Vocab 2.1 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 2.1 > Flashcards

Flashcards in Vocab 2.1 Deck (68)
Loading flashcards...
1

zǎoshàng

early morning

2

qǐ chuáng

to get up

3

yǐhòu

after

4

xǐ zǎo

to take a shower or bath

5

yìbiān ... , yìbiān ...

simultaneously, at the same time

6

sùshè

dormitory

7

zǎofàn

breakfast

8

to go

9

jiàoshì

classroom

10

shàng kè

to have class, begin class

11

zhōngwǔ

noon

12

tóngxué

classmate, schoolmate

13

cāntīng

cafeteria

14

wǔfàn

lunch

15

liànxí

to practice

16

shuō

to speak, to talk

17

huí

to return

18

gōngkè

homework

19

péngyou

friend

20

yìqǐ

together

21

dǎ qiú

to play balls

22

tīng

listen to

23

yīnyuè

music

24

huòzhě

or

25

liáo tiān

to chat

26

bàn'gōngshì

office

27

wèntí

question

28

xuéxiào

school

29

wǎnfàn

dinner

30

měi

every

31

shuì jiào

to sleep

32

yǐqián

before

33

děi

have to

34

xiǎng

to miss

35

early morning

zǎoshàng

36

to get up

qǐ chuáng

37

after

yǐhòu

38

to take a shower or bath

xǐ zǎo

39

simultaneously, at the same time

yìbiān ... , yìbiān ...

40

dormitory

sùshè

41

breakfast

zǎofàn

42

to go

43

classroom

jiàoshì

44

to have class, begin class

shàng kè

45

noon

zhōngwǔ

46

classmate, schoolmate

tóngxué

47

cafeteria

cāntīng

48

lunch

wǔfàn

49

to practice

liànxí

50

to speak, to talk

shuō

51

to return

huí

52

homework

gōngkè

53

friend

péngyou

54

together

yìqǐ

55

to play balls

dǎ qiú

56

listen to

tīng

57

music

yīnyuè

58

or

huòzhě

59

to chat

liáo tiān

60

office

bàn'gōngshì

61

question

wèntí

62

school

xuéxiào

63

dinner

wǎnfàn

64

every

měi

65

to sleep

shuì jiào

66

before

yǐqián

67

have to

děi

68

to miss

xiǎng