Vocab 2.1 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 2.1 > Flashcards

Flashcards in Vocab 2.1 Deck (88)
Loading flashcards...
1
Q

gěi

A

pre/v for, to give

2
Q

A

to call, to hit

3
Q

diànhuà

A

n. call, telephone

4
Q

dǎ diànhuà

A

to make a phone call

5
Q

wéi

A

hello

6
Q

ba

A

particle for suggestion or assumption tone

7
Q

xiànzài

A

now

8
Q

máng

A

busy

9
Q

shì

A

affair, thing

10
Q

xiǎng

A

to want, would like, to think

11
Q

míngtiān

A

tomorrow

12
Q

kòng

A

free time

13
Q

shénme shíhou

A

when, what time

14
Q

wǎnshang

A

evening, night

15
Q

kàn

A

to look at, to read, to watch, to see

16
Q

xīngqī

A

week

17
Q

xīngqīwǔ

A

Friday

18
Q

shàngwǔ

A

morning

19
Q

xiàwǔ

A

afternoon

20
Q

A

lesson, class

21
Q

Yīngwén

A

English language

22
Q

Zhōngwén

A

Chinese language

23
Q

qǐng

A

to invite

24
Q

chī

A

to eat

25
Q

fàn

A

meal, rice

26
Q

chī fàn

A

to have a meal

27
Q

zěnmeyàng

A

pron. how about

28
Q

wèishénme

A

why

29
Q

yuè

A

month, moon

30
Q

hào

A

number

31
Q

suǒyǐ

A

therefore, so

32
Q

yīnwèi

A

because

33
Q

shēngrì

A

birthday

34
Q

zhù

A

to wish

35
Q

kuàilè

A

happy

36
Q

xièxie

A

to thank

37
Q

cài

A

vegetable, dish

38
Q

tóngxué

A

schoolmate, classmate

39
Q

tài … le

A

too

40
Q

A

then, in that case, that (pronoun)

41
Q

tāmen

A

they

42
Q

diǎn

A

o’clock, dot

43
Q

bàn

A

half

44
Q

jiàn

A

to see

45
Q

pre/v for, to give

A

gěi

46
Q

to call, to hit

A

47
Q

n. call, telephone

A

diànhuà

48
Q

to make a phone call

A

dǎ diànhuà

49
Q

hello

A

wéi

50
Q

particle for suggestion or assumption tone

A

ba

51
Q

now

A

xiànzài

52
Q

busy

A

máng

53
Q

affair, thing

A

shì

54
Q

to want, would like, to think

A

xiǎng

55
Q

tomorrow

A

míngtiān

56
Q

free time

A

kòng

57
Q

when, what time

A

shénme shíhou

58
Q

evening, night

A

wǎnshang

59
Q

to look at, to read, to watch, to see

A

kàn

60
Q

week

A

xīngqī

61
Q

Friday

A

xīngqīwǔ

62
Q

morning

A

shàngwǔ

63
Q

afternoon

A

xiàwǔ

64
Q

lesson, class

A

65
Q

English language

A

Yīngwén

66
Q

Chinese language

A

Zhōngwén

67
Q

to invite

A

qǐng

68
Q

to eat

A

chī

69
Q

meal, rice

A

fàn

70
Q

to have a meal

A

chī fàn

71
Q

pron. how about

A

zěnmeyàng

72
Q

why

A

wèishénme

73
Q

month, moon

A

yuè

74
Q

number

A

hào

75
Q

therefore, so

A

suǒyǐ

76
Q

because

A

yīnwèi

77
Q

birthday

A

shēngrì

78
Q

to wish

A

zhù

79
Q

happy

A

kuàilè

80
Q

to thank

A

xièxie

81
Q

vegetable, dish

A

cài

82
Q

schoolmate, classmate

A

tóngxué

83
Q

too

A

tài … le

84
Q

then, in that case, that (pronoun)

A

85
Q

they

A

tāmen

86
Q

o’clock, dot

A

diǎn

87
Q

half

A

bàn

88
Q

to see

A

jiàn