Vocab 4.1 restauranteering Flashcards Preview

Chinese > Vocab 4.1 restauranteering > Flashcards

Flashcards in Vocab 4.1 restauranteering Deck (82)
Loading flashcards...
1

fúwùyuán

waiter

2

huānyíng guānglí

welcome

3

wèi

measure word for person (polite)

4

càidān

menu

5

hànzì

character

6

dǒng

to understand

7

túpiàn

picture

8

diǎn

to order

9

tāng

soup

10

lěng

cold

11

lěngcài

cold dish

12

hot

13

rècài

hot dish

14

zuìhòu

finally

15

lái

to come

16

tèjià

special price

17

tèjià cài

dish with special price

18

chǎo

to fry

19

qīngcài

green vegetable

20

zhèr

here

21

tèsè

unique feature

22

tèsè cài

special dish

23

zhūròu

pork

24

gòule

enough

25

suān

sour

26

spicy

27

yòu ... yòu ...

... and ...

28

hǎochī

delicious

29

yǐnliào

beverage

30

píng

mw bottle