Perikardit Flashcards Preview

K3 CREN > Perikardit > Flashcards

Flashcards in Perikardit Deck (17):
1

Perikardet kan delas in i två lager, varav det ena vidare kan delas in i två. Vad heter inre lagret & vilka två komponenter består det av?

Pericardium serosum, som består av lamina parietale som linjerar insidan på pericardium fibrosum, och lamina viscerale som linjerar utsidan av själva hjärtmuskeln (även kallat epikardet). Man kan tänka sig det serösa perikardet som en vattenballong, och hjärtat som en knytnäve som inte lyckas slå hål på ballongen: Istället linjeras hela knytnäven av två lager av ballongen, som skiljs åt av vätskan däri.

2

Vilka är de tre viktigaste funktionerna hos perikardet?

1. Att fixera hjärtat i thorax & hindra det från att röra sig fritt (fibrösa perikardet fäster i omkringliggande väggar).
2. Att förhindra extrem dilatation av hjärtat vid plötslig intrakardiell volymstegring (det fibrösa perikardet har väldigt låg compliance).
3. Att förhindra spridning av infektioner från lungorna.

3

Hur varierar det intraperikardiella trycket (trycket mellan lamina viscerale & parietale) under en vanlig andningscykel?

I friskt tillstånd skiftar trycket från -5mmHg vid inandning (mediastinum växer --> ökad volym --> minskat tryck) till 5mmHg vid utandning.

4

Perikardit, dvs inflammation i perikardet, är i regel väldigt sällan primärt. Vilken är den vanligaste orsaken till sekundär perikardit?

Myokardiell infarkt (ffa transmural sådan). Värt att notera att det kan röra sig om tidig perikardit (inflammation från skadat epikard vid transmural infarkt sprider sig till jämteliggande perikard) eller senare perikardit (Dresslers Syndrom, veckor/månader senare, troligen pga autoimmunitet mot nekrotiska kardiomyocyter).

5

Vilken är den vanligaste infektiösa etiologin till akutperikardit?

Viral/idiopatisk etiologi: Dessa två begrepp används synonymt, då studier har visat att de fall som tidigare benämnts som idiopatiska (dvs med okänd orsak) har berott på viral infektion. Man brukar hursomhelst i regel sällan testa/bekräfta att det rör sig om virus, varav idiopatisk är ett korrekt uttryck.

6

Vilka tre steg utgör patogenesen för perikardit?

Samma tre steg som för andra inflammatoriska processer: 1. Lokal vasodilatation, som ger proteinfattigt transsudat ut i perikardiet 2. Endotelaktivering --> Transsudat med proteiner läcker ut 3. Leukocyter extravaserar: Först av allt neutrofiler, sedan allt fler mononukleära celler. Det är just leukocyterna som utgör den primära orsaken till vävnadsskada & symtom hos patienter.

7

Patienter med nedsatt immunförsvar, t.ex till följd av brännskada eller maligniteter, kan även drabbas av bakteriell perikardit (i regel invasion av pneumokocker eller stafylokocker). Vad kännetecknar en sådan perikardit på makroskopisk nivå?

Bakteriell perikardit kallas även purulent/varig perikardit: En intensiv inflammatorisk respons gör att lamina serosa blir rödsvullen & täckt av purulent (varigt) exsudat.

8

Den vanligaste morfologin vid perikardit kallas ibland "Bread and butter pericarditits". Vad karaktäriseras detta av?

Det karaktäriseras av ett exudat innehållande rikligt med plasmaproteiner, däribland fibrinogen, vilket ger upphov till ett makroskopiskt ojämnt & "lurvigt" utseende hos perikardet.
I svåra fall kan transsudatet med fibrinogen bidra till förtjocking & fusering av lamina viscerale & parietale --> Ärrvävnad bildas --> ev. konstriktiv perikardit, som hämmar diastolisk fyllnad av hjärtat.

9

Perikardit kan i många fall vara asymtomatiskt, men kan även ge upphov till kraftig bröstsmärta (retrosternalt, prekordiellt med ev. strålning till ryggen). Hur kan denna smärta skiljas från den som uppstår vid ischemi/hjärtinfarkt?

Viktigaste indikationerna på perikardit är att smärtan är pleuratisk, dvs förstärks av inspiration, samt positionell, dvs blir svagare i sittande/framåtlutat läge. Till skillnad från ischemisk angina, så skall bröstsmärta vid perikardit kännas "skarpare".
Den pleuratiska aspekten leder för övrigt ibland till att patienter försöker undvika djupandning, vilket leder till dyspné (dock oberoende av ansträngning, till skillnad från andra tillstånd som ger dyspné).

10

Vilket är det mest typiska biljudet vid perikardit?

Gnidningsljud från hjärtat, då de inflammerade lagrena i perikardet gnids mot varandra när kamrar/förmak rör sig. Hjärtljud i övrigt är i allmänhet dämpade, om det finns en påtaglig vätskeansamling i perikardet.

11

Hur märks en akut perikardit på ett EKG?

Det vanligaste, tydligaste tecknet är diffusa ST-höjningar, dvs i många avledningar & med normal form på ST-sträckan.

12

Vilka blodvärden är ofta förhöjda vid perikardit & varför?

Leukocyter och CRP är förhöjda: Särskilt kraftigt vid bakteriell perikardit. Vid perimyokardit, dvs då även myokardet är inblandat, får vi även förhöjda troponinnivåer då kardiomyocyter dör/skadas, vilket kan felaktigt tolkas som indikation på infarkt.

13

Hur behandlas oftast perikardit?

Idiopatisk/viral perikardit är i regel ganska självbegränsande: Det brukar gå över på loppet av 1-3 veckor. För att lindra symtom brukar man dock ge antiinflammatorisk & smärtlindrande medicin, samtidigt som man ordinerar patienten att vila --> minska hjärtfrekvens & onödig gnidning.

14

Vad definierar man som tamponad?

Perikardiell vätskeansamling i sådan utsträckning att tryckförhöjningen i perikardet ger kompression av hjärtat, vilket resulterar i minskad slagvolym & CO --> Hypotensiv shock, ev. död.

15

Vid tamponad stiger det diastoliska trycket i hjärtat till samma nivå som inuti perikardet. Vad blir den direkta effekten av detta?

En minskning av venöst återflöde till hjärtat, vilket ger blodstockning i båda kretslopp dvs symtom av dubbelsidig hjärtsvikt.

16

Vad innebär Pulsus Paradoxus och varför får man en förstärkt sådan vid tamponad?

Pulsus Paradoxus innebär att vi får en svagare puls, pga lägre systoliskt blodtryck, när vi andas in. Detta beror på att inspiration sänker det intrathorakala trycket, vilket främjar venöst återflöde, varav den högra kammaren blir välfylld & får septum att bukta in i VK --> minskad slagvolym. Vid tamponad har båda kammare en relativt komprimerad volym att dela på, varav effekten av en inbuktande vägg blir större.

17

Konstriktiv perikardit är, utöver tamponad, den andra stora komplikationen vid perikardit. Den uppstår när effusionsvätska i perikardet inte resorberas effektivt, utan istället remodulleras & organiseras så de två lagrena fuserar. Vilken hjärtfas påverkas av detta & varför?

Konstriktiv perikardit ger nedsatt funktion i diastole, då hjärtat inte kan expandera & fyllas tillräckligt pga den överdrivet tjocka & fibrösa säcken. Detta ger i första hand högersidig hjärtsvikt.