Njurar Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Njurar > Flashcards

Flashcards in Njurar Deck (34)
Loading flashcards...
1

4 mån gammal pojke inkommer till akuten då han sedan 12 tim varit gnällig, ätit sämre och kräkts efter två måltider. Temp 38,5. I status finner du inget anmärkningsvärt. U-sticka visar lkc 4+, erc 2+, prot 1+, Lab CRP 80.

1. Vad bör misstänkas?

2. Hur behandlar du?

1. Pyelonefrit

2. Beh med cefotaxim iv då han kräks.

2

5-årig flicka söker för blod i urinen och trängningar. Har kissat på sig x flera senaste dygnet. Temp 38, U-sticka lkc 2+ erc 3+, prot 1+, nitrit neg. Har haft UVI utan feber 2 år sedan.

1. Vad ska misstänkas i henne fall?

2. Hur behandlar du?

1. Cystit eller pyelonefrit

2. Beh med Nitrofurantoin eller Cefadroxil

3

5 årig flicka tidigare frisk, söker för blod i urinen, temp 38. U-sticka vita 2+, röda 3+, protein 2+, nitrit neg. Hade två veckor sedan en tonsillit.

1. Vad ska misstänkas?

2. Vad ska ytterligare kollar efter i så fall?

1. Post-streptokock glomerulonefrit

2. Kolla sediment och leta efter cylindrar

4

6 årig pojke, tid frisk, söker för feber, blod i urinen, buksmärtor, svårigheter att gå. Temp 38, U-sticka vita 2+, röda 3+, protein 2+, nitrit neg. Hade ÖLI 2 veckor sedan.

1. Vad misstänker du?

2. Vad letar du efter i status?

 1. Henoch Schönlein purpura
  • IgA-vaskulit som påverkar hud/slemhinnor, muskuloskeletalt och njurar
 2. Ödem i leder, utslag på underben och rumpa

5

7 årig flicka, haft svullna ögonlock på morgnarna i 2-3veckor, har via VC fått beh med Betapred och Tavegyl men besvären kvarstår. Senaste veckan svullna ben, kan ej ta på sig skorna, söker idag akut pga svullnad ända upp på blygdläpparna.

Vad misstänker du för typ av sjukdom?

Nefrotiskt syndrom

6

11 årig flicka, sjuk 1 vecka med initialt kräkningar och blodiga diarréer. Numera bara illamående och enstaka kräkningar. Trött, håglös, ej kissat senaste dygnet. Hb 67, Vita 12, CRP 26, Trc 58, Krea 1700, Urea 74, Na 138, K 6,4.

1. Diagnos?

2. Handläggning?

 1. Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS: efter EHEC-infektion (shigatoxin - typiskt)
  1. Akut njursvikt
  2. Hemolytisk anemi
  3. Trombocytopeni
 2. Handläggning:
  1. Dialys (peritonealdialys)
  2. Om atypisk HUS även Eculizimab(komplementhämmare)

7

Ett barn med feber och inga symtom, vad ska misstänkas?

UVI

8

Vad innebär nefrotiskt syndrom (NS)?

Nefrotiskt syndrom

 • Massiva proteinförluster i urinen (>3,5 g/dygn) som medför hypoalbuminemi
 • Hyperlipidemi pga. proteinförluster i urin (försök att höja kolloidosmotiska trycket)

9

Vilka två diagnoser är de vanliga vid nefrotiskt syndrom hos barn?

 1. Minimal change nefrotiskt syndrom(MCNS) 
 2. Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)

10

Hur behandlas MCNS och FSGS?

Behandling av minimal change nefropati och fokal segmentell glomeruloskleros

 1. Prednisolon
 2. Minskat saltintag, försiktig vätskereduktion
 3. Ibland penicillinprofylax
 4. Vid allvarliga symtom iv Albumin + Diuretika.

11

Vilka symtom söker barn med NS ofta för?

Vanliga symtom som barn med nefrotiskt syndrom söker för:

 • Svullnad kring ögonen - ofta på morgonen
 • Massiva ödem på benen, skrotum och sakrumområdet
 • Kan ha ascites och andningssvårigheter pga pleuravätska och lungödem

12

Vad kännetecknas HUS av?

Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS: i efterförloppet av infektion (oftast EHEC - shigatoxin)

 1. Akut njursvikt
 2. Hemolytisk anemi
 3. Trombocytopeni

13

Vad betyder ABU i njursammanhang?

ABU: asymtomatisk bakterieuri, växt av bakterier i urinen utan att det ger symtom

14

Vad ligger ofta bakom ABU hos barn?

ABU hos barn - orsaker:

 • Funktionell blåsrubbning tex. daginkontinens, urgency och residualurin

15

Vilka tre typer av UVI finns?

Tre typer av UVI:

 1. Akut pyelonefrit
 2. Cystit
 3. ABU

16

Var kmr bakterierna vanligen från vid en UVI?

Tarmen

17

Vilket är det viktigaste fysiologiska försvaret mot UVI?

Urinflöde

18

Exogena orsaker som ger ökad risk för UVI?

Kateter

19

En viktig orsak till återkommande akuta pyelonefriter - en anledning till varför barn ofta undersöks med UL efter pyelonefrit?

VUR (vesikoureteral reflux)

20

Hur utreds misstänkt UVI i första hand?

Urinsticka och urinodling

21

Behandling av:

 1. Cystit
 2. ABU
 3. Akut pyelonefrit

 1. Cystit: Perorala antibiotika: Nitrofurantoin, Trimetoprim
 2. ABU: Behandla den underliggande blåsrubbningen
 3. Akut pyelonefrit: Po el iv antibiotika: Cefotaxim, Trimetoprim-Sulfa

22

Primär nattenures, när är det ett medicinskt problem?

Hos barn äldre än 5 år som kissar på sig nattetid och är torra dagtid.

23

Vad beror primär nattenures på?

En försenad mognad.

24

Definitionen av sekundär enures?

Barn som varit torra nattetid i >6mån och åter börjat kissa på sig

25

Utredning vid enures?

Enures - utredning:

 1. Urinsticka, urinodling
 2. Bedömning av njurarnas koncentrationsförmåga och urinosmolalitet (törstprov/Minirintest)
 3. Flödesmätning
 4. Residualurin
 5. Cystometri
 6. UL.

26

Strukturella orsaker till hematuri?

Hematuri - strukturella orsaker:

 1. Sten i urinvägarna
 2. Tumör i njure eller blåsa
 3. Trauma

27

Renala orsaker till hematuri?

Hematuri - renala orsaker:

 1. Glomerulonefrit
 2. Alports syndrom
 3. Tunna basalmembransyndrom (familjär hematuri)
 4. Njurvenstrombos

28

Infektiösa orsaker till hematuri?

Hematuri - infektiösa orsaker:

 1. Febril sjukdom
 2. Hemorragisk cystit

29

Utredning vid hematuri?

Hematuri - utredning:

 1. Urinprov: röda, cylindrar, proteiner, infektionstecken
 2. Blodprov: krea, albumin, Hb, TPK, LPK, CRP, SR Anti-streptolysin ak, anti-DNAs, ANA, ANCA

30

Hur bedöms proteinuri initialt?

Med urinsticka