Luftvägssjukdomar Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Luftvägssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Luftvägssjukdomar Deck (50)
Loading flashcards...
1

Vad är stridor och vad tyder det på hos barn?

Inspiratoriskt väsande.

Tyder på övre luftvägsobstruktion och är mycket mer alvarligt än lägre hinder då det rabbar större del av luftvägen och minskar luftutbytet

2

Vad tyder expiratoriskt väsande på?

Tyder på nedre luftvägsobstruktion

3

Vad ska du misstänka om ett barn utan astma har plötslig debut av dyspné med nya stridor ? Hur handlägger du?

Främmande kropp

Lungröntgen (tex coin sign som ses på lateralbild pga utbuktning mot esofagus)

Bronkoskopi för att fisk ut objektet

4

Vad ska du framförallt tänka på vid expiratoriska ronki + dyspne hos barn?

Vilka tillstånd är detta kopplat till

Tänk ASTMA.

De tre A:en:
1. Asthma
2. Atopi
3. Allergi

5

Patient med misstänkt asthma men inget nuvarande asthmaanfall. Hur ställer du diagnosen?

Reversibilitetstest med spirometri.

FEV1/FVC ökar efter att man har gett bronkvidgande lkm.

I vissa fall kan man behöva ge metakolinprovokation eller annan provokation för att påvisa reversibilitet (hyperaktiva slemhinnor vid t.ex. träningsutlöst asthma)

6

Patient med misstänkt asthma med nuvarande asthmaanfall. Vad gör du?

1. ge beta-2-stimulerare. om ej effekt, ge igen.
2. kombinera med antikolinergika: förlänger och förstärker.
3. prova adrenalininhalation
4. kortison po alt iv - om måttligt svårt anfall
5. teofyllamin/magnesium/terbutalininfusion - om svårt anfall

följ PEF värden

glöm inte även: vätska, blodgas!

7

Asthmabehandling?

Beroende på svårighetsgrad?

1. Kortverkande betaagonister (tex albuterol)
2. Lägg till inhalation av kortikosteroider
3. Byt tll långerverkande betaagonister TILSAMMANS MED inh korticokeroider (annars ökad dödsrisk)
4. Perorala steroider

8

Vad orsakar bronkiolit hos barn?

Oftast RS-virus men även Parainfluenzavirus (motsatsen till pseudokrupp)

9

Vad orsakar pseudokrupp hos barn?

Oftast Parainfluenzavirus men även RS-virus (motsatsen till bronkiolit)

10

Barn över 2 år med expiratoriska ronki och dyspné, vad misstänker du i första hand?

Asthma

11

Barn under 2 år med expiratoriska ronki och dyspné, vad misstänker du i första hand?

Asthma! Men utredning kommer nog inte visa något! Och du kommer till sist vara kvar med diagnosen RSV bronkiolit!

12

Hur ställs diagnosen RSV bronkiolit?

1. Testa betaagonister då du tror det är asthma. Inget svar.
2. Utred andra orsaker med lungröntgen och spirometri... normala.
3. Kvar med RSV bronkiolit...
(Detta enlingt online meded men tror inte man gör så i sverige lol)

13

Behandling RSV bronkiolit?

Självläkande!

Lägg endast in pat med risker:
- SpO2 under 92%
- Prematurfödda
- Ålder under 3 mån
- Hjärt/lungsjuka

14

Vad ska missänkas hos ett barn med återkommande lunginflammationer, haft mekoniumileus som inte följer längdkurvan och uppvisar tecken på failure to thrive?

Cystisk fibros.

Lungpatogen: Pseudomonas!
FTT pga pankreasobstruktion som minskar matnedbryning.

15

Vad är patofysiologiska felet vid cystisk fibros?

Genetisk defekt i CFTR rengen som kodar för en kloridkanal.

Autosomal recessiv gen.

--> "Salitgt" barn som smakar saltigt.

16

Diagnos av cystisk fibros?

Svettkloridtest!

>60 för barn (>80) = misstankte av CF. Gentest görs efter detta för att bekräfta.

Stora sjukdomspanorama, vissa dör unga andra har bar dyafunktion i proteinet och kan leva till 20-30 åå.

17

Hur ska en CF pat med pneumoni behandlas?

Antibiotika som täcker pseudomonas!
Cephtazidime (Fortum) eller Levofloxacin

18

CF behandling?

Rensa luftvägar
Enzymersättning

19

Vad ska misstänkas vid inspiratoriska stridor?

Pseudokrupp

Epiglottit (ovanligt pga hib vaccin)

Bakteriell trakeit = Laryngotracheobronkit (enl internetmedicin)

Retropharyngeal abcess

20

Hur debuterar pseudokrupp? Hur diagnosticeras det?

1. Virala prodomalsymtom (låggradig feber, malaise)
2. Sälliknande hosta blandad med stridor

KLINISK DIAGNOS (röntga ej som i USA), INGA BLODPROVER BEHÖVS OCH OROAR BARNET I ONÖDAN

21

Behandling av psuedokrupp?

Går över av sig själv men effektiv behandling inkluderar:
1. Lätta fall: Dexametason po
2. Medelsvåra fall: Budesonid (inhalerat) eller Dexametason (im eller po)
3. Svåra fall: Kortikosteroider inh + aldrenalininhalationer
evt Supplemental O2 under pulsoximetriövervakning

Ifall inte bättre, misstänk bakteriell orsak...

22

Barn 3-6 år som fått akut debut av feber, inspiratoriska stridor. Inga prodromalsymtom. Drägglar, extenderad nacke, kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Vad gör du på akuten?

Misstänk EPIGLOTTIT!

Rör inte epiglottis på ungen själv, tillkalla narkos och intubera i kontrollerad omgivning!
+ Antibiotika.

23

Pat med låggradig feber och malaise som progredierat till hosta och stridor. Efter några dagar högre feber, allmänpåverkan och tilltagande andningssvårigheter, ofta både på in- och utandning. Svarar dåligt på inhalationer och O2. Vad ska misstänkas?

Bakteriell trakeit: Pseudokrupp som har komplicerats av bakterieinfektion, oftast stafylokocker.


En ovanlig men allvarlig komplikation.
Svarar dåligt på inhalation av adrenalin.
Försök få odlingar och ge antibiotika.
IVA-fall med beredskap för intubation.

24

Barn med feber, dreglar, föredrar att ligga på rygg, nacke flekterad, unilateral lymfadenopati, röst påverkad. Misstänk?

Retropharyngeal abcess. Dränera, odla, ab strep och staff, anpassa till odlingssvar.

Möjligen epiglottit, men då mer allmänpåverkad och akut debut.

25

Barn med feber, dreglar, röstförändringar, vid MoS-status är tonsillerna skiftade. Misstänk...?

Peritonsillär abcess.

26

Barn i vilken ålder drabbas främst av pneumoni?

Barn under 5 år

27

När får man pneumokockvaccinet och hur bra är det?

3 sprutor vid: 3 mån, 5 mån och 1 år.

Minskat sjukhusvård av barn med pneumoni med 30%.

28

Vanligaste agens för pneumoni hos barn under 5 år?

Från vanligast till minsk vanligast:
1. Viral pneumoni: RS-virus och metapneumovirus vanligast
2. Pneumokocker (trots vaccin!) - nästan lika vanlig som 1.
3. Mykoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae: ffa skolbarn - mycket ovanligare

29

Observation av ett barn med misstänkt pneumoni ger mer än auskultation. Vad ska man kolla efter?

1. Andningsfrekvens
2. Andningssvårigheter: Indragningar mellan revbenen /i jugulum, Näsvingespel
3. Svårigheter att äta

30

Du misstänker bakteriell pneumoni hos ett barn och hör obstruktiva biljud (ronki) vid auskultation. Ökar eller minskar detta din misstanke?

Talar EMOT bakteriell pneumoni.
Ronki hörs oftast vid VIRAL pneuomni
(eller 30% av mycoplasmapneumonier)