Herbal Prescriptions T & P Flashcards Preview

My Subject > Herbal Prescriptions T & P > Flashcards

Flashcards in Herbal Prescriptions T & P Deck (83):
1

Gu Jing Wan
(Stabilize the Menses Pill)
Tongue & Pulse

T: red
P: wiry, rapid

2

Huang Lian E Jiao Tang
(Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction)
Tongue & Pulse

T: red, dry yellow coat
P: thin, rapid

3

Yue Ju Wan
(Escape Restraint Pill)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: none stated

4

Suan Zao Ren Tang
(Sour Jujube Decoction)
Tongue & Pulse

T: dry
P: wiry or thin, rapid

5

Ban Xia Hou Po Tang
(Pinellia & Magnolia Bark Decoction)
Tongue & Pulse

T: moist or greasy white coat
P: wiry, slow or wiry, slippery

6

Wan Dai Tang
(End Discharge Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale, white coat
P: soft, frail, moderate

7

Xue Fu Zhu Yu Tang
(Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)
Tongue & Pulse

T: dark, red w/ dark spots on the sides
P: choppy or wiry, tight

8

Shen Qi Wan
(Jin Gui Shen Qi Wan) (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)
Tongue & Pulse

T: pale, swollen + thin, white moist coat
P: empty or frail, submerged & faint in proximal position

9

Xiao Huo Luo Dan
(Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)
Tongue & Pulse

T: white moist coat
P: none stated

10

Zhen Gan Xi Feng Tang
(Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: wiry, long, forceful

11

Tian Ma Gou Teng Yin
(Gastrodia & Uncaria Decoction)
Tongue & Pulse

T: red
P: wiry

12

Xing Su San
(Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder)
Tongue & Pulse

T: dry, white coat
P: wiry

13

Mai Men Dong Tang
(Ophiopogonis Decoction)
Tongue & Pulse

T: dry, red coat
P: deficient, rapid

14

Ping Wei San
(Calm the Stomach Powder)
Tongue & Pulse

T: swollen w/ thick, white greasy coat
P: moderate or slippery

15

Huo Xiang Zheng Qi San
(Powder of Agastache for Restoring Health)
Tongue & Pulse

T: greasy, white coat
P: moderate, soggy (soft)

16

Ba Zheng San
(Eight Herb Powder for Rectification)
Tongue & Pulse

T: greasy yellow coat
P: slippery, rapid

17

Zhu Ling Tang
(Polporus Decoction)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: none stated

18

Wu Pi San
(Five Peel Powder)
Tongue & Pulse

T: greasy white coat
P: deep, moderate

19

Zhen Wu Tang
(True Warrior Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale or dark, swollen w/ teeth marks, white slippery
P: deep, thin, forceless

T: white slippery coat
P: submerged, thin forceless

20

Juan Bi Tang
(Remove Painful Obstruction Decoction)
Tongue & Pulse

T: white coat
P: moderate

21

Er Chen Tang
(Two-Cured Decoction)
Tongue & Pulse

T: white, moist or greasy coat
P: slippery

22

Wen Dan Tang
(Warm the Gall Bladder Decoction)
Tongue & Pulse

T: yellow greasy coat
P: rapid & slippery or wiry

23

Qing Qi Hua Tan Wan
(Clear the Qi & Transform Phlegm Pill)
Tongue & Pulse

T: red, greasy yellow coat
P: slippery, rapid

24

Shi Shen Wan
(Four Miracle Pill)
Tongue & Pulse

T: pale, thin white coat
P: deep, submerged, slow

25

Jin Suo Gu Jing Wan
(Metal Lock Pill to Stabilize the Essence)
Tongue & Pulse

T: pale, white coat
P: thin, frail

26

Wu Ling San
(Five Ingredient Powder with Poria)
Tongue & Pulse

T: none state
P: floating

27

Bao He Wan
(Preserve Harmony Pill)
Tongue & Pulse

T: thick, yellow, greasy coat
P: slippery

28

Gui Zhi Fu Ling Wan
(Cinnamon Twig & Poria Pill)
Tongue & Pulse

T: dark, purple spots
P: choppy, submerged

29

Wen Jing Tang
(Warm the Menses Decoction)
Tongue & Pulse

T: purple
P: fine, rough

30

Sheng Hua Tang
(Generating and Transforming Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale, purple or pale w/ purple spots
P: thin, submerged, choppy

31

Dan Shen Yin
(Salvia Drink)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: none stated

32

Huai Hua San
(Sophora Japonica Flower Powder)
Tongue & Pulse

T: red
P: wiry, rapid or soggy, rapid

33

Jiao Ai Tang
(Ass-Hide Gelatin & Mugwort Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale, thin white coat
P: thin, frail

34

Xiao Feng San
(Eliminate Wind Powder)
Tongue & Pulse

T: white or yellow coat
P: floating, rapid, forceful

35

You Gui Wan
(Restore the Right [Kidney] Pill)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: none stated

36

Zhi Sou San
(Stop Coughing Powder)
Tongue & Pulse

T: thin, white coat
P: moderate, floating

37

Bei Mu Guo Lou San
(Fritillaria & Trichosanthes Powder)
Tongue & Pulse

T: red & dry w/ white coat
P: rapid, thin but strong or slippery

38

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
(Pinella, Atractylodes Macrocephala & Gastodia Decoction)
Tongue & Pulse

T: white, greasy coat
P: wiry, slippery

39

Si Wu Tang
(Four Substances Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale
P: thin or wiry, or thin & choppy

40

Tao He Cheng Qi Tang
(Peach Pit Decoction to Order the Qi)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: deep, full or choppy

41

Su Zi Jiang Qi Tang
(Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Decoction)
Tongue & Pulse

T: white coat, slippery or greasy
P: none stated or weak (Chen)

42

Ju Pi Zhu Ru Tang
(Tangerine Peel & Bamboo Shavings Decoction)
Tongue & Pulse

T: tender, red
P: deficient, rapid

43

Bai He Gu Jin Tang
(Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal)
Tongue & Pulse

T: red little coat
P: thin, rapid

44

Gui Zhi Tang
(Cinnamon Twig Decoction)
Tongue & Pulse

T: thin, white moist coat
P: floating, lax, frail or superficial, moderate or superficial, weak

45

Sang Ju Yin
(Mulberry Leaf & Chrysanthemum Decoction)
Tongue & Pulse

T: thin, white coat
P: floating, rapid

46

Gan Mai Da Zao Tang
(Licorice, Wheat & Jujube Decoction)
Tongue & Pulse

T: red w/ sparse coat
P: none stated

47

Yin Qiao San
(Honeysuckle & Forsythia Powder)
Tongue & Pulse

T: red tip, thin, white or yellow coat
P: floating (superficial), rapid

48

Ren Shen Bai Du San
(Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Tongue & Pulse

T: white (greasy) coat or pale
P: floating, soggy or superficial, soggy or superficial, rapid

49

Chai Ge Jie Ji Tang
(Buplerum & Kudzu Decoction)
Tongue & Pulse

T: thin, yellow coat
P: floating (superficial), slightly flooding

50

Wu Zhu Yu Tang
(Evodia Decoction)
Tongue & Pulse

T: might have white, slippery coat
P: thin, slow or thin, wiry

51

Xiao Jian Zhong Tang
(Minor Construct the Middle Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale, white coat
P: thin, wiry, moderate

52

Si Ni Tang
(Frigid Extremities Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale w/ white slippery coat
P: deep, thin or deep, faint

53

Si Jun Zi Tang
(Four Gentlemen Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale
P: deficient, frail or fine, moderate

54

Da Jian Zhong Tang (Major Construct the Middle Decoction)
Tongue & Pulse

T: white, slippery coat
P: thin, tight or slow, wiry (if severe: hidden)

55

Bu Zhong Yi Qi Tang
(Tonify the Middle & Augment the Qi Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale
P: frail

T: pale & swollen
P:large, forceless

T: pale
P: deficient, soft

56

Shen Ling Bai Zhu San
(Ginseng, Poria & White Atractylodes Powder)
Tongue & Pulse

T: pale w/ white coat
P: thin, moderate or deficient, moderate

57

Huang Lian Jie Du Tang
(Coptis Decoction to Relieve Toxicity)
Tongue & Pulse

T: red w/ yellow coat
P: rapid, forceful

58

Yu Ping Feng San
(Jade Windscreen Powder)
Tongue & Pulse

T: pale w/ white coat
P: floating, deficient, soft

59

Sheng Mai San
(Generate the Pulse Powder)
Tongue & Pulse

T: pale, red w/ dry, thin coat
P: deficient, rapid or deficient, thin

T: pale, red & dry
P: slow, irregular or consistently irregular

60

Bai Tou Weng Tang
(Pulsatilla Decoction)
Tongue & Pulse

T: red w/ yellow coat
P: wiry, rapid

61

Xiao Cheng Qi Tang
(Minor Order the Qi Decoction)
Tongue & Pulse

T: "old looking" (dirty & dry), yellow coat
P: slippery, rapid

62

Qing Hao Bie Jia Tang
(Artemisia Annua & Soft Turtle Shell Decoction)
Tongue & Pulse

T: red w/ little coat (scanty)
P: fine, rapid

63

Xie Xin Tang
(Drain the Epigastrium Decoction)
Tongue & Pulse

T: greasy yellow
P: none stated

64

Da Cheng Qi Tang
(Major Order the Qi Decoction)
Tongue & Pulse

T: dry, yellow or black coat w/ prickles
P: submerged (deep), excessive

65

Long Dan Xie Gan Tang
(Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver)
Tongue & Pulse

T: red w/ yellow coating
P: wiry, rapid, forceful

66

Dao Chi San
(Guide Out the Red Powder)
Tongue & Pulse

T: red
P: rapid

67

Qing Wei San
(Clear the Stomach Powder)
Tongue & Pulse

T: red w/ little coat
P: slippery, large, rapid

68

Tiao Wei Cheng Qi Tang
(Regulate the Stomach & Order the Qi Decoction)
Tongue & Pulse

T: yellow coat
P: slippery, rapid

69

Run Chang Wan
(Moisten the Intestines Pill from the Master Shen’s Book)
Tongue & Pulse

T: none stated
P: thin

70

Ma Zi Ren Wan
(Hemp Seed Pill)
Tongue & Pulse

T: dry, yellow coating
P: deep, rapid or floating, choppy

71

Dang Gui Liu Huang Tang
(Tangkuei & Six Yellow Decoction)
Tongue & Pulse

T: red, dry
P: rapid

72

Li Zhong Wan
(Regulate the Middle Pill)
Tongue & Pulse

T: pale w/ white coat
P: deep, thin

73

Shi Quan Da Bu Tang
(All-Inclusive Great Tonifying Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale
P: thin, frail

74

Liu Wei Di Huang Wan
(Six-Ingredient Pill w/ Rehmannia)
Tongue & Pulse

T: red w/ little coat
P: thin, rapid

75

Zuo Gui Wan
(Restore the Left [Kidney] Pill)
Tongue & Pulse

T: red, shiny
P: thin, rapid

76

Si Ni San
(Frigid Extremities Powder)
Tongue & Pulse

T: red w/ yellow coat
P: wiry

77

Xiao Chai Hu Tang
(Minor Bupleurum Decoction)
Tongue & Pulse

T: thin, white coat
P: wiry

78

Ban Xia Xie Xin Tang
(Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)
Tongue & Pulse

T: thin, yellow, greasy coat (may have red tip)
P: wiry, rapid

79

Bai Hu Tang
(White Tiger Decoction)
Tongue & Pulse

T: red, dry, yellow or white coat
P: surging/flooding, forceful or slippery, rapid

80

Xiao Yao San
(Rambling Powder)
Tongue & Pulse

T: pale, red
P: deficient, wiry

81

Ba Zhen Tang
(Eight-Treasure Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale, white coat
P: thin, frail or large, deficient, no strength

82

Gui Pi Tang
(Restore the Spleen Decoction)
Tongue & Pulse

T: pale w/ thin white coat
P: thin, frail or fine, moderate

83

Dang Gui Bu Xue Tang
(Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)
Tongue & Pulse

T: pale
P: flooding, large, deficient

Decks in My Subject Class (63):