Intermediate 4 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 4 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 4 Deck (37)
Loading flashcards...
1

Governing, ruling, administration

gaan-bpòk-krɔɔng

การปกครอง

2

civilian

pon-lá~rʉʉan

พลเรือน

3

join, come together

rûuam

ร่วม

4

absolute monarchy

rá~bɔ̀ɔp sǒm-buu-rá~naa-yaa-sìt-tí-râat

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

5

to revolutionize, create revolution

gō gaan-bpà-dtì-wát

ก่อการปฏิวัติ

6

to seize power

yút amnaat

ยึดอำนาจ

7

democratic governing system

rabop bprà~chaa-típ-bpà~dtai

ระบอบประชาธิปไตย

8

appointment

gaan-dtɛ̀ng-dtâng

9

election

gaan-lʉ̂ʉak-dtâng

10

power

amnaat

อำนาจ

11

executive branch

fàai-bɔɔ-rí~hǎan

ฝ่ายบริหาร

12

judiciary branch

fàai-dtù-laa-gaan

ฝ่ายตุลาการ

13

legislative branch

faai ní-dtì-ban-yàt

ฝ่ายนิติบัญญัติ

14

regional government

gaan pok khrong phu mi paak

15

district

amhuuh

อำเภอ

16

subdistrict

ตำบล

tambon

17

village

mùu-bâan

หมู่บ้าน

18

governor

phu waa ratchagaan jangwat

ผู้ว่าราชการจังหวัด

19

head of district

maai ampuuh

มายอำเภอ

20

during the past

chuang..... thîi paan maa

ช่วง.....ที่ผ่านมา

21

constitution

rát-tà~tam-má~nuun

รัฐธรรมนูญ

22

military general

pon eek

พลเอก

23

dictator

pà~dèt-gaan

เผด็จการ

24

the rest, remaining

ที่เหลือ

tîi-lʉ̌ʉa

25

explain

à-tí-baai

อธิบาย

26

Amendment (a repair by adding)

gaan gää khai püm tüm

การเเก้ไขเพิมเติม

27

to arrest

jap

จับ

28

to hit (car)

chon

ชน

29

to shoot

ยิง

ying

30

to kill

kaa

ฆ่า