Vocab 4.1 restauranteering Flashcards Preview

Chinese > Vocab 4.1 restauranteering > Flashcards

Flashcards in Vocab 4.1 restauranteering Deck (82)
Loading flashcards...
1

fúwùyuán

waiter

2

huānyíng guānglí

welcome

3

wèi

measure word for person (polite)

4

càidān

menu

5

hànzì

character

6

dǒng

to understand

7

túpiàn

picture

8

diǎn

to order

9

tāng

soup

10

lěng

cold

11

lěngcài

cold dish

12

hot

13

rècài

hot dish

14

zuìhòu

finally

15

lái

to come

16

tèjià

special price

17

tèjià cài

dish with special price

18

chǎo

to fry

19

qīngcài

green vegetable

20

zhèr

here

21

tèsè

unique feature

22

tèsè cài

special dish

23

zhūròu

pork

24

gòule

enough

25

suān

sour

26

spicy

27

yòu ... yòu ...

... and ...

28

hǎochī

delicious

29

yǐnliào

beverage

30

píng

mw bottle

31

píjiǔ

beer

32

tīng

mw can

33

kělè

cola

34

shāoděng

wait a moment

35

mǎi dān

pay pill

36

yígòng

altogether

37

duōshao

how many; how much

38

qǐng kè

stand treat (valued customer, guest)

39

bié

don't

40

kèqi

polite

41

bié kèqi

you're welcome

42

waiter

fúwùyuán

43

welcome

huānyíng guānglí

44

measure word for person (polite)

wèi

45

menu

càidān

46

character

hànzì

47

to understand

dǒng

48

picture

túpiàn

49

to order

diǎn

50

soup

tāng

51

cold

lěng

52

cold dish

lěngcài

53

hot

54

hot dish

rècài

55

finally

zuìhòu

56

to come

lái

57

special price

tèjià

58

dish with special price

tèjià cài

59

to fry

chǎo

60

green vegetable

qīngcài

61

here

zhèr

62

unique feature

tèsè

63

special dish

tèsè cài

64

pork

zhūròu

65

enough

gòule

66

sour

suān

67

spicy

68

... and ...

yòu ... yòu ...

69

delicious

hǎochī

70

beverage

yǐnliào

71

mw bottle

píng

72

beer

píjiǔ

73

mw can

tīng

74

cola

kělè

75

wait a moment

shāoděng

76

pay pill

mǎi dān

77

altogether

yígòng

78

how many; how much

duōshao

79

stand treat (valued customer, guest)

qǐng kè

80

don't

bié

81

polite

kèqi

82

you're welcome

bié kèqi