Luftvägssjukdomar Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Luftvägssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Luftvägssjukdomar Deck (50):
1

Vad är stridor och vad tyder det på hos barn?

Inspiratoriskt väsande.

Tyder på övre luftvägsobstruktion och är mycket mer alvarligt än lägre hinder då det rabbar större del av luftvägen och minskar luftutbytet

2

Vad tyder expiratoriskt väsande på?

Tyder på nedre luftvägsobstruktion

3

Vad ska du misstänka om ett barn utan astma har plötslig debut av dyspné med nya stridor ? Hur handlägger du?

Främmande kropp

Lungröntgen (tex coin sign som ses på lateralbild pga utbuktning mot esofagus)

Bronkoskopi för att fisk ut objektet

4

Vad ska du framförallt tänka på vid expiratoriska ronki + dyspne hos barn?

Vilka tillstånd är detta kopplat till

Tänk ASTMA.

De tre A:en:
1. Asthma
2. Atopi
3. Allergi

5

Patient med misstänkt asthma men inget nuvarande asthmaanfall. Hur ställer du diagnosen?

Reversibilitetstest med spirometri.

FEV1/FVC ökar efter att man har gett bronkvidgande lkm.

I vissa fall kan man behöva ge metakolinprovokation eller annan provokation för att påvisa reversibilitet (hyperaktiva slemhinnor vid t.ex. träningsutlöst asthma)

6

Patient med misstänkt asthma med nuvarande asthmaanfall. Vad gör du?

1. ge beta-2-stimulerare. om ej effekt, ge igen.
2. kombinera med antikolinergika: förlänger och förstärker.
3. prova adrenalininhalation
4. kortison po alt iv - om måttligt svårt anfall
5. teofyllamin/magnesium/terbutalininfusion - om svårt anfall

följ PEF värden

glöm inte även: vätska, blodgas!

7

Asthmabehandling?

Beroende på svårighetsgrad?

1. Kortverkande betaagonister (tex albuterol)
2. Lägg till inhalation av kortikosteroider
3. Byt tll långerverkande betaagonister TILSAMMANS MED inh korticokeroider (annars ökad dödsrisk)
4. Perorala steroider

8

Vad orsakar bronkiolit hos barn?

Oftast RS-virus men även Parainfluenzavirus (motsatsen till pseudokrupp)

9

Vad orsakar pseudokrupp hos barn?

Oftast Parainfluenzavirus men även RS-virus (motsatsen till bronkiolit)

10

Barn över 2 år med expiratoriska ronki och dyspné, vad misstänker du i första hand?

Asthma

11

Barn under 2 år med expiratoriska ronki och dyspné, vad misstänker du i första hand?

Asthma! Men utredning kommer nog inte visa något! Och du kommer till sist vara kvar med diagnosen RSV bronkiolit!

12

Hur ställs diagnosen RSV bronkiolit?

1. Testa betaagonister då du tror det är asthma. Inget svar.
2. Utred andra orsaker med lungröntgen och spirometri... normala.
3. Kvar med RSV bronkiolit...
(Detta enlingt online meded men tror inte man gör så i sverige lol)

13

Behandling RSV bronkiolit?

Självläkande!

Lägg endast in pat med risker:
- SpO2 under 92%
- Prematurfödda
- Ålder under 3 mån
- Hjärt/lungsjuka

14

Vad ska missänkas hos ett barn med återkommande lunginflammationer, haft mekoniumileus som inte följer längdkurvan och uppvisar tecken på failure to thrive?

Cystisk fibros.

Lungpatogen: Pseudomonas!
FTT pga pankreasobstruktion som minskar matnedbryning.

15

Vad är patofysiologiska felet vid cystisk fibros?

Genetisk defekt i CFTR rengen som kodar för en kloridkanal.

Autosomal recessiv gen.

--> "Salitgt" barn som smakar saltigt.

16

Diagnos av cystisk fibros?

Svettkloridtest!

>60 för barn (>80) = misstankte av CF. Gentest görs efter detta för att bekräfta.

Stora sjukdomspanorama, vissa dör unga andra har bar dyafunktion i proteinet och kan leva till 20-30 åå.

17

Hur ska en CF pat med pneumoni behandlas?

Antibiotika som täcker pseudomonas!
Cephtazidime (Fortum) eller Levofloxacin

18

CF behandling?

Rensa luftvägar
Enzymersättning

19

Vad ska misstänkas vid inspiratoriska stridor?

Pseudokrupp

Epiglottit (ovanligt pga hib vaccin)

Bakteriell trakeit = Laryngotracheobronkit (enl internetmedicin)

Retropharyngeal abcess

20

Hur debuterar pseudokrupp? Hur diagnosticeras det?

1. Virala prodomalsymtom (låggradig feber, malaise)
2. Sälliknande hosta blandad med stridor

KLINISK DIAGNOS (röntga ej som i USA), INGA BLODPROVER BEHÖVS OCH OROAR BARNET I ONÖDAN

21

Behandling av psuedokrupp?

Går över av sig själv men effektiv behandling inkluderar:
1. Lätta fall: Dexametason po
2. Medelsvåra fall: Budesonid (inhalerat) eller Dexametason (im eller po)
3. Svåra fall: Kortikosteroider inh + aldrenalininhalationer
evt Supplemental O2 under pulsoximetriövervakning

Ifall inte bättre, misstänk bakteriell orsak...

22

Barn 3-6 år som fått akut debut av feber, inspiratoriska stridor. Inga prodromalsymtom. Drägglar, extenderad nacke, kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Vad gör du på akuten?

Misstänk EPIGLOTTIT!

Rör inte epiglottis på ungen själv, tillkalla narkos och intubera i kontrollerad omgivning!
+ Antibiotika.

23

Pat med låggradig feber och malaise som progredierat till hosta och stridor. Efter några dagar högre feber, allmänpåverkan och tilltagande andningssvårigheter, ofta både på in- och utandning. Svarar dåligt på inhalationer och O2. Vad ska misstänkas?

Bakteriell trakeit: Pseudokrupp som har komplicerats av bakterieinfektion, oftast stafylokocker.


En ovanlig men allvarlig komplikation.
Svarar dåligt på inhalation av adrenalin.
Försök få odlingar och ge antibiotika.
IVA-fall med beredskap för intubation.

24

Barn med feber, dreglar, föredrar att ligga på rygg, nacke flekterad, unilateral lymfadenopati, röst påverkad. Misstänk?

Retropharyngeal abcess. Dränera, odla, ab strep och staff, anpassa till odlingssvar.

Möjligen epiglottit, men då mer allmänpåverkad och akut debut.

25

Barn med feber, dreglar, röstförändringar, vid MoS-status är tonsillerna skiftade. Misstänk...?

Peritonsillär abcess.

26

Barn i vilken ålder drabbas främst av pneumoni?

Barn under 5 år

27

När får man pneumokockvaccinet och hur bra är det?

3 sprutor vid: 3 mån, 5 mån och 1 år.

Minskat sjukhusvård av barn med pneumoni med 30%.

28

Vanligaste agens för pneumoni hos barn under 5 år?

Från vanligast till minsk vanligast:
1. Viral pneumoni: RS-virus och metapneumovirus vanligast
2. Pneumokocker (trots vaccin!) - nästan lika vanlig som 1.
3. Mykoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae: ffa skolbarn - mycket ovanligare

29

Observation av ett barn med misstänkt pneumoni ger mer än auskultation. Vad ska man kolla efter?

1. Andningsfrekvens
2. Andningssvårigheter: Indragningar mellan revbenen /i jugulum, Näsvingespel
3. Svårigheter att äta

30

Du misstänker bakteriell pneumoni hos ett barn och hör obstruktiva biljud (ronki) vid auskultation. Ökar eller minskar detta din misstanke?

Talar EMOT bakteriell pneumoni.
Ronki hörs oftast vid VIRAL pneuomni
(eller 30% av mycoplasmapneumonier)

31

Gräns för takypné hos smårbarn?

Ålder 12 mån: 40/min

Uppskatta inte frekvensen - räkna den!

32

När ska bilddiagnostik av lungorna användas för bronkiolit/pneumonidiagnos? Vilken är bäst för pneumoni?

Barn under 5 år
Oklar feber
Utan tecken på bronkiolit

UL BÄST!

33

Behandling pneumoni hos barn?

1. Om lindrig pneumoni: ingen antibiotikabehandling krävs (även om bakteriell)

2. Svårare pneumonier skall antibiotikabehandlas då varken ultraljud, röntgen, CRP eller LPK kan skilja mellan bakteriella och virala pneumonier.
- PcV x 3 (förstahandsval)
eller
- Amoxicillin x 2-3 (smakar bättre) po i 5 dagar
(obs behandling av mycoplasma eller klamydia är sällan effektiv eller nödvändig).

(IV behandling: bensylpc x3 eller cefotaxim(+ampicillin till barn)

34

Hur viktigt är nasofarynxodling vid pneumonimisstanke?

Bakterieodling från nasofarynx är utan värde när det gäller att visa vilka bakterier som växer i lungorna. Påvisande av virus i nasofarynx visar däremot hög samstämmighet med virus i lungorna.

Akut påvisande av virusantigen ENDAST vid:
- kohortvård
- barn yngre än 18 månader.

35

Hur skiljer man på bakteriell eller viral pneumoni?

Svårare pneumonier skall antibiotikabehandlas då varken ultraljud, röntgen, CRP eller LPK kan skilja mellan bakteriella och virala pneumonier!

36

Vad ska man tänka om PcV / BensylPc har dålig effekt vid pneumoni?

Viral pneumoni!

Barn >5 år 20% risk för mycoplasmapneumoni: överväg eryomycin (men tveksam effekt, evidens säger att det har samma effekt som PcV, ffa hos vuxna)

37

Erytomycin ska inte ges till barn före 3v ålder. Varför?

Kan framkalla pylorusstenos!

38

Hor barn mellan 3 veckor och 6 månader förekommer afebril, subakut pneumoni orsakad av... ? Behandling=

Chlamydia trachomatis

Makrolidkännslig, behandla med erytomycin

39

När ska ett barn med misstänkt pneumoni oxygenbehandlas?

Om oxygenmättnaden (SaO2) är 92 % eller lägre

Ge extra oxygen så att SaO2 stiger över 92 %.

Max 2L/min på gimma, 5-6L/min på mask. Övernäs rensugning av näsa.

Om ej effekt: IVA fall!

40

Vilka vacciner minskar risk för pneumoni hos barn?

Mycket effektiva i USA:
- Levande, intranasalt vaccin mot influensa
(INTE I SVERIGE, BARA RISKGRUPPER)
- Konjugerat vaccin mot pneumokocker (görs i sverige)

Förebygger en del fall av pneumoni hos barn:
- Haemophilus influenzae typ b (Hib)-vaccin
- Kikhosta-vaccin (mot bordatella pertussis)

41

Hur följer du upp en pneumoni hos barn? Vad ska man informera föräldrar om?

I regel INGEN UPFÖLJNING.

Kontrollröntga endast upptäckta atelektaser, infiltrat (ifall tumör) eller kvarvarande symtom.

Föräldrar ska informeras att HOSTA är VANLIGT och kan hålla i sig 1-2 månader pga skada på cilierna.
(39 dagar efter mycoplasma, 118 dagar efter kikhosta enl studie)
Föräldrar kan uppmanas söka om barnet inte blir bättre.

42

Vad ingår i barnvaccinationsprgorammet första året? Vilka efter det?

Första året:
-Difteri (äkta krupp)
-Stelkramp (c. tetani)
-Kikhosta (bordatella pertussis)
-Polio (barnförlamning)
-Hib (meningit, epiglottit)
-Pneumokocker (pneumoni)

Efter det:
- MPR (Mässling, Påssjuka, Röda Hund) // engelska MMR (measles, mumps, rubella)
- Flickor: HPV
+ boosters difteri, stelkramp, kikhosta, polio

43

Vad är sambandet mellan för tidigt födda och asthma?

Prematura med bronkopulmonell dysplasi har oftast förkylningsutlöst asthma under de första åren som sedan utvecklas till BPD-asthma och ibland äkta asthma.

44

Hur diagnosticeras asthma hos småbarn?

Hur är det med äldre barn?

SJUKHISTORIA och BEHANDLINGSSVAR: 3 obstruktiva episoder / Behandlingssvar bekräftar diagnosen hos SMÅBARN.
(obs begreppet akut obstruktiv bronkit användes innan vid barn under 2 år, men används in längre enl Dr "Allergiiier")


Barn 5-6 år: ska utredas med objektiva fynd:
- Spirometri
- Rtgn pulm, provokationstester Utandat FeNO i oklara fall.

45

Vad ska ingå i en asthmautredning på ett barn?

1. Sjukhistoria: tidigare behandlingsförsök
2. Spirometri beroende på ålder (om över ca 5år=
2. Allergiutredning: pricktest eller allergenspecifikt IgE
(inkl födoämnesallergen-panel på barn 2-3 år)

46

Pseudokrupp namn?

Pseudokrupp = "Akut obstruktiv laryngit" = Akut subglottisk laryngit

Laryngotracheobronchit = Bakteriell trakeit
liknar pseudokrupp men är mer allvarligt och räknas som en annan sjukdom (enl hbg's ÖNH bok men inte enligt wiki. Fuck wiki).

47

Vad är obstruktiv bronkit? Hur ställs diagnosen? Behandling?

Barn 0-2 år med ÖLI som utvecklar en obstruktiv episod
(väsande utandning, andfåddhet och hosta)
- ingen eksem eller påvisad IgE-förmedlad allergi,
- ingen hereditet för astma.
- högst två tillfällen annars definieras det som astma

KLINISK DIAGNOS.

Bronkdilaterande behandling, inläggning i svåra fall, ab om samtidig annan infektion, tex otit.
Inläggning om förhöjd andningsfrekvens, även efter akutbehandling, se normalvärden nedan
cyanos
påverkad saturation, under 94 % trots akutbehandling
allmänpåverkan
otillräcklig förbättring på akut inhalationsbehandling

48

Vad är en LINDRIG pneumoni?

Vid lindrig pneumoni föreligger inte cyanos inte SaO2

49

Vad är infektionsasthma? Prognos?

Med "infektionsastma" menas att barnen har astmabesvär vid förkylningar, men ej annars.

Besvären börjar tidigt, före 2 års ålder, och ”växer” vanligen bort före 3-4 års ålder, men kan i vissa fall kvarstå till ca 7 års ålder.

50

Hur definieras en lindrig pneumoni?

Vid lindrig pneumoni föreligger
inte cyanos
inte saturation under 95%
inte svår andnöd
inga tecken på sepsis eller känd hjärt- eller lungsjukdom.