Intermediate 5 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 5 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 5 Deck (75):
1

it is known that

pen thîi saap gan dii lëew waa

เป็นที่ทราบกันดีเเล้วว่า

2

industry

Utsahagaam

3

heavy industry

utsahagaam nak

4

light industry

utsahagaam baaw

5

to grow

tüp too

เติบโต

6

if (long version)

taa hat

ถ้าหาก

7

to encounter, to face (event, incident)

prasoop

ประสบ

8

drought

fon lang

ฝนเเล้ง

9

to have an impact on

mii-pǒn-grà~tóp-dtɔ̀ɔ

มีผลกระทบต่อ

10

situation

sà~tǎa-ná-gaan

สถานการณ์

11

trade

gaan-káa

การค้า

12

value

muun-kâa

มูลค่า

13

total (formal- not tang mot)

táng-sîn

ทั้งสิ้น

14

US dollars

rian saharat

เหรียญสหรัฐฯ

15

export

gaan-nam-kâo

การนำเข้า

16

when compared to...

müa priap tiap gap

17

equal, equivalent to

thaw gap

เท่ากับ

18

import

gaan nam khaw

การนำเขา

19

to be reduced, decreased

loot loong

ลดลง

20

per hundred, percent

roi la

ร้อยละ

21

to be increased

pə̂əm-kʉ̂n

เพิ่มขึ้น

22

to result, cause (not tham hai)

sòng-pǒn-hâi

ส่งผลให้

23

trade balance

dun-gaan-káa

ดุลการค้า

24

deficit

gaan-kàat-dun

การขาดดุล

25

to trade

gaan tam khaw

ทำการค้า

26

export market

talaat soong öök

ตลาดส่งออก

27

trading partner country

pratheet khuu khaw

28

agriculture product

sin kha gaseet

สินค้าเกษตร

29

rubber

yaang-paa-raa

ยางพารา

30

goods, products

sin khaa

สินค้า

31

processed

bprɛɛ-rûup

เเปรรูป

32

Parts, spare parts

chín-sùuan

ชิ้นส่วน

33

equipment

ùp-bpà~gɔɔn

อุปกรณ์

34

automotive

yaan yon

ยานยนต์

35

car, personal car

rot yon nang

รถยนต์นั่ง

36

raw materials

wát-tù-dìp

วัตถุดิบ

37

consumer goods

sǐn-káa-ùp-bpà~pôok-bɔɔ-rí~pôok

สินค้าอุปโภคบริโภค

38

natural gas

gas tamachaat

ก๊าซธรรมชาติ

39

type, category

pra peet

40

crisis

wi krit

วิกฤต

41

accept

yöm rap

ยอมรับ

42

grave danger, calamity, catastrophe

pai-pí-bàt

ภัยพิบัติ

43

give example

yok tua tang

ยกตัวอย่าง

44

to have an impact on

mii pon gratoop töö

มีผลกระทบต่อ

45

to increase

püm .. khün

เพิ่ม ขึ้น

46

to reduce

lot..loong

ลด ลง

47

rank (ordinal... 1st, 2nd, etc)

andap

อันดับ

48

iron

lèk

เหล็ก

49

steel

lèk-glâa

เหล็กกล้า

50

reason

het pon

เหตผล

51

probably

khoong ja

คงจะ

52

to suspect, to wonder, to be suspicious

soong sai

สงสัย

53

liberal

(Free policy)

seri niyom

เสรีนิยม

54

conservative (conserve policy)

anurak niyom

อนุรักษ์นิยม

55

issue (matter)

pra den

ประเด็น

56

cause (n)

saa het

สาเหตุ

57

reason (n)

het pon

เหตุผล

58

to narrate, to tell (a story)

laaw

เล่า

เล่าเรื่อง - tell a story

59

the fact that....

gaan thîi

การที่

60

order (v)

sang

สั่ง

61

order (noun)

kham sang

คำสั่ง

62

answer (v)

dtɔ̀ɔp

ตอบ

63

answer (n)

kam dtɔ̀ɔp

คำตอบ

64

to be pleased, satisfied

pɔɔ-jai

พอใจ

65

investigate

Investigation

dtài-sǔuan

gaan-dtài-sǔuan

ไต่สวน

66

As far as I know....

thaw thîi phom saap

เท่าที่ผมทราบ

67

deposit money

faak ngëën

ฝากเงิน

68

withdraw money

tɔ̌ɔn ngëën

ถอนเงิน

69

unemployment rate

atraa gaan waang ngaan

อัตราการว่างงาน

70

employment

gaan jaang ngaan

การจ้างงาน

71

mining

gaan tam müang rää

การทำเหมืองเเร่

72

the rest of... (after noun)

thîi lüa

ที่เหลีอ

73

restore

fʉ́ʉn-fuu

ฟื้นฟู

74

recuperate

fʉ́ʉn-dtuua

ฟื้นตัว

75

in advance

luang naa

ล่วงหน้า