Misc Pleco searches Flashcards Preview

Chinese > Misc Pleco searches > Flashcards

Flashcards in Misc Pleco searches Deck (40)
Loading flashcards...
1

wéndàn

pomelo (dialect ?)

2

zhù

assist, aid

3

zhù

express good wishes, wish

4

fēicháng

extraordinary, unusual, special

5

zěnmeyàng

how are things, what do you think

6

shíliu

pomegranate

7

hóng

red, revolutionary

8

sùliàodài

plastic bag

9

short name for Shanghai

10

zúqiú

soccer

11

dào

arrive, reach

12

jǐdiǎn

when?

13

yóu

oil, fat, grease

14

cānjīnzhǐ

napkin paper

15

chūkǒu

speak, utter; exit (from the mouth)

16

piào

ticket

17

zìxíngchē

bicycle

18

hire, rent

19

zhēnzhūnǎichá

pearl milk tea

20

fēichánggǎnxiè

extremely grateful

21

pomelo (dialect ?)

wéndàn

22

assist, aid

zhù

23

express good wishes, wish

zhù

24

extraordinary, unusual, special

fēicháng

25

how are things, what do you think

zěnmeyàng

26

pomegranate

shíliu

27

red, revolutionary

hóng

28

plastic bag

sùliàodài

29

short name for Shanghai

30

soccer

zúqiú

31

arrive, reach

dào

32

when?

jǐdiǎn

33

oil, fat, grease

yóu

34

napkin paper

cānjīnzhǐ

35

speak, utter; exit (from the mouth)

chūkǒu

36

ticket

piào

37

bicycle

zìxíngchē

38

hire, rent

39

pearl milk tea

zhēnzhūnǎichá

40

extremely grateful

fēichánggǎnxiè