Vocab 3.2 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 3.2 > Flashcards

Flashcards in Vocab 3.2 Deck (60)
Loading flashcards...
1
Q

shīfu

A

taxi drivers

2
Q

xiǎojiě

A

miss

3
Q

lǐbian

A

inside

4
Q

shàng

A

on

5
Q

cóng

A

from

6
Q

jìn

A

in

7
Q

jìn qù

A

in to

8
Q

zhèngmén

A

front gate

9
Q

cèmén

A

side gate

10
Q

kāi

A

to drive

11
Q

yào

A

want; want to do

12
Q

lǐkē

A

science

13
Q

lóu

A

building

14
Q

lǐkē dàlóu

A

the science building

15
Q

zhīdào

A

to know

16
Q

zǒu

A

to walk; to get to

17
Q

méi guānxi

A

never mind

18
Q

yìzhí

A

all along

19
Q

A

prefix for ordinal numbers

20
Q

lùkǒu

A

crossroad

21
Q

yòu

A

right

22
Q

guǎi

A

to turn

23
Q

yòu guǎi

A

turn right

24
Q

yīnggāi

A

mv. should

25
Q

dàodǐ

A

to the end

26
Q

zhèli

A

here

27
Q

tíng

A

to stop

28
Q

shuā kǎ

A

to pay with a card

29
Q

xiànjīn

A

cash

30
Q

gěi

A

to give

31
Q

taxi drivers

A

shīfu

32
Q

miss

A

xiǎojiě

33
Q

inside

A

lǐbian

34
Q

on

A

shàng

35
Q

from

A

cóng

36
Q

in

A

jìn

37
Q

in to

A

jìn qù

38
Q

front gate

A

zhèngmén

39
Q

side gate

A

cèmén

40
Q

to drive

A

kāi

41
Q

want; want to do

A

yào

42
Q

science

A

lǐkē

43
Q

building

A

lóu

44
Q

the science building

A

lǐkē dàlóu

45
Q

to know

A

zhīdào

46
Q

to walk; to get to

A

zǒu

47
Q

never mind

A

méi guānxi

48
Q

all along

A

yìzhí

49
Q

prefix for ordinal numbers

A

50
Q

crossroad

A

lùkǒu

51
Q

right

A

yòu

52
Q

to turn

A

guǎi

53
Q

turn right

A

yòu guǎi

54
Q

mv. should

A

yīnggāi

55
Q

to the end

A

dàodǐ

56
Q

here

A

zhèli

57
Q

to stop

A

tíng

58
Q

to pay with a card

A

shuā kǎ

59
Q

cash

A

xiànjīn

60
Q

to give

A

gěi