Practical Chinese week 1 Flashcards Preview

Chinese > Practical Chinese week 1 > Flashcards

Flashcards in Practical Chinese week 1 Deck (142)
Loading flashcards...
1
Q

nín

A

you (formal)

2
Q

hǎo

A

good (adj.)

3
Q

qǐng

A

please

4
Q

wèn

A

to ask

5
Q

qǐng wèn

A

excuse me (may I ask a question)

6
Q

guì

A

honorable, expensive

7
Q

xìng

A

surname

8
Q

A

I, me

9
Q

jiào

A

to call, to be called

10
Q

A

you

11
Q

shénme

A

what

12
Q

míngzi

A

name

13
Q

hěn

A

very

14
Q

gāoxìng

A

glad, happy

15
Q

rènshi

A

to know, recognize

16
Q

A

also, as well

17
Q

shì

A

to be

18
Q

A

which

19
Q

guó

A

nation, country

20
Q

rén

A

people

21
Q

nǐ shì nǎ guó rén?

A

where are you from

22
Q

wǒ shì Měiguó rén

A

I’m from the U.S.

23
Q

nǐ jiào shénme míngzi?

A

what is your name?

24
Q

wǒ jiào …

A

my name is

25
Q

zǎo shang hǎo

A

good morning!

26
Q

zǎo

A

morning!

27
Q

zàijiàn

A

bye!

28
Q

míngtiān jiàn

A

see you tomorrow!

29
Q

duìbuqǐ

A

sorry/excuse me

30
Q

bùhǎoyìsi

A

sorry

31
Q

méi guānxi

A

it’s okay

32
Q

xièxie

A

thanks

33
Q

bié kèqi

A

you’re welcome

34
Q

búyòng xiè

A

you’re welcome

35
Q

ne

A

what about …

36
Q

ma

A

particle for yes/no questions

37
Q

A

not, no

38
Q

xuéshēng

A

student

39
Q

zhè

A

this

40
Q

shéi

A

who

41
Q

de

A

a possessive or descriptive particle

42
Q

shéi de

A

whose

43
Q

zhàopiàn

A

photo

44
Q

wǒ de

A

my

45
Q

a

A

particle to soften the tone

46
Q

xǐhuan

A

to like

47
Q

A

to hit (with hands), to play

48
Q

lánqiú

A

basketball

49
Q

duì

A

right, correct

50
Q

chángcháng

A

often

51
Q

huì

A

can, know how to do

52
Q

kěshì

A

but, however

53
Q

chàng

A

to sing

54
Q

A

song

55
Q

tiào

A

to jump

56
Q

A

a dance

57
Q

tiào wǔ

A

to dance, dancing

58
Q

yǒu de

A

some (pronoun)

59
Q

shíhou

A

time, moment

60
Q

yǒude shíhou

A

sometimes

61
Q

hái

A

also, in addition

62
Q

kàn

A

to look, to watch, to see

63
Q

shū

A

book

64
Q

kàn shū

A

to read books, reading

65
Q

shàng

A

v/n up, on, to go

66
Q

wǎng

A

net, network, internet

67
Q

shàng wǎng

A

to surf the internet

68
Q

Zhōngguó

A

China

69
Q

Zhōngguó rén

A

Chinese people

70
Q

Měiguó

A

USA

71
Q

Měiguó rén

A

American people

72
Q

you (formal)

A

nín

73
Q

good (adj.)

A

hǎo

74
Q

please

A

qǐng

75
Q

to ask

A

wèn

76
Q

excuse me (may I ask a question)

A

qǐng wèn

77
Q

honorable, expensive

A

guì

78
Q

surname

A

xìng

79
Q

I, me

A

80
Q

to call, to be called

A

jiào

81
Q

you

A

82
Q

what

A

shénme

83
Q

name

A

míngzi

84
Q

very

A

hěn

85
Q

glad, happy

A

gāoxìng

86
Q

to know, recognize

A

rènshi

87
Q

also, as well

A

88
Q

to be

A

shì

89
Q

which

A

90
Q

nation, country

A

guó

91
Q

people

A

rén

92
Q

where are you from

A

nǐ shì nǎ guó rén?

93
Q

I’m from the U.S.

A

wǒ shì Měiguó rén

94
Q

what is your name?

A

nǐ jiào shénme míngzi?

95
Q

my name is

A

wǒ jiào …

96
Q

good morning!

A

zǎo shang hǎo

97
Q

morning!

A

zǎo

98
Q

bye!

A

zàijiàn

99
Q

see you tomorrow!

A

míngtiān jiàn

100
Q

sorry/excuse me

A

duìbuqǐ

101
Q

sorry

A

bùhǎoyìsi

102
Q

it’s okay

A

méi guānxi

103
Q

thanks

A

xièxie

104
Q

you’re welcome

A

bié kèqi

105
Q

you’re welcome

A

búyòng xiè

106
Q

what about …

A

ne

107
Q

particle for yes/no questions

A

ma

108
Q

not, no

A

109
Q

student

A

xuéshēng

110
Q

this

A

zhè

111
Q

who

A

shéi

112
Q

a possessive or descriptive particle

A

de

113
Q

whose

A

shéi de

114
Q

photo

A

zhàopiàn

115
Q

my

A

wǒ de

116
Q

particle to soften the tone

A

a

117
Q

to like

A

xǐhuan

118
Q

to hit (with hands), to play

A

119
Q

basketball

A

lánqiú

120
Q

right, correct

A

duì

121
Q

often

A

chángcháng

122
Q

can, know how to do

A

huì

123
Q

but, however

A

kěshì

124
Q

to sing

A

chàng

125
Q

song

A

126
Q

to jump

A

tiào

127
Q

a dance

A

128
Q

to dance, dancing

A

tiào wǔ

129
Q

some (pronoun)

A

yǒu de

130
Q

time, moment

A

shíhou

131
Q

sometimes

A

yǒude shíhou

132
Q

also, in addition

A

hái

133
Q

to look, to watch, to see

A

kàn

134
Q

book

A

shū

135
Q

to read books, reading

A

kàn shū

136
Q

v/n up, on, to go

A

shàng

137
Q

net, network, internet

A

wǎng

138
Q

to surf the internet

A

shàng wǎng

139
Q

China

A

Zhōngguó

140
Q

Chinese people

A

Zhōngguó rén

141
Q

USA

A

Měiguó

142
Q

American people

A

Měiguó rén