Vocab 2.1 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 2.1 > Flashcards

Flashcards in Vocab 2.1 Deck (68)
Loading flashcards...
1
Q

zǎoshàng

A

early morning

2
Q

qǐ chuáng

A

to get up

3
Q

yǐhòu

A

after

4
Q

xǐ zǎo

A

to take a shower or bath

5
Q

yìbiān … , yìbiān …

A

simultaneously, at the same time

6
Q

sùshè

A

dormitory

7
Q

zǎofàn

A

breakfast

8
Q

A

to go

9
Q

jiàoshì

A

classroom

10
Q

shàng kè

A

to have class, begin class

11
Q

zhōngwǔ

A

noon

12
Q

tóngxué

A

classmate, schoolmate

13
Q

cāntīng

A

cafeteria

14
Q

wǔfàn

A

lunch

15
Q

liànxí

A

to practice

16
Q

shuō

A

to speak, to talk

17
Q

huí

A

to return

18
Q

gōngkè

A

homework

19
Q

péngyou

A

friend

20
Q

yìqǐ

A

together

21
Q

dǎ qiú

A

to play balls

22
Q

tīng

A

listen to

23
Q

yīnyuè

A

music

24
Q

huòzhě

A

or

25
Q

liáo tiān

A

to chat

26
Q

bàn’gōngshì

A

office

27
Q

wèntí

A

question

28
Q

xuéxiào

A

school

29
Q

wǎnfàn

A

dinner

30
Q

měi

A

every

31
Q

shuì jiào

A

to sleep

32
Q

yǐqián

A

before

33
Q

děi

A

have to

34
Q

xiǎng

A

to miss

35
Q

early morning

A

zǎoshàng

36
Q

to get up

A

qǐ chuáng

37
Q

after

A

yǐhòu

38
Q

to take a shower or bath

A

xǐ zǎo

39
Q

simultaneously, at the same time

A

yìbiān … , yìbiān …

40
Q

dormitory

A

sùshè

41
Q

breakfast

A

zǎofàn

42
Q

to go

A

43
Q

classroom

A

jiàoshì

44
Q

to have class, begin class

A

shàng kè

45
Q

noon

A

zhōngwǔ

46
Q

classmate, schoolmate

A

tóngxué

47
Q

cafeteria

A

cāntīng

48
Q

lunch

A

wǔfàn

49
Q

to practice

A

liànxí

50
Q

to speak, to talk

A

shuō

51
Q

to return

A

huí

52
Q

homework

A

gōngkè

53
Q

friend

A

péngyou

54
Q

together

A

yìqǐ

55
Q

to play balls

A

dǎ qiú

56
Q

listen to

A

tīng

57
Q

music

A

yīnyuè

58
Q

or

A

huòzhě

59
Q

to chat

A

liáo tiān

60
Q

office

A

bàn’gōngshì

61
Q

question

A

wèntí

62
Q

school

A

xuéxiào

63
Q

dinner

A

wǎnfàn

64
Q

every

A

měi

65
Q

to sleep

A

shuì jiào

66
Q

before

A

yǐqián

67
Q

have to

A

děi

68
Q

to miss

A

xiǎng