Shopping Flashcards Preview

Chinese > Shopping > Flashcards

Flashcards in Shopping Deck (46)
Loading flashcards...
1

guàng jiē

shopping

2

mǎi

to buy

3

yīfu

clothes

4

jiàn

clothes measure word

5

chènshān

button-up shirt

6

máoyī

sweater

7

yǔróngfú (ü)

jacket

8

píyī

leather jacket

9

fēngyī

peacoat

10

t xùshān

t-shirt

11

kùzi

pants

12

tiáo

long thing (e.g. pants, road, river) measure word

13

wàzi

socks

14

shuāng

pair measure word

15

xié

shoes

16

gāogēnxié

high-heels

17

píxié

leather shoes

18

yùndòngxié

sports shoes

19

tuōxié

slippers

20

xuēzi

boots

21

liángxié

sandals (cool shoes)

22

gāofùshuài

tall, rich, handsome man

23

báifùměi

white, rich, beautiful woman

24

diǎosi

loser

25

péng yǒu

friend; boyfriend/girlfriend

26

qǐng gàosu wǒ zěnme shuō

please tell me how to say

27

wǒ er shi san sui

I am 23 aged

28

cǎisè

colors; multicolored

29

màozi

hat

30

lǐngdài

tie

31

pídài

belt

32

wéijīn

scarf

33

qúnzi

skirt

34

nǐ yǒu jǐ + MW + Noun?

35

yánsè

36

hóng

37

chéng

38

huáng

39

lü (ù)

40

41

lán

blue

42

43

hēi

44

bái

white

45

kāfēi

brown

46

huī

grey