Vocab 3.2 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 3.2 > Flashcards

Flashcards in Vocab 3.2 Deck (60):
1

shīfu

taxi drivers

2

xiǎojiě

miss

3

lǐbian

inside

4

shàng

on

5

cóng

from

6

jìn

in

7

jìn qù

in to

8

zhèngmén

front gate

9

cèmén

side gate

10

kāi

to drive

11

yào

want; want to do

12

lǐkē

science

13

lóu

building

14

lǐkē dàlóu

the science building

15

zhīdào

to know

16

zǒu

to walk; to get to

17

méi guānxi

never mind

18

yìzhí

all along

19

prefix for ordinal numbers

20

lùkǒu

crossroad

21

yòu

right

22

guǎi

to turn

23

yòu guǎi

turn right

24

yīnggāi

mv. should

25

dàodǐ

to the end

26

zhèli

here

27

tíng

to stop

28

shuā kǎ

to pay with a card

29

xiànjīn

cash

30

gěi

to give

31

taxi drivers

shīfu

32

miss

xiǎojiě

33

inside

lǐbian

34

on

shàng

35

from

cóng

36

in

jìn

37

in to

jìn qù

38

front gate

zhèngmén

39

side gate

cèmén

40

to drive

kāi

41

want; want to do

yào

42

science

lǐkē

43

building

lóu

44

the science building

lǐkē dàlóu

45

to know

zhīdào

46

to walk; to get to

zǒu

47

never mind

méi guānxi

48

all along

yìzhí

49

prefix for ordinal numbers

50

crossroad

lùkǒu

51

right

yòu

52

to turn

guǎi

53

turn right

yòu guǎi

54

mv. should

yīnggāi

55

to the end

dàodǐ

56

here

zhèli

57

to stop

tíng

58

to pay with a card

shuā kǎ

59

cash

xiànjīn

60

to give

gěi