtiān

tomorrow

17

xiànzài

now

18

jīngtiān

today

19

jié

festival

20

tiān

day measure word

21

shàng

on, above

22

xià

below

23

hē yī bēi

get a drink

24

gān bēi

dry glass (literal)

25

also, and

26

qǐ chuáng

to get up out of ben

27

xǐ zǎo

to take a shower

28

chàng gē

to sing

29

chī wǔfàn

to have lunch

30

chī wǎnfàn

to have dinner

31

shàng bān

to go to work

32

xià bān

to get off work

33

shàng kè

to have class (Zhongwen or Ingren between the two)

34

xià kè

off class

35

kāi huì

to have a meeting

36

dá yí

to answer questions (office hours)

37

hundred

bǎi

38

year

nián

39

month

yuè

40

day (in date)

hào

41

week

xīngqī

42

early morning

zǎoshàng

43

morning

shàngwǔ

44

noon

zhōngwǔ

45

afternoon

xiàwǔ

46

evening

wǎnshàng

47

mid night

bànyè

48

o'clock, hour of the day

diǎn

49

minute

fēn

50

quarter

51

half

bàn

52

tomorrow

míngtiān

53

now

xiànzài

54

today

jīngtiān

55

festival

jié

56

day measure word

tiān

57

on, above

shàng

58

below

xià

59

get a drink

hē yī bēi

60

dry glass (literal)

gān bēi

61

also, and

62

to get up out of ben

qǐ chuáng

63

to take a shower

xǐ zǎo

64

to sing

chàng gē

65

to have lunch

chī wǔfàn

66

to have dinner

chī wǎnfàn

67

to go to work

shàng bān

68

to get off work

xià bān

69

to have class (Zhongwen or Ingren between the two)

shàng kè

70

off class

xià kè

71

to have a meeting

kāi huì

72

to answer questions (office hours)

dá yí