Lesson 3, Vocab 1 (travel) Flashcards Preview

Chinese > Lesson 3, Vocab 1 (travel) > Flashcards

Flashcards in Lesson 3, Vocab 1 (travel) Deck (96)
Loading flashcards...
1

nǎr

where

2

liǎng

two

3

yuǎn

far

4

duǎn

short

5

zhǐ

only

6

nèng

can

7

dǎsuan

to plan, to intend to

8

zěnme

how

9

zuò

to travel by

10

huǒchē

train

11

háishì

or; had better

12

fēijī

plane

13

zǒu

to leave

14

jīntiān

today

15

zhème

so

16

kuài

fast

17

jīchǎng

airport

18

dǎ chē

to take a taxi

19

fāngbiàn

convenient

20

gōnggòng qìchē

bus

21

dìtiě

metro; underground

22

tīngshuō

It's heard that...

23

yào

to need

24

bǎi

hundred

25

kuài

measure word for basic Chinese monetary unit

26

duō

much, many

27

qiàn

money

28

kěyǐ

can, may

29

gàosu

to tell

30

xiān

first

31

route, road

32

děng yí xià

to wait a second

33

zhàn

stop, station, terminal

34

chē zhàn

bus station

35

zài

in, at, on

36

qián

front

37

mén

gate

38

qiánmén

front gate

39

zuǒbian

left

40

jìn

close

41

ránhòu

then

42

zài

again

43

huàn

to change, exchange

44

xiàn

line

45

xià chē

to get off

46

yǒu diǎnr

a little bit

47

máfan

troublesome

48

piányi

cheap

49

where

nǎr

50

two

liǎng

51

far

yuǎn

52

short

duǎn

53

only

zhǐ

54

can

nèng

55

to plan, to intend to

dǎsuan

56

how

zěnme

57

to travel by

zuò

58

train

huǒchē

59

or; had better

háishì

60

plane

fēijī

61

to leave

zǒu

62

today

jīntiān

63

so

zhème

64

fast

kuài

65

airport

jīchǎng

66

to take a taxi

dǎ chē

67

convenient

fāngbiàn

68

bus

gōnggòng qìchē

69

metro; underground

dìtiě

70

It's heard that...

tīngshuō

71

to need

yào

72

hundred

bǎi

73

measure word for basic Chinese monetary unit

kuài

74

much, many

duō

75

money

qiàn

76

can, may

kěyǐ

77

to tell

gàosu

78

first

xiān

79

route, road

80

to wait a second

děng yí xià

81

stop, station, terminal

zhàn

82

bus station

chē zhàn

83

in, at, on

zài

84

front

qián

85

gate

mén

86

front gate

qiánmén

87

left

zuǒbian

88

close

jìn

89

then

ránhòu

90

again

zài

91

to change, exchange

huàn

92

line

xiàn

93

to get off

xià chē

94

a little bit

yǒu diǎnr

95

troublesome

máfan

96

cheap

piányi