Shopping Flashcards Preview

Chinese > Shopping > Flashcards

Flashcards in Shopping Deck (46)
Loading flashcards...
1
Q

guàng jiē

A

shopping

2
Q

mǎi

A

to buy

3
Q

yīfu

A

clothes

4
Q

jiàn

A

clothes measure word

5
Q

chènshān

A

button-up shirt

6
Q

máoyī

A

sweater

7
Q

yǔróngfú (ü)

A

jacket

8
Q

píyī

A

leather jacket

9
Q

fēngyī

A

peacoat

10
Q

t xùshān

A

t-shirt

11
Q

kùzi

A

pants

12
Q

tiáo

A

long thing (e.g. pants, road, river) measure word

13
Q

wàzi

A

socks

14
Q

shuāng

A

pair measure word

15
Q

xié

A

shoes

16
Q

gāogēnxié

A

high-heels

17
Q

píxié

A

leather shoes

18
Q

yùndòngxié

A

sports shoes

19
Q

tuōxié

A

slippers

20
Q

xuēzi

A

boots

21
Q

liángxié

A

sandals (cool shoes)

22
Q

gāofùshuài

A

tall, rich, handsome man

23
Q

báifùměi

A

white, rich, beautiful woman

24
Q

diǎosi

A

loser

25
Q

péng yǒu

A

friend; boyfriend/girlfriend

26
Q

qǐng gàosu wǒ zěnme shuō

A

please tell me how to say

27
Q

wǒ er shi san sui

A

I am 23 aged

28
Q

cǎisè

A

colors; multicolored

29
Q

màozi

A

hat

30
Q

lǐngdài

A

tie

31
Q

pídài

A

belt

32
Q

wéijīn

A

scarf

33
Q

qúnzi

A

skirt

34
Q

nǐ yǒu jǐ + MW + Noun?

A
35
Q

yánsè

A
36
Q

hóng

A
37
Q

chéng

A
38
Q

huáng

A
39
Q

lü (ù)

A
40
Q
A
41
Q

lán

A

blue

42
Q

A
43
Q

hēi

A
44
Q

bái

A

white

45
Q

kāfēi

A

brown

46
Q

huī

A

grey