Vocab 4.1 restauranteering Flashcards Preview

Chinese > Vocab 4.1 restauranteering > Flashcards

Flashcards in Vocab 4.1 restauranteering Deck (82)
Loading flashcards...
1
Q

fúwùyuán

A

waiter

2
Q

huānyíng guānglí

A

welcome

3
Q

wèi

A

measure word for person (polite)

4
Q

càidān

A

menu

5
Q

hànzì

A

character

6
Q

dǒng

A

to understand

7
Q

túpiàn

A

picture

8
Q

diǎn

A

to order

9
Q

tāng

A

soup

10
Q

lěng

A

cold

11
Q

lěngcài

A

cold dish

12
Q

A

hot

13
Q

rècài

A

hot dish

14
Q

zuìhòu

A

finally

15
Q

lái

A

to come

16
Q

tèjià

A

special price

17
Q

tèjià cài

A

dish with special price

18
Q

chǎo

A

to fry

19
Q

qīngcài

A

green vegetable

20
Q

zhèr

A

here

21
Q

tèsè

A

unique feature

22
Q

tèsè cài

A

special dish

23
Q

zhūròu

A

pork

24
Q

gòule

A

enough

25
Q

suān

A

sour

26
Q

A

spicy

27
Q

yòu … yòu …

A

… and …

28
Q

hǎochī

A

delicious

29
Q

yǐnliào

A

beverage

30
Q

píng

A

mw bottle

31
Q

píjiǔ

A

beer

32
Q

tīng

A

mw can

33
Q

kělè

A

cola

34
Q

shāoděng

A

wait a moment

35
Q

mǎi dān

A

pay pill

36
Q

yígòng

A

altogether

37
Q

duōshao

A

how many; how much

38
Q

qǐng kè

A

stand treat (valued customer, guest)

39
Q

bié

A

don’t

40
Q

kèqi

A

polite

41
Q

bié kèqi

A

you’re welcome

42
Q

waiter

A

fúwùyuán

43
Q

welcome

A

huānyíng guānglí

44
Q

measure word for person (polite)

A

wèi

45
Q

menu

A

càidān

46
Q

character

A

hànzì

47
Q

to understand

A

dǒng

48
Q

picture

A

túpiàn

49
Q

to order

A

diǎn

50
Q

soup

A

tāng

51
Q

cold

A

lěng

52
Q

cold dish

A

lěngcài

53
Q

hot

A

54
Q

hot dish

A

rècài

55
Q

finally

A

zuìhòu

56
Q

to come

A

lái

57
Q

special price

A

tèjià

58
Q

dish with special price

A

tèjià cài

59
Q

to fry

A

chǎo

60
Q

green vegetable

A

qīngcài

61
Q

here

A

zhèr

62
Q

unique feature

A

tèsè

63
Q

special dish

A

tèsè cài

64
Q

pork

A

zhūròu

65
Q

enough

A

gòule

66
Q

sour

A

suān

67
Q

spicy

A

68
Q

… and …

A

yòu … yòu …

69
Q

delicious

A

hǎochī

70
Q

beverage

A

yǐnliào

71
Q

mw bottle

A

píng

72
Q

beer

A

píjiǔ

73
Q

mw can

A

tīng

74
Q

cola

A

kělè

75
Q

wait a moment

A

shāoděng

76
Q

pay pill

A

mǎi dān

77
Q

altogether

A

yígòng

78
Q

how many; how much

A

duōshao

79
Q

stand treat (valued customer, guest)

A

qǐng kè

80
Q

don’t

A

bié

81
Q

polite

A

kèqi

82
Q

you’re welcome

A

bié kèqi