Neonatologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Neonatologi > Flashcards

Flashcards in Neonatologi Deck (78):
1

Vad gör att barnet börjar andas efter födseln?

 1. Stimuli på barnets kropp
 2. Frisättning av stresshormoner
 3. Initierar första andetaget

2

Mekanismen bakom ökat flöde till lungorna samt att foramen ovale stängs?

Andning börjar --> lungorna fylls med luft --> O2 stiger --> kärlresistansen i lungkretsloppet sjunker --> ökat blodflöde till lungorna --> förhöjt fyllnadstryck i vä förmak --> stängning av foramen ovale

3

Vad ingår i Apgar-bedömningen hos en nyfödd?

HF, andning, färg, muskeltonus och retbarhet.

 1. A: activity
 2. P: pulse
 3. G: grimace, reflex irritability
 4. A: appearance (complexion)
 5. R: respiration

4

Vilka minuter efter födseln gör man Apgar-bedömning?

1min 5min 10min

5

Vad innebär asfyxi?

Asfyxi: fostret har utsatts för intermittenta eller bestående perioder av syrebrist

6

Maternella faktorer som orsak till asfyxi?

Maternella faktorer bakom asfyxi

 1. Minskad perfusion av uterus/placenta
 2. Minskad gasutbyte i placenta
 3. Otillräckligt blodflöde i navelsträngen
 4. Maternell hypoxi (kronisk anemi)

7

Fetala faktorer som orsakar asfyxi?

Fetala faktorer bakom asfyxi

 1. Hypoxi (IUGR=intrauterin tillväxthämning)
 2. Anemi (Rh imunisering)

8

Förlossningsrelaterade orsaker till asfyxi?

Förlossningsrelaterade orsaker till asfyxi

 1. Navelsträngen: prolaps, kompression eller knuta
 2. Värkar (överstimulering)
 3. Läkemedel: anestesi (EDA, spinal), analgesi (petidin)

9

Konsekvenser av asfyxi (både direkta och sena)?

Asfyxi - konsekvenser:

 • Akuta:
  • Acidos (respiratorisk och metabol)
  • HIE (hypoxisk ischemisk encefalopati)
  • Kramper
  • Multiorgansvikt
  • Död
 • Sena:
  • Mental retardation
  • EP
  • CP-skada
  • Kortikal blindhet, hörselskada, strabism

10

Ett nyfött barn som har apné/otillräcklig andning, sänkt muskeltonus eller har central cyanos ska hanteras enl ABCD och starta HLR.

Vad görs i A-, B-, C- respektive D?

A, B, C, D

 • A. Fri luftväg: kroppsläge, rensugning: mun före näsa (avlägsna mekonium), stimulera sensoriskt. 
 • B. Ventilera: 60 andetag/minut. 30 sek adekvat ventilation.
 • C. Om hjärtfrekvens <60/min. Starta Toraxkompressioner(3:1)
 • D. Adrenalin ges (0,1mg/ml) 0,1-0,3ml/kg iv

11

Vilken är gränsen på neonatal hypoglykemi?

B-glukos < 2,6 mmol/L

12

Vilka barn drabbas främst av hypoglykemi?

 • IUGR: små glykogendepåer
 • Diabetes hos mamma: höga insulinnivåer, nyfödda som är stora för tiden eller har drabbats av asfyxi
 • Tunga (nog LGA?) barn

13

Symtom vid hypoglykemi?

Irritabilitet, oro, slöhet, skakighet, kramper och i värsta fall hjärnskador

14

Viktigt att tänka på att göra hos barn med hypoglykemi?

 1. Förhindra avkylning då detta ökar glukoskonsumtion
 2. Se till att amningen sker så tidigt som möjligt efter förlossningen (2-3h efter partus)

15

Barn som har låga glukkosvärden trots beh med glukos iv skall utredas för vissa sjukdomar, vilka?

 • Betacellshyperplasi
 • Beckwith-Wiedmanns syndrom
 • Metabola sjukdomar

16

Labutredning vid hypoglykemi som inte ger med sig trots höga doser iv glukos?

 • Syra-basstatus
 • Insulin
 • Laktat
 • Kortisol
 • Ketoner i urin.

17

Vad beror fysiologisk neonatal ikterus på?

 • Högt Hb hos fostret
 • Nedbrytningen sker snabbt
 • Leverns metabolism av bilirubin är ineffektiv första dygnen
 • Erytrocyter hos nyfödda omsätts snabbare än hos vuxna (70dgr).

18

Vid vilka värden uppträder gulsoten?

Bilirubin >80-120 umol/l

19

Vad beror "patologisk" neonatal ikterus på?

 • Rh-immnisering (Modern är Rh- och fostret är Rh+)
 • AB0-immunisering (Modern blodgrupp 0 och fostret A, B eller AB, dock ovanligt eftersom IgM inte passerar placenta)
 • G6PD-brist

20

Behandling av ikterus hos barn?

 • Ljusbehandling med våglängd 450 nm (bryter ner okonj bil till lumirubin och fotobiliurbin som är vattenlösliga)
 • Utbytestransfusion (få bort ak, sänka bil, korrigera anemin)

21

Vilka typer av andningsstörningar finns hos nyfödda?

 • NAS (neonatal andningsstörning)
  • Risk vid underburenhet, långvarig vattenavgång, förlossning via kejsarsnitt samt snabb förlossning
  • Klingar av efter 6h
  • Rtg pulm negativ
 • PAS (pulmonell adaptationsstörning)
  • Kvarstår >1dygn
  • Rtg pulm positiv
 • Pneumoni
 • MAS (mekoniumaspirationssyndrom)
 • Pneumothorax
 • PPHN (persisterande pulmonell hypertension)

22

Riskfaktorer för infektion inom 48 efter födseln?

Riskfaktorer för infektion inom 48 h efter födseln

 • Långvarig vattenavgång
 • Feber hos mamman och prematuritet
 • Förvärvad från mamman hematogent el via cervixkanalen

23

Vanliga agens vid tidig infektion hos nyfödd?

Grupp B-streptokocker

E. coli

Enterokocker

Hemofilus Influenzae

24

Infektion som debuterar inom 2-28 dygn(late onset), var är smittkällan?

Förvärvat från barnets omgivning

25

Vanligaste agens vid late onset infektioner?

S. aureus, koagulasnegativa stafylokocker. Enterokocker, E.coli, enterobakter, Pseudomonas, Klebsiella och Serratia förekommer också.

26

Nämn olika förlossningsskador hos barnet?

 • Fostersvulst: Svullnad på den del av huvudet som kommit ut först, går över inom några dgr
 • Kefalhematom: Blödning under periostet, passerar aldrig skallbenets suturer, läkning tar några mån
 • Subgalealt hematom: Blödning ovanpå periostet, begränsas ej av suturerna, kan ge anemi, hypovolemi och cirk.påv
 • Klavikelfraktur: Speciellt efter skulderdystoci
 • Perifer nervskada: "plexusskada" (efter kratig dragning av huvudet, axeln el armen)

27

Vanligaste medfödda missbildningarna?

 • Läpp-käk-gomspalt
 • Hypospadi
 • Polydaktyli/Syndaktyli
 • Hjärtfel (strukturell hjärtmissbildning)
 • Spina bifida
 • Downs syndrom
 • Talipes (fotfelställning)

28

Varför föds man för tidigt?

 • Spontant prematurt värkarbete (inflammation, infektion, vattenavgång 60-70%)
 • IUGR
 • Preeklampsi
 • Placentaavlossning

29

I vilken graviditetsvecka anses barnet viabelt i Sverige?

GV 22-24

30

Vad har fostren för saturation intrauterint?

75-80%

31

Definition och förekomst av:

 • Prematur/underburen?
 • Extremt prematur?

 • Prematur/underburen: < 37 graviditetsveckor (6 % av alla nyfödda)
 • Extremt prematur: < 28 graviditetsveckor (200-250 barn/år i Sverige)

32

Nämn fyra orsaker till prematuritet, samt något om varje!

Vilken är den vanligaste orsaken till att man föds för tidigt? 

Prematur födsel

 1. Spontant prematurt värkarbete: 60-70 %
  • Infektion, inflammation, vattenavgång
 2. IUGR: uppträder i tidig graviditet
 3. Preeklampsi: förlossning görs främst på maternell indikation
 4. Placentaavlossning

33

Nämn en viktig prenatal, medicinsk åtgärd som minskar mortaliteten hos extremprematura barn signifikant!

Prenatal kortisonbehandling

34

Hur relevanta är vitalparametrar för ställningstagandet till aktiva åtgärder hos extremprematura barn?

Vitalparametrar är inte bra markörer för överlevnad hos prematura!

Tidigt aktivt omhändertagande av det nyfödda prematura barnet oavsett vitalparametrar! 

35

Det finns vissa akuta åtgärder som måste göras med tanke på vilka komplikationer extremprematura bebisar har.

Hur åtgärdar man följande?

 • Evaporativa vätske- och värmeförluster?
 • Ingen egenandning?
 • Lågt B-glukos?

Åtgärder

 • Evaporativa vätske- och värmeförluster: vira in barnet i plastfolie
 • Ingen egenandning: först test med CPAP och maskventilation, därefter ev. intubation
  1. Testa maskvent. med CPAP
  2. Kontrollera åter om barnet egenandas
  3. Om inte --> Intubation + surfaktant + v-sond
 • Lågt B-glukos: navelkateter med blodprovskontroller och glukos/aminosyreinfusion 

36

Extremprematurt barn som intuberats och fått navelkateter.

Vilka prover tas direkt efter katetersättning?

Prover direkt efter katetersättning:

 1. Blodgas
 2. Glukos
 3. Hb
 4. Blododling
 5. Övrig odling (svalg, hörselgång) vid:
  1. Misstanke
  2. Tidig vattenavgång

37

Extremprematurt barn som intuberats och fått navelkateter. Blodprover har tagits från kateter.

3 viktiga åtgärder nu?

Extremprematur bebis

Åtgärder direkt efter provtagning:

 1. Infusion: aminosyror, glukos
 2. Läkemedel: antibiotika och K-vitamin
  • Bensyl-PC/Doktacillin + Nebcina IV
 3. Bilddiagnostik: Rtg pulm, BÖS och kontroll av kateterlägen
 4. (Monitorering: invasiv blodtrycksmätning)

38

Extremprematurt barn, född GV 25.

Vilka organsystem kan tänkas vara omogna? Sjukdomar inom respektive organsystem?

Prematur bebis - omogna organsystem:

 1. Hud: värme-/vätskeförluster
 2. Lungor: Kronisk lungsjukdom (vanligare) eller RDS
 3. CNS: blödning, ROP (retinopati), tillväxt suboptimal
 4. Hjärta: ductus arteriosus
 5. GI: nekrotiserande enterokolit (NEC)

 

Immunförsvaret: infektioner

 • Staph. Epidermidis ---> Vancomycin
 • Candida albicans

39

Prematurt barn, född GV 24.

Symtom: indragningar, grunting, cyanos, takykardi och apné.

Rtg pulm: "mjöligt utseende"

Vilken sjukdom misstänker du? Hur behandlas den?  

Respiratory distress syndrome, RDS

 • Orsak: surfaktantbrist
 • Åtgärd:
  • Prenatalt kortison
  • Intubation med surfaktanter direkt i tuben
  • Intensivvård

40

Kronisk lungsjukdom

 • Definition?
 • Förekomst?
 • Lungrtg visar?
 • Behandling?

Kronisk lungsjukdom

 • Definition: bebis som har fortsatt extra syrgasbehov vid 36 GV med förändringar på lungröntgen
 • Förekomst: 50-80 % av prematurer
 • Lungröntgen: emfysem, atelektaser, fibros
 • Behandling:
  • Steroider
  • Diuretika
  • Viagra (Sildenafil) om pulmonell hypertension

41

Hur kan man förse den prematura bebisen med näring?

Nutrition till prematura

 • Enteral nutrition: bröstmjölk med individualiserad berikning
 • Parenteral nutrition: glukos, aminosyror, fett, vitaminer och mineraler

42

Ett prematurt barn med persisterande ductus arteriosus. Ej ductusberoende hjärtfel.

 • Risker med att ha ductus öppet?
 • Hur behandlas det?

Persisterande ductus arteriosus

 • Risker:
  1. Övercirkulerade lungor
  2. Suboptimal systemcirkulation
 • Behandling:
  1. Prostaglandinsynteshämmare: Ibuprofen, Indomethacin
  2. Kirurgisk ligering

43

En prematur bebis har nedsatt immunitet.

Detta medför risk för kongenitala och nosokomiala infektioner.

Skillnader mellan dessa?

Vilken patogen är känd för att ge svåra infektioner?

Prematur bebis med nedsatt immunitet

 1. Kongenital infektion: numera ovanlig
  • Förvärvad intrauterint
  • Grupp B streptokocker + gramnegativa
 2. Nosokomial infektion: efter 10-20 dagar, mycket vanlig
  • Ofta KNS, S. Aureus, E.coli, Klebsiella och Enterobact.
  • Candida albicans (ofta kateterrelaterad)

E. Coli = svåra infektioner

44

Varför görs upprepad UL-screening av hjärnan hos extremt prematura bebisar?

Risk för hjärnblödningar!

45

Hjärnblödningar hos extremt prematura

 • Förekomst?
 • Vanligaste lokalisationen?
 • Orsak?
 • När debuterar de oftast?

Hjärnblödningar hos extremprematurer

 • Förekomst: 40 % av extremprematura barn - 15-20 % får en allvarlig hjärnblödning
 • Vanligaste lokalisationen: intraventrikulära blödningar (IVH) - utgår från germinalmatrix
 • Orsak: sköra kärl + högt blodtryck
  • Germinalmatrix ----> sköra kärl
  • Hypoplastiska lungor ----> högt bltr
 • Debut: inom 72 timmar - > 95 % inom första levnadsveckan

46

Klassificering av intraventrikulära hjärnblödningar hos extremprematurer?

(4 grader)

IVH - klasser:

 1. Grad I: blödning i germinalmatrix - inget blod i ventriklar
 2. Grad II: blödning i ventriklar - ingen vidgning av ventriklar
 3. Grad III: blödning + vidgning av ventriklar
 4. Grad IV: blödning eller infarkt i hjärnparenkym

47

En viktig komplikation efter en intraventrikulär blödning hos extremprematura barn?

 • Orsak?
 • Debut?
 • Behandling?

Post-hemorragisk hydrocephalus

 • Orsak: störd resorption av likvor
 • Debut: utvecklas 1-3 veckor efter blödning
 • Behandling: avlasta tryck med shunt
  • Om behov av avlastning kvarstår sätter man in livslång ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt)

48

Retinopathy of Prematurity, ROP

 • Orsak?
 • Behandling?
 • Komplikationer?

ROP

 • Orsak:
  • Hyperproliferation av retinalkärl = sköra kärl
  • Riskerar att gå sönder om högt partialtryck syrgas samt oxidativ stress
 • Laserbehandling: avstannar kärlproliferation + nutritionsoptimering för att minimera obalanserad angiogenes
 • Komplikationer: retinalavlossning och blindhet

49

Prematuritetsretinopati (ROP)

Patofysiologi?

Patofysiologi ROP

 1. Prematur födelse
 2. Förlust av tillväxtfaktorer
 3. Avstannad retinal angiogenes
 4. Retinal hypoxi
 5. Hyperproliferation av retinala kärl - som blir jävligt sköra
 6. Högt partialtryck syrgas och annan oxidativ stress kan lätt fucka upp dessa bräckliga små kärl
 7. IIIH svär på mammas liv bebbe
 8. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

50

51

Nämn 4 konsekvenser/komplikationer efter hjärnblödning hos prematur bebbe?

Hjärnblödning - konsekvenser:

 1. Hydrocephalus
 2. CP - spastisk diplegi
 3. Epilepsi
 4. Nedsatt psykomotorisk utveckling

52

Nekrotiserande enterokolit, NEC

 • Orsak?
 • Lokalisation?
 • Debut?
 • Symtom/fynd?
 • Diagnos?
 • Behandling? (3 saker)
 • Komplikation? (1 viktig)

Nekrotiserande enterokolit

 • Orsak: multifaktoriell - men ffa:
  • Nedsatt GI-perfusion och ischemi
  • Sekundär infektion som främjas av ex. mjölkintag
 • Lokalisation: terminala ileum och colon vanligast, men lesioner kan förekomma överallt
 • Debut: 2:a levnadsveckan typisk - senare fall förekommer
 • Symtom/fynd:
  • Uppspänd buk
  • Gallkräkningar/aspirationer
  • Blodig avföring
  • Infektionstecken
 • Diagnos: BÖS - förekomst av intramural gas
 • Behandling: tarmavlastning + AB + ev. kirurgi
  • Fri gas på BÖS ---> Perforation ---> kirurgi
 • Komplikation: Short bowel syndrome
  • Efter kirurgi
  • Dålig prognos vad gäller tillväxt - särskilt hos dessa barn

53

Barn födda < 30 GV.

Uppföljning?

Barn födda < 30 GV ska följas regelbundet upp till 5 års ålder

54

Vanligaste APGAR-score?

Var går de nyblivna föräldrarna efter förlossningen i normala fall?

(fullgångna, friska barn och mammor)

 • APGAR 9-10-10 vanligast
 • Vid 4 timmars ålder ---> BB/KK eller pathotellet

55

APGAR

0-2 poäng ges beroende på vad bebis uppvisar.

Hur poängsätter man följande:

 • HF?
 • Andning?
 • Hudfärg?
 • Muskeltonus?
 • Retbarhet?

 

APGAR:

 

 • HF:
  • Ingen: 0 p
  • < 100: 1 p
  • > 100: 2 p
 • Andning:
  • Ingen: 0 p
  • Oregelbunden: 1 p
  • God, skrik: 2 p
 • Hudfärg:
  • Blek/generell cyanos: 0 p
  • Perifer cyanos: 1 p
  • Rosig: 2 p
 • Muskeltonus:
  • Slapp: 0 p
  • Svag: 1 p
  • Aktiv: 2 p
 • Retbarhet:
  • Ingen reaktion: 0 p
  • Svag: 1 p
  • God: 2 p

 

56

När startas hjärtkompressioner hos ett nyfött barn?

Hur koordineras hjärtkompressioner och ventilation?

Hjärtkompressioner hos nyfött barn

 • Indikation: Om pulsfrekvens < 60 trots adekvat ventilation
 • Hur: 3 kompressioner - 1 inblåsning

57

Asfyxi är ett kliniskt använt uttryck som beskriver barn med nedsatt vitalitet efter förlossning.

Hur kan asfyxi graderas mha. APGAR?

Asfyxi

 • Lätt asfyxi: APGAR < 4 vid 1 min
 • Måttlig asfyxi: APGAR < 4 vid 5 min
 • Grav asfyxi: APGAR < 4 vid 10 min

58

Hypoxisk-Ischemisk Encefalopati, HIE

 • Orsak?
 • Förekomst?
 • Prognos?

Hypoxisk-Ischemisk Encefalopati, HIE

 • Orsak: kardiorespiratorisk depression vid födseln som kräver resuscitering
 • Förekomst: 1-2 per 1000 barn
 • Prognos: 25-30 % dör - 50-60 % neurologisk störning

59

Vad är NAS och PAS?

Skillnader?

 • Neonatal andningsstörning, NAS:

  • Andningssymtom - Inget extra syrgasbehov

  • CRP: normalt

  • Rtg pulm: normal

  • Beh: omvårdnad, tidig tillmatning, ev. CPAP

 • Pulmonell adaptationsstörning, PAS:
  • Andningssymtom + extra syrgasbehov
  • CRP: normalt
  • Rtg pulm: bilaterala förtätningar
  • Beh: CPAP, syrgas
   • Ofta AB pga initial svårighetet att skilja från pneumoni

60

Nyfödd bebbe. Snabbandad, men normal saturation. Rtg pulm ua. CRP normalt.

Vad är detta? Behandling?

Neonatal andningsstörning

 • Alltså: andningssymtom som takypné - men allt annat normalt
 • Beh: omvårdnad, tidig tillmatning - ev. CPAP

61

Gosse född för två dagar sedan, i GV 42+4, PN. Vikt: 4300 g. APGAR 9-10-10.

Igår kväll lätt lite andningssymtom, snabbandad. Idag feber, desaturerar, takypné. CPAP räcker inte, intuberas. Rtg pulm visar bilaterala förtätningar.  

 • Vad kan detta vara?
 • Behandling?
 • Progress/duration?

Mekoniumaspirationssyndrom, MAS

 • I fallet: överburen, snabbt progredierande symtom, kräver intubation, rtg-fynd
 • Behandling:
  • CPAP (räcker oftast inte) ----> Respirator
  • IV antibiotika
 • Duration: ofta långvarigt förlopp - dagar till veckor

62

Persisting pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)

 1. Nämn tre vanliga bakomliggande orsaker!
 2. Patofysiologi?

Persisting pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)

 • Tre vanliga bakomliggande orsaker:
  1. Pneumoni
  2. Mekoniumaspiration
  3. Lunghypoplasi: diafragmabråck eller tidig vattenavgång
 • Patofysiologi:
  1. Konstriktion av lungkretsloppet
  2. Förhöjt tryck i lungkretsloppet
  3. Om lungtryck > systemtryck ---> hö-till-vä-shunt över duktus arteriosus och foramen ovale
  4. Saturation preduktalt > postduktalt

63

Persisting pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)

 • Diagnos?
 • Behandlingstrappa?

Persisting pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)

 • Diagnos: UKG
  • POX-screening: preduktalt > postduktalt
 • Behandlingstrappa:
  1. Högfrekvensventilation (HFOV) + NO-inhalation
  2. Inhalation Prostacyklin
  3. Sildenafil
  4. ECMO-behandling

64

Hypoglykemi

 • Definition?
 • Riskgrupper?
 • Symtom?
 • Behandling?

Hypoglykemi - VANLIGT!

 • Definition: B-glukos < 2,6 mmol/L
 • Riskgrupper:
  • Diabetes hos mamman
  • IUGR
  • Tung för tiden
 • Symtom: ospecifika
  • Spruttighet, apnéer, kramper (tecken på CNS-skada)
 • Behandling:
  • Tillmatning
  • Glukos IV
  • (Steroider, glukagon)

65

Vanliga orsaker till neonatal ikterus med:

 • Okonjugerad bilirubin?
 • Konjugerad bilirubin?

Neonatal ikterus

 • Okonjugerad bilirubin: korsar BHB - kan ge kernikterus
  • Fysiologisk hyperbilirubinemi
  • Immunisering (Rh eller AB0)
 • Konjugerad bilirubin:
  • Gallvägsatresi
  • Kolestas (av annan anledning)
  • Långvarig total parenteral nutrition

66

Hur kan man tänka differentialdiagnostiskt vid neonatal ikterus beträffande tid för debut?

Neonatal ikterus - debut:

 • Ikterus inom 24 h:
  • Rh-immunisering
  • AB0-immunisering
 • Ikterus efter 24 h:
  • Fysiologisk ikterus
  • Bröstmjölksinducerad: efter 10-16 dagar
  • Prolongerad ikterus: kvarstående ikterus efter 3 veckor
  • Infektioner: ex. CMV

67

Liten gosse, 4 dagar gammal. PN. Frisk för övrigt.

Mamman noterat att barnet är lite gult i sclerae. Mamma AB+, gossen A-.

Vid undersökning noterar du en lätt kanariegul hudfärg. Inget annat anmärkningsvärt.

Vad tror du att det är? Vad gör du?   

Fysiologisk ikterus

 • Svag ikterus, > 24 h efter partus
 • Kanariegul = okonjugerad
  • Grå-grön = konjugerad
 • Inga riskfaktorer - ingen immunisering
 • Åtgärd: expektans

68

När ska man utreda neonatal ikterus?

Vad ingår i den initiala utredningen?

Neonatal ikterus - utredning

 • När utreda: kraftig ikterus och/eller ikterus < 24 h efter partus
 • Utredning:
  1. Bestäm bilirubin: om > 300 eller ökning > 100/dygn - fortsätt:
  2. Blodgrupp (AB0, Rh), Hb (hematom, hemolys), retikulocyter (hematom, hemolys)
  3. DAT: vid misstanke på immunisering - men även inför behandling av fysiologisk ikterus

69

Vad ska man utesluta vid sen ikterus (efter 3 v) med okonjugerad hyperbilirubinemi?

Kongenital hypotyreos

70

Viktig preventiv, prenatal screeningåtgärd för att förhindra en potentiellt allvarlig orsak till neonatal ikterus?

Rh-screening av gravida i gv. 25

71

Kvinna gravid i gv 25. Rh-screening visar att hon är Rh-positiv.

Vad gör du?

Rh-positiv ---> Ingen åtgärd

Rh-immunisering kräver att mamman är Rh-neg och bär på antikroppar mot Rh-antigen (ev. efter tidigare förlossning/missfall/abort), samt att barnet är Rh-positivt.

72

Kvinna gravid i gv 25. Rh-screening visar att hon är Rh-negativ.

Vad gör du?

Rh-negativ ---> risk för Rh-immunisering

---> Ge anti-D profylaktiskt

73

AB0-immunisering

 • Rh-immunisering - skillnade?
 • Vanligaste orsaken?
 • Behandling?

AB0-immunisering

 • Skillnad från Rh-immunisering:
  • Vanligare
  • Kommer senare
 • Vanligaste orsaken:
  • Mamma blodgrupp 0 och barn A (ibland B och AB)
 • Behandling: oftast räcker ljusbehandling

74

Behandlingsalternativ vid neonatal ikterus? (3 st)

Neonatal ikterus - behandlingsalternativ:

 1. Tillmatning: sätter igång leverfunktionen
 2. Ljusbehandling: endast vid okonj bilirubinemi - bryter ned okonj. bilirubin och gör detta vattenlösligt
 3. Utbytestransfusion: om toxiska nivåer eller uttalad anemi

75

Neonatal ikterus - Specifik behandling vid:

 • Fysiologisk ikterus?
 • Immunisering?
 • Konjugerad bilirubinemi?

Neonatal ikterus - Specifik behandling vid:

 • Fysiologisk ikterus: tillmatning, IV-vätska, fototerapi
 • Immunisering: tillmatning, IV-vätska, fototerapi - i sällsynta fall blodbyte
 • Konjugerad bilirubinemi: behandla bakomliggande orsak - OBS! EJ fototerapi!

76

 Nyfödd gosse född efter 32 graviditetsveckor. Apgar 5-­‐7-­‐8. Födelsevikt  normal. Vid en timmes ålder har han snabb 
  andning, indragningar och kräver 40% O2 för att ha en saturation över 90%. 
   
   
   a) Nämn fem differentialdiagnoser till pojkens symptom.

b) Nämn för var diagnos en undersökning eller ett prov som bör vara positivt vid just den diagnosen. 

 1. NAS – Normal Rtg
 2. RDS – Rtg
 3. PAS – Rtg
 4. Sepsis – blododling
 5. Pneumothorax – rtg
 6. Mekoniumaspiration – Rtg
 7. Persisterande pulmonell hypertension – Ukg

77

En 3 v gammal gosse utan invandrarbakgrund kommer till dig på BVC pga. gulsot. Han föddes i 40:e graviditetsveckan och hade en födelsevikt på 3 300 g. Normal graviditet och partus. Vid 3-4 dagars ålder märkte mamma att flickan hade blivit gul. Bröstmjölksuppfödd, nådde födelsevikt vid 5 dagars ålder och har sedan gått upp ca 150 g i veckan i vikt. Ljusgul urin, gul ibland grönaktig avföring 4-5 gånger dagligen. Status: Ikterus, för övrigt status u a.   
   
a) Vilken betydelse/innebörd har följande anamnesuppgifter med tanke på barnets problem, ikterus?  

 • Gul/grön avföring, ljusgul urin 
 • 4-5 avföringar dagligen;  
 • Ammas fullt.

b) Vilken diagnos misstänker du i första hand?  

a) Ikterus + följande:

 • Gul/grön avföring, ljusgul urin: EJ kolestas (avföring färgad)
 • 4-5 avföringar dagligen: normalt
 • Ammas fullt: bröstmjölk vanlig orsak till ikterus

b) Diagnos: bröstmjölksinducerad ikterus

78

Viktiga bilirubin-nivåer beträffande behandling, risker osv?

>80 - klinisk gulsot
>450 - risk för kernikterus
>350 - fototerapi (prematura 300)
>425 - blodbyte (prematura 380)