Neonatologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Neonatologi > Flashcards

Flashcards in Neonatologi Deck (78)
Loading flashcards...
1

Vad gör att barnet börjar andas efter födseln?

 1. Stimuli på barnets kropp
 2. Frisättning av stresshormoner
 3. Initierar första andetaget

2

Mekanismen bakom ökat flöde till lungorna samt att foramen ovale stängs?

Andning börjar --> lungorna fylls med luft --> O2 stiger --> kärlresistansen i lungkretsloppet sjunker --> ökat blodflöde till lungorna --> förhöjt fyllnadstryck i vä förmak --> stängning av foramen ovale

3

Vad ingår i Apgar-bedömningen hos en nyfödd?

HF, andning, färg, muskeltonus och retbarhet.

 1. A: activity
 2. P: pulse
 3. G: grimace, reflex irritability
 4. A: appearance (complexion)
 5. R: respiration

4

Vilka minuter efter födseln gör man Apgar-bedömning?

1min 5min 10min

5

Vad innebär asfyxi?

Asfyxi: fostret har utsatts för intermittenta eller bestående perioder av syrebrist

6

Maternella faktorer som orsak till asfyxi?

Maternella faktorer bakom asfyxi

 1. Minskad perfusion av uterus/placenta
 2. Minskad gasutbyte i placenta
 3. Otillräckligt blodflöde i navelsträngen
 4. Maternell hypoxi (kronisk anemi)

7

Fetala faktorer som orsakar asfyxi?

Fetala faktorer bakom asfyxi

 1. Hypoxi (IUGR=intrauterin tillväxthämning)
 2. Anemi (Rh imunisering)

8

Förlossningsrelaterade orsaker till asfyxi?

Förlossningsrelaterade orsaker till asfyxi

 1. Navelsträngen: prolaps, kompression eller knuta
 2. Värkar (överstimulering)
 3. Läkemedel: anestesi (EDA, spinal), analgesi (petidin)

9

Konsekvenser av asfyxi (både direkta och sena)?

Asfyxi - konsekvenser:

 • Akuta:
  • Acidos (respiratorisk och metabol)
  • HIE (hypoxisk ischemisk encefalopati)
  • Kramper
  • Multiorgansvikt
  • Död
 • Sena:
  • Mental retardation
  • EP
  • CP-skada
  • Kortikal blindhet, hörselskada, strabism

10

Ett nyfött barn som har apné/otillräcklig andning, sänkt muskeltonus eller har central cyanos ska hanteras enl ABCD och starta HLR.

Vad görs i A-, B-, C- respektive D?

A, B, C, D

 • A. Fri luftväg: kroppsläge, rensugning: mun före näsa (avlägsna mekonium), stimulera sensoriskt. 
 • B. Ventilera: 60 andetag/minut. 30 sek adekvat ventilation.
 • C. Om hjärtfrekvens <60/min. Starta Toraxkompressioner(3:1)
 • D. Adrenalin ges (0,1mg/ml) 0,1-0,3ml/kg iv

11

Vilken är gränsen på neonatal hypoglykemi?

B-glukos < 2,6 mmol/L

12

Vilka barn drabbas främst av hypoglykemi?

 • IUGR: små glykogendepåer
 • Diabetes hos mamma: höga insulinnivåer, nyfödda som är stora för tiden eller har drabbats av asfyxi
 • Tunga (nog LGA?) barn

13

Symtom vid hypoglykemi?

Irritabilitet, oro, slöhet, skakighet, kramper och i värsta fall hjärnskador

14

Viktigt att tänka på att göra hos barn med hypoglykemi?

 1. Förhindra avkylning då detta ökar glukoskonsumtion
 2. Se till att amningen sker så tidigt som möjligt efter förlossningen (2-3h efter partus)

15

Barn som har låga glukkosvärden trots beh med glukos iv skall utredas för vissa sjukdomar, vilka?

 • Betacellshyperplasi
 • Beckwith-Wiedmanns syndrom
 • Metabola sjukdomar

16

Labutredning vid hypoglykemi som inte ger med sig trots höga doser iv glukos?

 • Syra-basstatus
 • Insulin
 • Laktat
 • Kortisol
 • Ketoner i urin.

17

Vad beror fysiologisk neonatal ikterus på?

 • Högt Hb hos fostret
 • Nedbrytningen sker snabbt
 • Leverns metabolism av bilirubin är ineffektiv första dygnen
 • Erytrocyter hos nyfödda omsätts snabbare än hos vuxna (70dgr).

18

Vid vilka värden uppträder gulsoten?

Bilirubin >80-120 umol/l

19

Vad beror "patologisk" neonatal ikterus på?

 • Rh-immnisering (Modern är Rh- och fostret är Rh+)
 • AB0-immunisering (Modern blodgrupp 0 och fostret A, B eller AB, dock ovanligt eftersom IgM inte passerar placenta)
 • G6PD-brist

20

Behandling av ikterus hos barn?

 • Ljusbehandling med våglängd 450 nm (bryter ner okonj bil till lumirubin och fotobiliurbin som är vattenlösliga)
 • Utbytestransfusion (få bort ak, sänka bil, korrigera anemin)

21

Vilka typer av andningsstörningar finns hos nyfödda?

 • NAS (neonatal andningsstörning)
  • Risk vid underburenhet, långvarig vattenavgång, förlossning via kejsarsnitt samt snabb förlossning
  • Klingar av efter 6h
  • Rtg pulm negativ
 • PAS (pulmonell adaptationsstörning)
  • Kvarstår >1dygn
  • Rtg pulm positiv
 • Pneumoni
 • MAS (mekoniumaspirationssyndrom)
 • Pneumothorax
 • PPHN (persisterande pulmonell hypertension)

22

Riskfaktorer för infektion inom 48 efter födseln?

Riskfaktorer för infektion inom 48 h efter födseln

 • Långvarig vattenavgång
 • Feber hos mamman och prematuritet
 • Förvärvad från mamman hematogent el via cervixkanalen

23

Vanliga agens vid tidig infektion hos nyfödd?

Grupp B-streptokocker

E. coli

Enterokocker

Hemofilus Influenzae

24

Infektion som debuterar inom 2-28 dygn(late onset), var är smittkällan?

Förvärvat från barnets omgivning

25

Vanligaste agens vid late onset infektioner?

S. aureus, koagulasnegativa stafylokocker. Enterokocker, E.coli, enterobakter, Pseudomonas, Klebsiella och Serratia förekommer också.

26

Nämn olika förlossningsskador hos barnet?

 • Fostersvulst: Svullnad på den del av huvudet som kommit ut först, går över inom några dgr
 • Kefalhematom: Blödning under periostet, passerar aldrig skallbenets suturer, läkning tar några mån
 • Subgalealt hematom: Blödning ovanpå periostet, begränsas ej av suturerna, kan ge anemi, hypovolemi och cirk.påv
 • Klavikelfraktur: Speciellt efter skulderdystoci
 • Perifer nervskada: "plexusskada" (efter kratig dragning av huvudet, axeln el armen)

27

Vanligaste medfödda missbildningarna?

 • Läpp-käk-gomspalt
 • Hypospadi
 • Polydaktyli/Syndaktyli
 • Hjärtfel (strukturell hjärtmissbildning)
 • Spina bifida
 • Downs syndrom
 • Talipes (fotfelställning)

28

Varför föds man för tidigt?

 • Spontant prematurt värkarbete (inflammation, infektion, vattenavgång 60-70%)
 • IUGR
 • Preeklampsi
 • Placentaavlossning

29

I vilken graviditetsvecka anses barnet viabelt i Sverige?

GV 22-24

30

Vad har fostren för saturation intrauterint?

75-80%