Kirurgi (+ hjertesygdomme) Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Kirurgi (+ hjertesygdomme) > Flashcards

Flashcards in Kirurgi (+ hjertesygdomme) Deck (185)
Loading flashcards...
151

Symptomer og fund ved Thoracic outlet syndrom

- neurologiske gener (95%) og vaskulære symptomer (5%)
--> prikken og stikken fra skulderen ud i armen og ud i fingrene især på ulnarsiden. Generne fremprovokeres ved arbejde med løftet arm. I de sværeste tilfælde vil der være hvilesmerter med atrofi af håndens muskler.
--> smerter bag øret og projektion ud på forsiden af thorax.
--> ømhed af pl. brachialis over klaviklen og ved perkussion kan der være jag ud i armen.
--> kulde og bleghed af huden pga sympaticus
--> ved tryk på venerne kan ses ødem

Kan ved langvarig tryk medføre aneurisme-dannelse eller endoflebit i karret med dannelse af en lokaliseret masse af intimal hyperplasi der kan afrives og give embolier i armen.

152

Diagnostik af Thoracic outlet syndrom

Anamnese + pulsudfald ved eleveret arm (ses hos 50%),

153

Differentialdiagnoser til Thoracic outlet syndrom

- neuritis
- cervikal diskusprolaps
- myoser
- pl. brachialisoverstrækning
- rotator cuff-læsion
- impingement
- karpaltunnelsyndrome
- afklemning af nn. ulnaris og radialis

154

Behandling af Thoracic outlet syndrom

Kirurgi: evt fjernelse af halsribben, scalenusresektion (lette tilfælde), costa 1 (svære tilfælde)

155

Definer Mb. Raynaud

= iskæmiske gener fingre og fødder når de udsættes for kulde

156

Forekomst af Mb. Raynaud

I lette grader har 20% af befolkningen disse gener med arvelig tendens, og omkring 50% som arbejder med vibrerende værktøj vil udvikle sygdommen.

Hyppigst yngre kvinder og synes at aftage efter 40 års alderen.

157

Patogenese, symptomer og kliniske fund ved Mb. Raynaud

Ved udsættelse for kulde og fugt sker en spasme i de små arterioler i fingre og nogle gange tæer. Dette vil nedsætte blodforsyningen med afblegning af huden og smerter. De spastiske arterier vil ved opvarmning gendanne sig til normal størrelse og så blodflowet normaliseres. Med tiden kan der indtræde kroniske forandringer i karsystemet med diffuse aflukninger pga fibrose og trombose, der ikke responderer på behandling.
I disse udtalte kroniske tilfælde kan ses gangræn eller småsår på fingerspidserne med dårlig heling. Den nedsatte perfusion kan give nedsat sensibilitet og kraft, så pt kan have svært ved at udføre manuelt arbejde.

Primær Raynaud optræder isoleret, mens sekundær Raynaud opstår som følge af en underliggende årsag, oftest rheumatologisk sygdom.

158

Diagnose af Mb Raynaud

Anamnese

159

Differential diagnoser til Mb Raynaud

- akrocyanose (venespasme og cyanose og "blå tå/finger" pga trombose i de små arterier)
- pernio (frostskader)
- mikroembolisering
- neurogene smerter

160

Behandling af Mb. Raynaud

- Langt de fleste er milde forløb og kræver ikke behandling
- I svære tilfælde kan forsøges med caciumantagonister. Er der sår og hvilesmerter kan thorakal sympatektomi komme på tale, dog med begrænset virkningstid, og der kan forsøges behandling med infusion af prostaglandin.

Rygeophør! pga nikotins kontraherende effekt

161

Hvad er forskellen på aorta aneurisme og ektasi

Aorta aneurismet har en diameter på >3 cm mens ekstasien måler mellem 2,5-2,9 cm.

162

Risikofaktorer for udvikling af AAA

- hankøn
- rygning
- alder
- hypertensio arterialis
- koeksisterende åreforkalkning
- familiær disposition

*koeksisterende diabetes modvirker udvikling, progression og bristning af AAA.

163

Hvor stort skal et AAA være før man vil udrede

Ved AAA <5cm er yderligere udredning ikke nødvendig hos den upåvirkede patient. Ved AAA >5 cm suppleres med CT-skanning med kontrast.

Diagnosen stilles intialt ved B-mode-UL

164

Hvad er den største prædiktor for bristning af AAA og hvad er bristningsrisikoen pr diameter?

Den største prædikter for bristning er den maksimale anterior-posterior diameter.

Såvel bristningsrisiko som væksthastigheden stiger eksponentielt når AAA-diameteren vokser til mere end 5 cm.
Generelt er bristningsrisikoen pr år:
- <5,5 cm: <1%
- 5,5-6 cm: 6%
- 6-7 cm: 10-15%
- >7 cm: >30%

Et akut symptomatisk AAA har en bristningsrisiko på 33% de følgende 3 mdr.

165

Faktorer som øger bristningsrisikoen ved AAA

- hunkøn
- diastolisk hypertension
- kronisk obstruktiv lungelidelse
- normalt ankelbrakialt blodtryksindex
- hurtig progressionshastighed
- udposning på selve AAA

166

Hvornår tilbydes AAA behandling?

Operation tilbydes ofte ved en AAA diameter >5,5cm, mange tilbyder dog kvinder behandling ved >5-5,2 cm.

Et samtidigt større iliaca aneurisme over 3 cm eller endovaskulære intraktable okklusive iliaca læsioner kan indikere operation af små AAA.

Behandlingsmodaliteter:
- EVAR*
- aortobifemoralbypass

*begrænsninger ved EVAR kan skyldes en for bred, for kort eller for vinklet supraaneurismal infrarenal aorta eller for brede, for smalle eller for vinklede iliaca-arterier. Derfor kan kun 33-50% behandles med EVAR.

167

Komplikationer til kirurgisk behandling af AAA

- reopretion
- blødning
- ileus
- tarmiskæmi
- iskæmi af UE
- fascieruptur

168

Ætiologi og patogenese for thorakalt aortaaneurisme (THAA)

Generelt multifaktoriel, men op til 25% af behandlingskrævende THAA skyldes kronisk B-dissektion.

169

Symptomer ved thorakalt aortaaneurisme

De fleste er asymptomatiske, men der kan være lette symptomer i form af intermitterende smerter i bryst, ryg og lænd. Ved ruptur vil der være voldsomme akutte bryst- og/eller abdominalsmerter.

170

Diagnose af thorakalt aortaaneurisme

De fleste påvises tilfældigt ved CT eller MR.
Ved røntgen kan ses et bredt mediastinum eller displacering af aorta og trakea fra midtlinjen.

171

Behandling af thorakalt aortaaneurisme

Profylaktisk elektiv operation (bypass fra hjertet/øvre aorta til lysken) tilbydes ptt med et THAA >6 cm. Ptt med sikre eller sandsynlige symptomer fra aneurismet tilbydes ofte operation ved:
- diameter >4,5cm
- hurtig vækst >0,5cm/år
- BV-sygdommme som Marfan

172

Komplikationer til kirurgisk behandling (rør protese) af thorakalt aortaaneurisme

- paraplegi (2-10%)
- forbigående/permanent nyresvigt
- anden organiskæmi

173

Risikofaktorer for aortadissektion

Arteriel hypertension (rygning, dyslipidæmi, kokain-amf misbrug)

BV-sygdomme (Marfan, Ehlers-Danlos, Turner, Loeys-Dietz syndrom)

Inflammation i karvæggen
- Autoimmunt: storcellearteritis, Takayasus arteritis, Bechets sygdom, Ormods
- Infektion: syfilis, TB

Traume (deaccelerationstraumer)

Iatrogene (kateter/instrumentintervention, aortakirurgi, karanastomoer)

174

Hvordan behandles hhv A og B dissektioner?

A: rørprotese

B: blodtrykssænkende og smertestillende. Ej kirurgisk. Dog ved progression overvejes TEVAR.

175

Definer akut aortasyndrom

= Aortadissektion + Intramural hæmatom + Penetrerende aterosklerotisk ulcus

176

Definer Leriches syndrom

= is a form of central artery disease involving the blockage of the abdominal aorta as it transitions into the common iliac arteries.

Classically, it is described in male patients as a triad of the following signs and symptoms:

1. claudication of the buttocks and thighs
2. absent or decreased femoral pulses
3. erectile dysfunction

This combination is known as Leriche syndrome.

However, any number of symptoms may present, depending on the distribution and severity of the disease, such as muscle atrophy, slow wound healing in the legs, and critical limb ischemia.

177

Definer carotisstenose

= forsnævring af carotis, kan være asymptomatisk eller symptomatisk med neurologiske symptomer.

Ca. 25% af alle apopleksier skønnes at være relateret til en carotisstenose.

178

Årsag til carotisstenose

- aterosklerose (hyppigst!)
- fibromuskulær dysplasi
- Takayasus arterit

179

Symptomer på carotisstenose

A. carotis interna forsyner blod til den forreste 2/3 af hemisfæren samt øjet - en emboli forårsager:
- halvsidig kraftnedsættelse
- styringsbesvær
- paræstesier
- synsfeltsudfald
Kontralateralt til stenosen - eller forbigående blindhed (amaurosis fugax) på den samme side.

Evt ledsage symptomer i form af dysfasi.

Varer symptomerne <24 timer klassificeres det som TIA (transitorisk iskæmisk attack).

180

Diagnostik af carotisstenose

- subakut UL (duplex eller farve Doppler), for at afgøre om patienten har en tæt stenose på >50%
- (alternativt subakut MR eller CT)
- cerebral CT eller MR mhp udelukkelse af blødning