Barnkirurgi och Gastroenterologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnkirurgi och Gastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Barnkirurgi och Gastroenterologi Deck (114):
1

Vad vilket akut buktillstånd ska uteslutas hos en 3 åring som får successivt ont i magen över 12 timmar, ligger stilla på bristen och temp 38,2?

Akut appendicit.

2

Vanlig orsaker till intervallsmärtor och kräkningar hos småbarn efter en ÖLI?

Invagination(körtelförstorning i fossa iliaca pga infektionen leder till invagination)

3

Hur diagnosticeras tarminvagination hos barn?

BÖS (rtg)U-ljudKolonröntgen (rektal kontrast som även kan behandla tillståndet)

4

När är passageröntgen indicerat som invaginationsbehandling hos barn? Alternativ behandling?

Inom 24t av symtomdebut.Annats kirurgi eller lavemang.

5

Intraabdominella vanliga orsaker till akut buksmärta hos barn? (8)

–Förstoppning
–Gastroenterit (oftast viral, ibland bakteriell; ex Yersinia)
–UVI: feber och buksm är oftast debutsymtom hos 2-3 åringar, äldre barn har klassiska UVI symtom.
–Inklämt bråck
–Gastrit/Ulcus
–Främmande kropp
–Gallsten/Njursten
–Kolik (intensiva intervallsmärtor) --> barn gråter utan känd etiologi (uteslutningsdiagnos)

6

Extraabdominella orsaker till akut buksmärta hos barn? (4)

 • Andra infektioner: Faryngit, Viral infektion, Pelvic inflammatory disease (sexuellt aktiva kvinnor), Pneumoni, Lymfadenitis Mesenterica,
 • Diabetisk ketoacidos
 • Testistorsion
 • Rupturerad ovarialcysta

7

Vad ska ingå i ananes vid magont hos barn?

(förutom grundanamnesen MAPHLES/OPQRST/PO/PV/PR/PU)?

Barn >5: kan generellt ge pålitlig symtombeskrivning.

Tonåringar: överväg att skicka ut föräldrar

Yngre barn (<2 år): fråga om GF-VULVA
Graviditet, Förlossning/neonatalperiod, Vaccinationer, Utvecklingsmilstolpar, Längd, Vikt, Amning/Kost)

 

Efterfråga ALLTID: TRAUMA!

8

Ont i magen är vanligt hos barn! (37% i skolåldern). Vilka symtom ska alarmera dig?

- Avplanad längd- och/eller viktkurva

- Försenad pubertet

- Gastrointestinal blödning

- Ihållande kräkningar

- Ont eller svårt att svälja

- Nattlig värk/tarmtömning

- Rikliga långvariga (>2v) diarréer

- Smärta sidolokaliserad

- Oklar feber (ffa Crohns)

- Artrit

- Perianala besvär

- Hereditet för IBD, celiaki eller ulkussjukdom

9

Muhammad Allah, 16 mån, har haft viktnedgång enl BVC. Gnällig, Blek, trött, och Lösare avföring, 2-3 ggr per dag. Vilken kronisk sjukdom i magtarmkanalen misstänker du i första hand och vilket prov ska du beställa?

Celiaki

anti-Tg (Transglutaminas ak)
evt OGD-skopi med duodenalbiopsi.

10

Kostbehandling av celiaki?

Kost fri från vete, råg, korn

Havreintag kan gå bra

11

5 komplikationer till obehandlad celiaki hos barn?

Ej optimal slutlängd pga malabsorption

Depression

Trötthet

Amenorré/Infertilitet

Osteoporos pga calciumbrist

(*liten ökad risk för lymfom)

12

Hjalmar 6 mån, med nydiagnosticerad astma. Men astmamedicinerna hjälper inte... Skriker efter måltid och skriver liggande på natten, försämrad viktutveckling... MIsstänkt diagnos? Vad mer kan man kolla efter vid status som stöd?

Gastroesofageal reflux (GER)Kolla efter frätskador på tänder/dålig andedräkt.

13

Behandling GERD?

PPI

Evt 5-H2 blockerare (Ranitidin) som är svagare

14

Hur ställer du diagnosen GERD?

Anamnes och klinik räcker för diagnos.

 • Men om PPi inte hjälper: OGD-skopi med refluxmätning eller pH mätning

15

PPI sägs vara ofarligt... eller? ge 2 biverkningar

Minskad syra = risk för bakteriell överväxtReboundeffekt vid utsättning(Långsiktiga effekter okända)

16

Skitunge på 4 månader som börjat gnälla, få lösa avföringar och viktpåverkan sen 2 månader efter insättning av mjölkersättning (MME) som är komjölkshaltig. Diagnos?

Laktosintolerans.

 

Överväg mjölkproteinallergi

17

Hur diagnotiseras födoämnesallergi?

Elimination-Provokation.Ev. RadioAllergoSorbent Test (RAST) prov (phadiotoplikt blodprob för födoämnen)

18

Vad ska primärt misstänkas när ett barn har buksmärta med hård och lös avföring?

Obstipation

19

Vad ska uteslutas innan diagnosen idiopatisk förstoppning ställs? (5 saker)

1. Inga röda flaggor (se varningssymtom)

2. Normal tillväxtkurva

3. Besvär som börjat efter 1 månads ålder.

4. Inga neurologiska problem

5. Normalts status fö

20

Behandling av idiopatisk förstoppning?

Info + regelbundna vanorLaktulos, Macrogol, Klyx

21

Vad är bristol scale?

Bajstabellen. Använd! Och lita inte på bajsanamnes, ta om!

22

Adam 13 årOnt i magen av och tillÄter mindreLös avföring, någon gång med blodSlutat med forbollsträningFeber ibland av oklar anledningViktnedgångMisstänkt diagnos?

Crohn's sjukdomÅlderna är vanig för IBD! Brukar debutera 10-15 åå. (20%

23

Adam 13 år.3v med blodiga avföringar.Hb fall.Stegrat kalprotektin.Negativ F-odl. Diagnos?

IBD... sannolikt Ulcerös kolit

24

Är IBD genetiskt?

Ja! 30x ökad risk om systom har IBD, 3-20 ggr ökad risk om förälder har.Ffa Mb Crohns! 50% konkordans mellan tvillingar

25

Funktionell magtarmsjukdom. Hur behandlas det?

Regelbundna vanor.Ev tarmreglering (laktulos osv)Information: lugnande besked, inget farligt trots symtom. Lyssna på horungen!

26

Hur skiljer sig akut buk hos barn jmf med vuxna?

90% av barn har oftast ospecifik buksmärtaVanligaste orsaker är infektion (viral) och obstiptionVanligaste kirurgiska orsak är appendicit: obs! snabbt förlopp, avsaknad av klassiska symtom (80% perorerar innan diagnos hos barn

27

Vad skiljer buksatus hos barn med vuxna?

Barn har sämre utvecklad bukmuskulatur och defense känns bäst om man palperar försiktigt.

28

Vad skiljer PR undersökning hos barn med vuxna?

Överväg nyttan med undersökningen. Förklara för barnet vad du skall göra, jämför med t ex temptagning. Be barnet att krysta i samband med us, då öppnar sfinktern sig och det gör mindre ont.Barnet bör ligga på rygg med böjda knän och ev ett täcke över knäna. På spädbarn används lillfingret. Om lokal ömhet vid bukpalpation föreligger och appendicitmisstanken är stark kan rektalundersökning avstås.Yttre inspektion kan avslöja en perianalabscess eller fissur.

29

Vad är spädbarnskolik?

Barn som gråter mer än vanligt av okänd anledning. Uteslutningsdiagnos.

30

HIGH YIELD: Vilka är de mest livshotande tillstånden som måste uteslutas i första hand vid akut buk hos barn? (9)

Dessa är inte nödvändigtvis vanligast! (se separat flash!)
* Trauma
* Appendicit* Invagination
* Volvulus
* Inkarcererat bråck
* Adhesion och tunntarmsobstruktion pga tidigare kirurgi
* Nekrotiserande enterokolit (NEC): oftast inom 11-23d efter födsel hos prematura barn
* Ulcus (ovanligt)
* Ektopisk graviditet (postmenarchala kvinnor)

31

5 OVANLIGA livshotande AKUT BUK tillstånd som man kanske borde känna till.

1. Diabetes Ketoacidos: kan debutera med buksmärta

2. Hirschsprung associated enterocolitis (HAEC): icke innerverad del i kolon --> megakolon.

3. Hemolytic uremic syndrome (HUS) pga EHEC

4. Primär bakteriell peritonit

5. Myokardit och Perikardit kan båda ge buksmärta via leverkongestion resp referred pain.

32

Ljumskbråck risk för inklämmning?

Minskar med ålder då tunica vaginalissäcken blir mindre med ålder.

33

Vad är retraktil testikel?

 • Orsak?
 • Ddx?
 • Komplikation?
 • Tx?

Retraktil testikel

 • Orsak: fysiologisk retraktion av testikel hos barn - pga kremastermuskeln
 • Ddx: retentio testis
 • Kompl: en del kan utv. till retentio
 • Tx: följs årligen tills puberteten

 

34

Retentio testis prevalens?

1% vid 1 åå

Vanligare i prematura typ 30%, men detta är vanligt pga att testikeln inte har vandrat ner än.

Brukar vandra ner om inga associerade missbildningar.

35

Assymetrisk scrotum talar för eller emot retentio?

För, testikeln behövs för scrotal utveckling

36

Diagnos retentio testis?

Plap och laparoskopi. Ct/mr/ul är för dåliga!

37

Varför opereras retentio?

Bevara spermier och göra cancer mer identifierbar (cancerrisk inte minskad av op)9-12 mån är optimal ålder för op, innan spermieskada och efter nedvandring.

38

Elektrolytersättning barn

140 mmol na 20 mmol k

39

1. Hur uppskattar du hur mycket vätska ett barn skall ha som fastar?

1. Basalbehov: 1-10 kg: 100 ml/kg/dygn 10-20 kg: (1000 ml +) 50 ml/kg/dygn 20-80 kg: (1500 ml +) 20 ml/kg/dygn

40

Vad är koncentrationerna av Na och Cl in 0.9% natriumkloridlösning?

Na = 154 mmol/L Cl = 154 mmol/L Ger i regel dock inte hypernatremi? Pga

41

Vilken typ av vätska väljer du för att rehydrera ett barn som fastar?

0.9% natriumklorid (Saline) med 5% glukos + kaliumtillsats 10-40 mmol/l OBS! Ha koll på Na så att det inte stiger över 145! Ge då ist 5% glukos + 100 mmol/l Na + kaliumtillsats 10-40 mmol/l

42

Hur uppskattar du vätskeförlust hos ett barn statusmässigt?

1. Vikt 2. Kapillär återfyllnad 3. Takykardi 4. Hudturgor 5. Blodtryck

43

När ska du ta blodprover på ett dehydrerat barn? Vilka blodprover tar du?

1. Om iv vätskebehandling planeras

2. Om status är sämre än anamnesen tyder på

 • Lab:
 • Na, K, Krea, Hb (elrubbningar + Hb högt om dehydrering)
 • B-Glukos (diabetes)
 • Evt CRP, Urea, Leverprover, PK, APTT, Laktat, Blododling

44

Hur smärtlindrar du ett barn med akut buksmärta som ska fasta?

Tänk över preparat, dosering och administrationssätt.

Viktigt att dosera rätt enl ålder och kroppsvikt!

1. Paracetamol: antingen po med laddningsdos eller iv utan laddningsdos.

2. Ibuprofen eller Diklofenak (NSAID): m misstänkt stensmärta (inte app, inte ileus) - pr eller im.

3. Morfin iv intermittent vid akut smärta för snabb effekt

 • Oxikodon (Oxynorm/Oxycodin) po. - vid opioidbehandling övervaka och titrera till smärtfrihet!

45

I vilka åldrar är akut appendicit vanligst?

Andra och tredje årtiondet i livet: Framförallt mellan 10 och 19 åå.

46

Ange 3 differentialdiagnoser till barn med smärta i höger fossa?

1. Gastroenterit (Yersiniainfektion) 2. Lymfadenitis mesenterica 3. Appendicit

47

Vad är förklaringen till att en u-­‐sticka kan visa + för blod och leukocyter vid akut appendicit? (utan att pat har UVI)

Inflamamtion i appendix som irriterar ureter eller blåsan --> pyuri eller hematuri

48

Tidigare och sena komplikationer av opererad appendicit?

Tidiga: - Infektion: abcess - Intestinal dysfunktion Sena: - Mekanism obstruktion - Stumpappendicit (inflammation av kvarvarande appendix) - väldigt sällsynt (3/2185)

49

Hur ligger epididymis i förhållande till testikeln?

Bakom och ovanpå.

50

Vad är tunica vaginalis?

http://stormanesthesia.com/images/diseases/hydrocele/album/Hydrocele_normal-anat_w.jpg

51

Varför är tunica vaginalis viktig?

Den har ett hålrum som potentiellt kan ansamla vätska (hydrocele, spermatocele, hematom)

Tunica vaginalis omsluter främre 2/3 av testikeln, så svullnader här kan komma från tunica vaginalis!

52

Varför lyser man med ficklampa vid svullnad av scrotum?

Ficklampa retroscrotalt kan lysa upp hydrocele eller spermatocele medan resten av testikeln blir en mörk skugga.

53

54

Vad innebär cremasterreflexen och varför är den viktig?

Ska finnas hos alla mellan majoriteten av barn mellan 2.5 och 12 år, mindre ofta utanför detta spannet.

1. Smek övre lår
2. Ipsilaterala testikeln ska höjas pga m. cremaster.

Saknas nästan ALLTID vid torsion.

55

Vad är Prehn Sign?

OPÅLITLIG STATUSMETOD

Lyft på testikeln:

- ska minska smärta vid epidiymit

- ökad smärta vid torsion

56

Hur undersöker du testiklarna hos ett barn?

Stående och liggande:

1. Inspektion: sår, papler, flytningar, lymfadenopati, follikelinfektion, testicle position. Vä testikel ofta lägre än hö.

2. Palpation: testikel mellan tumme och fingrar, epididymis på baksidan, sädesledaren. Leta svullnad och ömhet.

3. Genomlysning med ficklampa i mörkt rum; ska kännas som välkokt ägg. Differentierar solida från cystiska svullnader.

4. Cremasterreflex: saknas vid torsion

5. (Prehn's tecken): smärtlindring av lyft = epididymit mer sannolik.

57

3 vanligaste orsaker bakom akut scrotumsmärta?

1. Testistorsion

2. Morgagni hydatid (testicular appendage torsion)

3. Epididymitis

58

Anamnestisk penetration vid akut skrotum?
(Dvs utom OPQURST och MAPHLES, PO PR PU PV)

Trauma?

Ändring i skrotalstorlek? Varierar det med dygnet/valsalva?

Sexuell aktivitet?

59

Vad är oedema scroti? Behandling?

Ödem i skrotum pga trauma eller annan sjukdom som leder till vätskeobalans (cirros, hjärtsvikt, njursvikt)?

Kan leda till fibros om ej behandling:

- Elevering: håll pungen i högläge mha scrotal support sling eller "strap"
- alt kompressionsbehandling

60

Vilka prover kan beställas vid akut skrotum?

Vita: kan öka vid torsion och epidiymit

Urinsticka: + på leukocyter vanlig vid epididymit men inte torsion

Odling/STI-prover

61

Hur bra är UL for att utesluta torsion?

Bra! Minskad blodflöde vid tosion sysns på UL

MEN

om torsion misstänks ska akut exploration göras och INTE doppler då det fördröjer handläggnignen.

62

Vad är torsion av appendix testis?

Samma som "morgagnis hydatid": anterosuperiort på testikeln

AKut smärta likt torsion fast mindre intensivt och med reaktiv hydrocele ("blue dot" sign patognomont) samt normal perfusion vid UL-Doppler

63

Vad karakteriserar epidiymit till skillnad fr torsion?

Subakut debut

Isoleral epidiymitsvullnad (om inte samtidig orkit)

Anamnestiskt: Dysuri, påverkad miktionsfrekvens, fltningar, feber

 

64

Andra diffdiagnoser man ska tänka på utom torsion, epididymit och Morgagnis hydatid?

1. Inkarcererat bråck

2. Henoch-Schönlein Purpura är ibland det 

3. Ofkit

4. Referred pain: om inga lokala symtom; njursten 

5. Nekrotiserande fascit: Fournier's gangrene: systemiska toxicitetstecken!

65

Hur skiljer du hydroscele från spermatocele?

Båda är genomlysbara

Spermatocele palperas distinkt från testis och är superior då den utgår fr caput av bitestikeln

Hydrocele can (om kommunikerande med peritoneum) varierar i storlek under dagen/med valsalva

66

Vilka är de TRE VIKTIGASTE tecknena på dehydrering?

1. Viktnedgång!

2. Allmäntillstånd: trött, tagen, seg. törstig

3. Kappillär återfyllnad > 2s

Andra subjektiva tecken: takykardi, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, halonerade ögon, insjunken fontanell. 

67

Vad ska misstänkas i första hand vid diarré?

vilka diffdiagnoser ska man i första hand ha i åtanke?

Hur ska man tänka vid förstoppning?

Gastroenterit

Diffdiagnoser: obstipation, UVI, appendicit

Förstoppning är en osäker uppgift och vanligt, säger inte så mycket.

68

Hur ter sig en UVi hos barn?

Barn >5 år: klassiska symtom; svega, trängning

Barn 2-5 år: feber, kräkningar

Spädbarn: ospecifika symtom! (fråga när blöjan var våt senast)

69

Feber vid buksmärta sker i ca 2/3 fall. Vad ska misstänkas?

Kan vara vad som helst!!!

Bakteriella orsaker:
- Strep A tonsillit
- UVI
-Basal pneumoni
-Gynekologiska besvär

70

Hur ter sig en obstipation vid bukstatus?

Mjuk, diffut öm, lätt/måttlig tympanism

71

Vilka virustyper har bevisats orsaka gastroenterit?

* Rotavirus (minskat pga vaccination)

* Calicivirus (Norvirus och Sapovirus)

* Astrovirus

* Adenovirus (serotyp 40 och 41)

72

Patogenes bakom viral gastroenterit?

Dagar efter smitta:

Dag 1: Viruet infekterar enterocyter i villiepitelet av jejunum och ileum --> celldöd --> transudation av vätska till tarmlumen --> vätskeförlust/saltförlust.
(skadan minskar tarmens förmåga att bryta ner komplexa kolhydrater --> tillfällig laktosintolerans!)

Dag 2-5: Villi fuserar och minskar skadeytan samt förbättrar barriärintegriteten mot vätskeförlust 

Dag 6-10: Tarmen helt läkt med normal arkitektur.

73

Inkubationstid viral gastroenterit?

Hur länge tills man blir frisk?

12 timmar - 4 dagar inkubationstid. Infektionen håller 3-7 dagar.

74

Hur handlägger du ett barn med gastroenteritsymtom initialt?

Uteslut allvarlig livshotande orsaker till kräkningar/diarré.

Meningit, kirurgiska diagnoser, ketoacidos, and intox

LAB:
Hb
Vita
Diff (hemolys, bakteriell infektion)
Elektrolyter
Glukos
F-Hb,
F-Vita (ökar vid bakteriell GE och annan orsak till inflammation, inte viral GE)
F-pH (<6 vid viral GE))

75

Vilka kliniska faktorer kan skilja en viral från en bakteriell gastroenterit? (3)

1. Ålder: viral GE drabar yngre barn <2 år. bakteriell drabbar äldre 2-4 år.

2. Blodig avföring: talar för bakteriell/parasit genes. nästan aldrig vid viral GE.

3. Exponering: utlandsvistelse, konsumption av kyckling/processad kött, bondgårdsdjur associeras med bakteriell genes

76

77

Behandling viral ganstroenterit?

Korrigera dehydrering helt PO, men IV om pat ej kan svälja.

Monitorera vikt, elektrolytstatus 

INGEN farmakologisk terpi krävs, sjukdomen är självbegränsande.

78

Varför är det viktigt med noggrant status hos barn med diarre?

Systemiska, icke enteriska, sjukdomar som kan ge akut diarré. Tex:

- Akut mediaotit

- Appendicit

- Invagination

- Toxisk megakolon

- HUS (EHEC)

- Sepsis (salmonella, stafylokocker (TSS))

79

Barn med diarre. Har feber och ingen blod i avföringen. Vad misstänker du i första hand?

Viral GE

80

Barn med diarre. Har inte feber och ingen blod i avföringen. Vad misstänker du i första hand?

Viral gastroenterit.

Dock tyder bristen på feber på möjlig icke-infektiös orsak. Överväg antibiotikaassocierad diarré (amoxicillin), övergödningsdiarré (tjockis som äter/dricker för mycket)

81

Barn med diarre. Har feber och blod i avföringen. Vad misstänker du i första hand?

Bakteriell GE.

Överväg också:

- Pseduomembranös kolit: om barn fått ab och uppspänd buk

- Amoebainfektion: parasit ffa hos flyktingar (indien, Afrika, Central/Sydamerika)

- Inflammatorisk tarmsjukdom: om anamnes på viktnedgång och återkommande buksmärta.

82

Barn med diarre. Har inte feber men blod i avföringen. Vad misstänker du i första hand?

Mest oroväckande kombinationen. Invagination, HUS och pseudomembranös kolit möjliga.

 

83

Vad är phimosis?

Oförmåga att retrahera förhuden

84

Ungefär hur länge anses fimosis vara fysiologisk?

Upp til 5-7 åå

85

Vanligaste komplikationen till fimosis  och dess behandling?

UVI

Balaniter

Obstruktion med urinretention.

 

Antibiotika?

86

Phimosis behandling?

A four- to eight-week course of topical corticosteroids

87

Vad är parafimosis och hur går du tillväga då patienten kommer in akut?

Parafimosis är förhud som pga blodstockning fastnat bakom glans penis: ETT AKUT TILLSTÅND pga hämmar blodflöde till glans.

1. Analgesi

2. Försök med minimalinvasiva metoder: kompression, och manuell frammåtdragning

3. Invasiva metoder (sk om tecken på nekros, kontakta narkos och urolog): punkturteknik

88

Vad är hypospadi?

En kongenital missbildning där uretra mynnar på undersidan av penis.

Mynningen kan varierar alltifrån glans penis till perineum!

89

Rekommenderad handläggning om du upptäcker en hypospadi på vårdcentralen?

1. Informera föräldrar om att pojken inte skall omskäras då förhud används för kirurgin.

2. Remiss till hypospadikirurg så fort som möjligt.

90

Vad är viktigt att kontrollera vid en nyupptäckt hypospadi?
(som kan kräva mer akut åtgärd)

Kontrollera efter andra missbildningar:

1. Samtidig cryptorchidism kan tyda på intersexualitet som måste utredas.

2. Mikrofallos (Demir) kan föränlägga remiss till barnendokrinolog för androgenbehandling.

3. Missbildningar i andra organsystem (kongenital hjärtsjukdom, imperforate anus, limp malformations, eller gomspalt) föranlägger UL av nurar och urinblåsa pga risk för övre urinvägsmissbildningar. 

 

(är lite osäker på denna carden då vi aldrig fick svaret på frågan som är från frågestund barnkirurgi)

91

Vilken barnorperation är den vanligaste?

Ljumskbråck!

92

93

Vad är oftast bakomliggande orsaken till inguinalbråck hos barn?

När processus vaginalis som kopplar peritonealrummet till intraskrotala rummet inte sluts och där förblir en kommunikation mellan dessa hålrun via inguinalkanalen.

94

Du har upptäckt ett bråck på en barn, det gick att reponera. Vad nu?

Remiss till kirurg! Barn, sk. under 1 år, har hög risk för incarceration och bör opereras snarast efter diagnos.

Operera helst inom 5 dagar! (Inom 2 dagar för tidigt födda barn! Mindre anatomi ökar risk för incarceration!)

95

Vad ska man tänka på vid bråck hos flickor?

Beror ofta på persisterande diverticulum of Nuck som kan innehålla ett ovarium.

Var försiktig vid reponeringsförsök. Överväg UL innan, absolut efter ifall du inte lycksa reponera!

96

Vad menas med incarcerering av bråck?

Incarceration describes a hernia that cannot be reduced by manipulation. An incarcerated hernia may or may not be strangulated

 

Strangulation refers to vascular compromise of the contents of an incarcerated hernia (edema from venous and lymphatic obstruction). Can occur within two hours of incarceration. May rarely lead to necrosis and, in the case of bowel, perforation.

97

Hur diagnosticeras ljumskbråck hos barn?

Klinisk diagnos!

Intermittent bula som dyker upp i samband med ansträngning/gråtande (ökat intraabdominellt tryck)

 

98

Vad är Balanoposthit? Behanling?

Inflammation av glans och förhud.Kan kräva katererisering och omskärning om obstruktion.

Ospecifik balanit behandlas med god hygien med saltvattensköljning + topikal empirisk antibiotika och undvikande av irriterande faktorer såsom tvål 

Om kontaktallergi kan topikala steroider övervägas, men bara om ingen lokal infektion .

Remiss till urolog i komplicerade fall.

(uptodate)

99

Vilka är samtliga "red flags" hos ett barn med kräkningar?

 • Grönfärgad kräkning (gallfärgad)
  -Tyder på intestinal obstruktion
 • Hematemes
  -Esofagit, peptisk ulcer, näsblödning/munblödning
 • Projectile vomiting
  -Pylorusstenos
 • Kräkning efter paroxysmal hosta
  -Pertussis
 • Abdominell ömhet eller ömhet vid rörelse
  -Kirurgisk buk
 • Uppblåst buk/distension
  -Intestinal obstruktion, inkluderat strangulerat bråck
 • Hepatosplenomegali
  -Kronisk leversjukdom
 • Blod i bajs
  -Gastroenterit (typ salmonella), intussusception
 • Dehydrering/shock
  -Massa saker
 • Buktande fontanell eller anfall
  -Förhöjt ICP
 • Failure to thrive
  -Gastroesofagal reflux, celiaki, eller annan kronisk sjukdom typ IBD

100

Ett barn har kräkningar, buksmärta och diarré. Är detta troligtvis allvarligt eller ej?

Oftast ofarlig Gastroenterit, övergående. Allvarliga orsaker är mycket sällsynt men måste identifieras.

101

Om kräkningarna hos en infantil gosse är gallfärgad, vad måste uteslutas?

 • Intestinal obstruktion, speciellt intussusception, malrotation eller strangulerat bråck.
 • Dehydrering eller shock

102

GERD hos kids

 1. Är det vanligt?
 2. Prognos?
 3. Potentiella komplikationer?
 4. Utredning?
 5. Behandling?
 6. En rimlig diffdiagnos?

1. Ja mycket vanligt första åren innan sfinktern har mognat

2. God, de flesta försvinner när svinktern mognat

3.
-Failure to thrive
-Esofagit-->hematemes, heartburn, järnbrist
-Pulmonell aspiration-->pneumoni
-Dystoni i nacken (Sandifer syndrome)

4.
-KLINISKT oftast
-24h ph mätning
-Endoskopi med esofagusbiopsi

5.
-Tjockare föda och nackposition i 30 grader efter mat (för okomplicerade fall)
-PPI eller H2 antagonist om mer allvarlig

6.
-Komjölksallergi ska misstänkas om the CHILD inte svarar på behandling

103

Pylorusstenos

 1. Vilka åldrar?
 2. Ratio mellan pojkar och flickor?
 3. Typisk klinisk presentation?
 4. Typiskt syrabasbalans/elektrolytrubbning som brukar föreligga?
 5. Diagnos?
 6. Behandling?

1. 2-7 veckors ålder

2. 4:1 Killar:Flickor

3.
-Projektila kräkningar
-Hunger
-Viktnedgång

4.
-Hypoklorem metabol alkalos med lågt plasma Na och låg plasma K.

5.
-Palpera olivmassan i epigastriet (David Lay har tydligen aldrig kännt en sådan lol)
-SONOGRAM confirms the diagnosis (bring in someone who can PERFORM a SONOGRAM)

6.
-Korrigera metabola rubbningen med NaCL (5% glukos), annars blir narkosläkaren lack och vill inte söva
-Pylormyotomi är den definitiva behandlingen.


 

 

104

Vilken är den den överlägset vanligaste kirurgiska orsaken till akut buk hos barn?

App

105

Vad är viktigt att känna till med avseende på buk och diabetisk ketoacidos?

Diabetisk ketoacidos kan orsaka rejäl buksmärta

106

Vilka åldrar hos barn drabbas mycket sällan av Appendicit?

Barn under 3 år

107

Hur kan man skilja på körtelbuk och App?

 • Körtelbuken har inte lika uttalad buksmärta
 • Smärta i höger fossa behöver inte föreligga vid körtelbuk
 • Körtelbuken är ofta associerad med en ÖLI med lymfadenopati

Det kan vara svårt...

108

Vilken är den vanligaste lokalisationen på tarmen för invagination?

Ileum går ofta in i cecum.

109

Vilken är den vanligaste orsaken intestinal obstruktion hos neonatala och infantila barn?

INTUSSUSCEPTION

110

Typisk presentation vid intussusception/invagination?

 • Koliksmärta med blekhet
 • Kräkningar, kan vägra mat, kan vara gallfärgade kräkningar beroende på lokal
 • En korvformad massa kan ofta palperas i buken
 • Shock och distension av buken

111

Orsaker bakom Intussusception/invagination?

 • Oftast finns ingen underliggande förklaring
 • Ibland kan en svullen körtel eller MECKEL vara orsak

112

En viktig komplikation till Invagination?

Shock, ge vätska snabbt.

113

Vilket är vanligaste agens vid Gastroenterit?

Rotavirus, står för 60% av fallen hos barn under 2 år

114