Basic phrases Flashcards Preview

Chinese > Basic phrases > Flashcards

Flashcards in Basic phrases Deck (40)
Loading flashcards...
1
Q

Hello

A

nǐ hǎo (knee how)

2
Q

Where are you from?

A

nǐ cǒng nǎ lǐ lái (knee tzaun nar lee lei)

3
Q

What is your name?

A

nín guì xìng (neen gway shing)

4
Q

Goodbye

A

zài jiàn (zi gee’en)

5
Q

Yes

A

shì (shr)

6
Q

No

A

bú shì (boo shr)

7
Q

Right/correct

A

duì (dway)

8
Q

Wrong

A

bú duì (boo dway)

9
Q

No thanks

A

bú yòng le, xiè xiè (boo yong la, sheh sheh)

10
Q

Thank you

A

xiè xiè (sheh sheh)

11
Q

You are welcome

A

bú yòng xiè (boo yong sheh)

12
Q

Excuse me

A

duì bu qǐ (dway boo chee)

13
Q

I do not understand

A

wǒ tīng bù dǒng (wore ting boo dong)

14
Q

I would like

A

wǒ yào (wore yeow)

15
Q

How much?

A

duō shǎo qián (dor sheow chen)

16
Q

Too expensive

A

tài guì le (tie gway la)

17
Q

I / Me

A

wǒ (wore)

18
Q

You

A

nǐ (knee)

19
Q

He / She / It

A

tā tā tā (tar)

20
Q

Toilet

A

cè suǒ (tsur saw)

21
Q

nǐ hǎo (knee how)

A

Hello

22
Q

nǐ cǒng nǎ lǐ lái (knee tzaun nar lee lei)

A

Where are you from?

23
Q

nín guì xìng (neen gway shing)

A

What is your name?

24
Q

zài jiàn (zi gee’en)

A

Goodbye

25
Q

shì (shr)

A

Yes

26
Q

bú shì (boo shr)

A

No

27
Q

duì (dway)

A

Right/correct

28
Q

bú duì (boo dway)

A

Wrong

29
Q

bú yòng le, xiè xiè (boo yong la, sheh sheh)

A

No thanks

30
Q

xiè xiè (sheh sheh)

A

Thank you

31
Q

bú yòng xiè (boo yong sheh)

A

You are welcome

32
Q

duì bu qǐ (dway boo chee)

A

Excuse me

33
Q

wǒ tīng bù dǒng (wore ting boo dong)

A

I do not understand

34
Q

wǒ yào (wore yeow)

A

I would like

35
Q

duō shǎo qián (dor sheow chen)

A

How much?

36
Q

tài guì le (tie gway la)

A

Too expensive

37
Q

wǒ (wore)

A

I / Me

38
Q

nǐ (knee)

A

You

39
Q

tā tā tā (tar)

A

He / She / It

40
Q

cè suǒ (tsur saw)

A

Toilet