Lungcancer Flashcards Preview

K3 CREN > Lungcancer > Flashcards

Flashcards in Lungcancer Deck (10):
1

Vad kallas den vanligaste typen av benigna tumörer lungan & hur ser den ut?

Vanligast är så kallade Hamartom: "Klumpar" som består av normala celler, framförallt brosk, fett och cilierat epitel. Ser ut som popcorn på lungröntgen, men kan inte alltid skiljas från malignitet föräns bortopererade.

2

Vilka är de fyra vanligaste formerna av lungcancer? Hur skiljer sig incidensen för respektive for?

Det finns småcellig cancer (10-15%), adenocarcinom (50-70%), storcellig (5-10%) och skivepitelcancer (20-25%). Skivepitel, småcellig och storcellig har alla stark association med rökning: adenocarcinom är dock den vanligaste formen hos icke-rökare.

3

Vilken typ av lungcancer utgör i regel den sämsta prognosen för patienter, och varför?

Småcellig cancer innebär väldigt dålig diagnos, eftersom att de utan undantag har metastaserat när de diagnostiseras, och på samma sätt alltid ger recidiv efter behandling. Något som bidrar till detta kan vara att de har tendens att tidigt sprida sig till mediastinala lymfkörtlar. På grund av att de alltid har spridit sig, finns ingen nytta med kirurgisk behandling: Därför är det kemoterapi +- strålningsterapi som gäller.

4

Förr delade man nästan bara in lungcancrar i NSCLC/SCLC: (Non) Small Cell Lung Cancer. Idag är det på annat vis. Förklara varför denna indelning fanns från början, och varför den inte används på samma sätt idag.

Eftersom att småcellig cancer utgör en såpass mycket sämre diagnos än resterande sorter (pga oundviklig metastas) innebar indelningen i princip opererbara respektive icke-opererbara tumörer: NSCLCs svarar dessutom sämre på kemoterapi än småcellig. Numera har vi utvecklat särskilda farmakologiska terapier som är effektiva mot vissa subtyper av NSCLC (t.ex mot EGF-receptorn, väldigt effektivt i särskilda adenocarcinom): Att skilja dessa subtyper åt är därför mycket viktigt för val av behandling.

5

Vilka typ av lungtumörer har tendens att uppvisa neuroendokrina markörer?

Småcelliga samt carcinoider.

6

Två stycken av de vanliga lungtumörena uttrycker TTF-1: Vilka?

Småcelliga samt adenocarcinom.

7

En typ av cancer i lungan framstår histologiskt väldigt likt hud: Vilken cancersort är detta, och vad innebär det för prognosen?

Högdifferentierade skivepitelcancrar har ofta hudliknande utseende, med täta förbindelser mellan celler samt keratinisering. Hög differentieringsgrad är som alltid ett gott tecken, då det innebär låggradig cancer.

8

Om lungbiopsi påvisar förekomst av epitelceller som formar små ringar med ett litet lumen, vad för typ av cancer rör det sig om?

Adenocarcinom med acinär fenotyp.

9

Vilken cancerform karaktäriseras ofta av central ärrbildning?

Adenocarcinom.

10

Endast 11% av storrökare (2 paket om dagen i över 20 år) utvecklar lungcancer: Detta tyder om individuell varians i hur farligt det är med rökning. Vad kan detta tänkas bero på?

En förklaring är polymorfismer i CYP450-systemet. Många carcinogena ämnen i cigarettrök omvandlas nämligen till ännu farligare ämnen, s.k ultimata carcinogener, när de metaboliseras i levern. Om en person har enzym som katalyserar denna reaktion i högre utsträckning, utsätts de för de ultimata carcinogenerna i högre utsträckning än personer som är s.k "poor metabolizers", om båda röker lika mycket.