Lipider Flashcards Preview

K3 CREN > Lipider > Flashcards

Flashcards in Lipider Deck (23):
1

Våra lipider kan grovt delas in i två grupper: Vilka är dessa, och vilka lipider ingår i grupperna?

Steroler: Kolesterol, kolesterolestrar och gallsyror.
Fettsyrabaserade lipider: Fria fettsyror, TAG/DAG/MAG, fosfolipider, glykolipider.

2

Nämn några fysiologiska funktioner som kolesterol har.

Kolesterol utgör prekursor för syntes av steroidhormoner & gallsyror, samt ingår i cellmembran. Kolesterol kan dock inte brytas ned och förbrännas för energi.

3

Hur gör vi oss vanligen av med överflödigt kolesterol?

Merparten elimineras via tarmen: Utsöndring som gallsalter, där inte allt tas upp i distala ileum.

4

Vad heter proteinet som står för tarmens aktiva upptag av kolesterol?

NPC1L1.

5

Beskriv den allmäna strukturen av ett lipoprotein.

Lipoprotein är transportvesiklar för diverse lipider: De består av ytliga amofila ämnen (kolesterol, fosfolipider och apoprotein) med hydrofoba ämnen (kolesterolestrar, TAG) i mitten.

6

Vilka Apoprotein sitter på en "färdig" chylomikron ute i blodbanan, och vad ger dessa för egenskaper?

- ApoB48: Oklart, verkar nödvändigt för att chylomikroner ska kunna ta sig ut i cirkulationen (källa: T3-kompendium)
- ApoCII: Aktiverar LPL på endotelceller, som klyver chylomikronens TAG och "dränerar" den på fett.
- ApoCIII: Inhiberar ovanstående samt nedomstående processer.
- ApoE: Tillåter Chylomikron-remnants (CMR) att binda till LRP samt LDL-R i levern. I denna processen medverkar även LDLRAP: LDL-Receptor Adaptor Protein.

7

Vad händer med chylomikron-remnants som tas upp i levern?

Levern bryter ned dessa till kolesterol & TAG: Dessa, tillsammans med leverns egen-syntetiserade kolesterol & ApoB100, packeteras ihop till VLDL som utsöndras i blodet. Även dessa har ApoCII och ApoCIII: De utgör kroppens "egna" chylomikroner.

8

Hur bildas IDL utifrån VLDL?

VLDL dräneras likt chylomikroner i perifer vävnad mha LPL, och övergår då till att kallas IDL. När dessa möter hepatiskt lipas (HL) bildar de IDL: I 95% av fallen saknar dessa ApoE, varav de inte kan tas upp likt CM/IDL.

9

Vilka proteiners gener brukar vanligen vara muterade vid FH?

LDL-R, PCSK9, LDLRAP (och LDL i sig?)

10

Vad är Lp(a)?

En särskilt dålig typ av LDL: Oklar mekanism, men har ett Apo(a) kovalent bundet til sitt ApoB100 --> proaterogent, protrombotiskt.

11

Beskriv den grundläggande mekanismen bakom kolesterolretention i kärlväggen.

ApoB-innehållande lipoproteiner som är små nog (dvs inte chylomikroner eller VLDL1) passerar tunica intima: De är positivt laddade, och fastnar på negativt laddade proteoglykaner i ECM i tunica intima.

12

Beskriv hur HDL skyddar oss mot ateroskleros.

HDLs främsta funktion är "Reverse Cholesterol Transport": Att transportera kolesterol bort från perifer vävnad, till levern eller tarmen. Detta sker på diverse olika direkta och indirekta sätt. De kan t.ex donera ApoCII och/eller ta bort ApoCIII från ApoB lipoproteiner, som då kan tas upp lättare av levern. HDL kan dessutom ta upp kolesterol från perifera celler/lipoproteiner och förestra det mha LCAT (varav det flyttas in i "kärna" från membranet). Detta förestrade kolesterol kan antingen ges bort till ApoB-lipoproteiner (dvs LDL, VLDL etc som förhoppningsvis? tas upp i levern) i utbyte mot TAG; Eller stanna i HDL-partikeln, som levern kan ta upp mha Scavenger-receptorer (som binder via ApoA1!).

13

Beskriv principiellt hur celler upprätthåller sin lipid-homeostas.

Cellulär homeostas regleras långsiktigt genom aktivering/inaktivering av transkriptionsfaktorer. Vid låga intracellulära kolesterolnivåer aktiveras SREBP-2, varav transkriptionen av LDL-receptorer ökar. Vid höga koncentrationer ökar istället transkriptionen av ABCA1/ABCG2: receptorer för HDL, som via dessa binder till cellen och extraherar dess kolesterol.

14

Vilka värden ingår i en standardmätning av blodfetter?

Total kolesterol, LDL, HDL, Non-HDL, Remnant kolesterol, TAG.

15

Ange två mått som speglar aterogena lipoproteiner.

ApoB, Non-HDL.

16

Ange Friedewalds formel samt villkoret för att den ska gälla.

LDL = Kolesterol - HDL - (0,45 x TAG). Förutsätter [TAG] < 4,0mMol/L.

17

Vilka tre blodfetter är vanligen förhöjda vid familjär hyperkolesterolemi (FH)?

Totalkolesterol, LDL och Lp(a).

18

Vad innebär "Vanlig hyperkolesterolemi"?

Lipidvärden liknande de vid FH (Högt kolesterol, LDL och Lp(a)) men utan genetiskt anlag för FH.

19

Nämn några skillnader mellan familjär kombinerad hyperlipidemi (FCH) och FH.

FCH har ofta förhöjt TAG, och kan ha lågt HDL, högt Remnant kolesterol etc: I stort sett alla värden kan vara dåliga. Hursomhelst finns en större intra/interindividuell variation, eftersom att FCH är polygent & därmed har icke-mendelskt nedärvningsmönster.

20

Det finns fyra huvudklasser av lipidsänkande läkemedel, som alla har olika verkningsmekanismer men samma slutresultat - Hur ger samtliga en sänkning av aterogent kolesterol?

Alla bidrar på olika sätt till ökat uttryck av LDL-receptorer i levern.

21

Vilken substans är förstahandsvalet för farmakologisk lipidsänkande behandling? Hur fungerar denna?

Statiner, som hämmar HMG-CoA-reduktas vilket tvingar levern att uppreglera LDL-R för att få tillgång till kolesterol som kan användas i syntes av VLDLs.

22

Två lipidsänkande läkemedel har sin effekt i olika delar av tarmen: Vilka är dessa och hur fungerar de?

Ezetemib hämmar NPC1L1 i enterocyter, som då inte kan absorbera dietärt kolesterol, varav vi får en minskad syntes av chylomikroner --> mindre CMR till levern --> uppreglering av LDL-R.
Resiner binnder kolesterol-innehållande gallsyror, som då inte kan reabsorberas i distala ileum: Det enterohepatiska kretsloppet bryts, varav levern måste uppreglera LDL-R för att få substrat för gallproduktionen.

23

Hur fungerar PCSK9-hämmare?

PCSK9-hämmare är antikroppar mot PCSK9: Binder till dessa extracellulärt, varav AK:PCSK9 komplexen tas upp och degraderas. PCSK9 kan då inte längre binda till LDL-receptorer så att de internaliseras/bryts ned: Resultatet blir ökat mängd LDL-receptorer.