Urinvägscancer Flashcards Preview

K3 CREN > Urinvägscancer > Flashcards

Flashcards in Urinvägscancer Deck (23):
1

Var någonstans i urinvägarna hittar vi urotel?

Från och med calix renalis till distala fjärdedelen av urethra. Innan njurbäckenet linjeras vävnaden av tubulärt epitel; I distala urethra övergår urotelet till skivepitel.

2

Vart i de nedre urinvägarna är det vanligast att tumörer bildas, och varför?

Det är överlägset vanligast med tumörer i urinblåsan: En förklaring till detta är att den har som funktion att lagra urin under relativt långa tider, vilket ger längre kontakttid med carcinogena ämnen än andra delar i vägarna.

3

Hur är normalt urotel uppbyggt?

Urotel består av ett basalt cellager, ett intermediärt lager av varierande tjocklek, samt ett superficiellt lager av s.k paraplyceller.
Det intermediära lagret är ca 2-3 celler tjockt i pelvis renalis, 4-6 i uretärer, 3-7 i urinblåsa (beror på fyllnadsgrad) och urethra. Cellerna skall vara vinkelrätt orienterade i förhållande till BM, med ljus plasma och små kärnor.

4

Vad använder man TNM-gradering till?

TNM-gradering är ett system för kategorisering av tumörer med avseende på deras lokala utbredning (T = Tumör), regionala lymfkörtelmetastaser (N = Nodes) och fjärrmetastase (M = Metastaser). Dessa är användbara både som prediktiv och prognostiska faktorer, dvs förutse naturalförlopp samt välja behandlingsmetod.

5

Beskriv översiktligt Fuhrmans histopatologiska gradering av njurtumörer.

Grad 1: Högt differentierade celler, dvs små runda cellkärnor, med små eller inga nukleoler.
Grad 2: Större, oregelbundna cellkärnor, med små nukleoler.
Grad 3: Större, tydligt oregelbundna/heterogena cellkärnor med prominenta nukleoler.
Grad 4: Grad 3, med förekomst av "bisarra" multilobulerade cellkärnor med stora kromatinaggregat.

6

Vad innebär sarkomatoid njurcancer?

Sarkomatoid differentiering innebär en sen njurcancer med en cellbild som liknar den vid sarkom (dvs malignitet i stödjevävnad) med virvlar av spolformade celler. Det innebär alltid Fuhrman grad 4.

7

Kvinnor som diagnostiseras med urotelialcancer är ofta i ett mer avancerat stadie: Vad beror detta på?

Många kvinnor i högre ålder drabbas av urinvägsinfektion med makrohematuri, vilket lett till att många vårdcentraler har låtit bli att göra cancerutredning vid synliga hematurier. Numera skall dock all makroskopisk hematuri hos patienter >50 år utredas med cystoskopi och röntgen.

8

Nämn tre riskfaktorer för att få blåscancer.

Rökning, exponering för carcinogena ämnen (PAHs, nitrosaminer, klorerade kolväten) via t.ex jobb i färgindustrin, kronisk infektion, kronisk inflammation samt tidigare strålbehandling för gyn/prostatacancer.

9

Vilka diagnoser utöver malignitet kan förklara makroskopisk hematuri?

Benigna tumörer eller t.ex benign prostatahyperplasi kan ge blödning: Likaså kan infektioner, glomerulonefriter, urinvägskonkrement, och diverse former av trauma.

10

Vad har de olika typerna av njurcancer gemensamt, sett till utseende?

Tumörerna är runda till formen, omgivna av komprimerat parenkym som liknar en kapsel, och utgår alltid ifrån celler i tubulisystemet.

11

Vad innefattas i den s.k "Too late" triaden?

De tre klassiska tecknen på njurcancer: makroskopisk hematuri, flanksmärta och palperbar tumör. Flanksmärta pga tromb från hematuri?

12

Njurcancer ger ofta upphov till diffusa, ospecifika symtom: Ge exempel på dessa.

Hög CRP, Hypertoni, anemi, kakexi, pyrexi, nedsatt leverfunktion etc.

13

Vad behöver man i första hand utesluta i utredning av eventuell urinblåsecancer, och hur gör man detta?

Man måste utesluta urinvägsinfektion, som är en annan vanlig orsak till makroskopisk hematuri. Detta kan särskiljas mha urinodling. Viktigt att notera är dock att förekomsten av den ena, inte utesluter förekomst av den andra!

14

Vad innebär principen kring SVF gällande blåscancer?

Att alla patienter över 40 (50?) års ålder samt patienter med riskfaktorer (dvs rökare) i alla åldrar med makroskopisk hematuri skall undersökas efter urinblåsecancer med cystoskopi och DT-urografi.

15

Vilken grov indelning av blåstumörer är viktigast med avseende på prognosen?

Huruvida tumören är muskelinvasiv (dvs stadie t2a-t4b) eller icke (dvs stadie Tis, Ta eller T1). Ta/T1 tumörer har låg tendens till spridning och innebär ganska god prognos, dock med stor risk för recidiv. Muskelinvasiva tumörer innebär dock mer avancerad sjukdom med metastaser.

16

Vilka andra undersökningar kan man tänkas göra efter att ha upptäckt en njurcancer i avancerat stadie?

Alla patienter skall redan vid misstanke om njurcancer genomgå DT-Thorax, för att hitta eventuella metastaser i lunga/mediastinum. Skelettscintigrafi om det finns tecken på skelettmetastaser (ofta smärtsamma). DT/MR Huvud vid kognitiva nedsättningar som kan tyda på hjärnmetastaser.

17

Hur behandlar man en icke-metastaserad respektive en metastaserad njurtumör?

Operation är det enda botemedlet: helst nefronsparande, i värsta fall nefrektomi. Varken strålning eller cytostatika har visat sig ha god effekt. Metastasering innebär ofta remiss till onkologen: singelmetastaser kan opereras bort med relativt god prognos. Onkologisk medicinsk behandling innefattar mTOR-hämmare, immunmodullering, checkpointhämmare, VHL-hämmare etc.

18

Nämn de fem "vanliga" formerna av njurcancer.

Konventionell (klarcellig) = 75%, kromofil (papillär) = 15%, kromofob = 5%, collecting duct och oklassificierad.

19

Beskriv morfologin vid klarcellig njurcancer på mikroskopisk respektive makroskopisk nivå.

Det är det mikroskopiska utseendet som gett cancern dess namn: Tumörceller blir tomma på innehåll, eftersom att de ämnen man tillsätter inför mikroskopering löser upp allt fett som tidigare fyllt cytoplasman (glykogen, kolesterol, fosfolipider etc). Cellerna har dessutom tydliga gränser och bildar alveolliknande strukturer tillsammans. Om man tittar på tumören med blotta ögat är den därför mer lik en fettklump, med gulaktig färg.

20

Vad innebär en G3-klassifierad blåstumör?

G3 innebär en lågt differentierad eller odifferentierad tumör, vilket innebär hög malignitetspotential. G1 innebär högt differtentierad, G2 mellan.

21

Hur skiljer sig muskelinvasiva blåstumörer från icke-muskelinvasiva rent makroskopiskt?

De icke-muskelinvasiva har typiskt ett blomkålsliknande, "fluffigt" utseende medan muskelinvasiva tumörer är mer solida. Det är dock svårt att avgöra ifall en tumör är muskelinvasiv eller inte, utan att göra histopatologisk bedömning.

22

Vad är förstahandsvalet av behandling för invasiv blåstumör?

Cystektomi. Hos män tar man dessutom bort prostatan, medan man hos kvinnor även tar bort livmodern, äggstocker och lymfkörtlar i bäckenet.

23

Man säger att collecting duct-njurcancer ofta är lite mer elakartad: Hur kan detta komma sig?

Den liknar mer en urotelialcancer än vad andra former gör, och urotelialcancer/njurbäckencancrar är i regel mer infiltrativa än njurcancrar.