Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi > Flashcards

Flashcards in Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi Deck (74)
Loading flashcards...
1

Vilka två sjukdomar ger detta och vad kallas fenomenet?

Smultrontunga

  1. Scarlatina(Scharlakansfeber)
  2. Kawasaki Disease

2

Vid vilken sjd syns också denna typ av utslag, vilken är patogenen?

Scarlatina (Scharlakansfeber)

Grupp A streptokocker

3

Pojke med debut av successivt ökande feber, hosta, rhinit, konjuktivit. Utslag i munnen och sen utslag som börjar på pannan och sprider sig nedåt.

Vilken sjd och vilken patogen?

Mässling/Morbilli virus

Karakteristiskt är TIDIG feber och UTDRAGEN HOSTA.
Utslag som sprider sig från topp till tå och försvinner på samma sätt.
Kopliks fläckar i munnen.
Konjunktivit vanligt.

4

När syns dessa saltkornsliknande prickar och vad kallas de?

Vid Mässling, Kopliks fläckar

5

Pojke med prodromalsymtom i form av sjukdomskännsla och svullna lymfkörtlar.

Sen konjuktivit, rhinit och rött utslag och feber samtidigt

Vilken sjd/ Patogen?

Röda hund/Rubella

Karakteriseras av SEN feber. Konjuktivit vanligare vid mässling men finns vid rubella också.

6

Vilken åkomma + patogen?

Vattkoppor 

Varicella zoster virus

7

Vilken sjukdom+patogen och vad kallas det typiska ustlaget på kinden?

Femte sjukan, Slapped cheek disease (Erythema infectiosum)

Parvovirus B19

Långdraget förlopp med kindutslag och lätt feber
(jmf med 3 dagarsfebers höga intensiva feber)

8

Några dagars hög feber och sen dessa utslag.

Vilken sjd och patogen?

3-dagars feber (Exanthema subitum)

HHV-6

 

3 dagars hög feber och sedan direkt dessa utslag på bål

Uttalad leukopeni med lymfocytos

9

Du ser en bild på två av de tre kroppsdelar som drabbas av denna sjd, vilken sjd och patogen?

Hand, foot and mouth disease

Coxackievirus

10

Pat har blivit behandlad med Amimox och därefter fått dessa utslag på bålen, vilken sjd har orsakat denna reaktion?

Mononukleos

(Mononukleos + Amimox ---> exantem)

11

Vilken sjd och vilket virus?

Mononukleos, EBV

12

Vad för utslag och vilken bakomliggande sjd?

Henoch Schönleins purpura

Hemorrhagisk vaskulit 

13

Mkt sjuk unge inkommer med detta utseendet, vad är det mest troliga?

Meningit/sepsis

#MIMOZA

14

Vad kallas det(2) ni ser på bilden och vilken akut åkomma?

Petekier och purpura

Meningokocksepsis/meningit

15

Vad kallas detta och vad beror det på?

MongolfläckMelanocytrik hud lokalt

16

Charlakanfeber/ Scarlatina

1. Vanlig vid vilken ålder

2. Symtom

3. Typ av smitta

Charlakansfeber

1. 5-10år

2. Akut insjuknande med feber, halsont, smultrontunga och utslag på bålen. Kan även ha magont och kräkas.

3. Dropsmitta

17

Kawasaki disease

1. Ett grundkriterium för sjd

2. Andra symtom

3. Behandling

4. Vanlig orsak till att barn förvärvar vissa sjukdomar, vilka?

Kawasaki disease

1. Feber i minst 5 dagar

2. Förstorade lymfkörtlar i halsen, svullnad/rodnad i händer och fötter->fjällning, konjunktivit, faryngit, smultrontunga, exanthem.

3. Immunoglobuliner och Acetylsalisylsyra

4. Hjärt- och kärlsjukdomar.

18

Mässling/ Morbilli

1. Symtom

2. Inkubationstid

3. När är det smittsamt 

Mässling

1. Symtom: Feber, utslag i hela kroppen som mot slutet kan bli brunaktiga och fjälla, torrhosta, pseudokrupp dag 2-10, snuva dag 2-7, konjunktivit, kopliks fläckar.

2. Inkubationstid: 1-2 veckor

3. Smittsamt: 1 vecka efter att man blivit smittad -> 3 dagar efter att man blivit frisk. 

19

Rubella/ Röda hund

1. Symtom

2. Inkubationstid

3. Möjlig komplikation

Rubella/Röda hund

1. Symtom:

  1. Lymfkörtelförstoring + sjdkänsla
  2. Utslag (först ansikte sen bål) + lättare feber 4-5 dgr + snuva/konjunktivit

2. Inkubationstid: 2-3 dagar

3. Möjlig kompl: 1/5 kan få övergående artrit 

20

Varicella/ Vattkoppor

1. Typ av utslag och smitta? Vid vilket stadie av utslagen smittfri?

2. Andra symtom

Vattkoppor (Varicella Zoster)

1. Symtom: Små vesikler, luftsmitta. När blåsorna har torkat in är ma smittfri. 

2. Andra symtom: Feber, värk i kroppen.

21

Erythema infectiousum/ Femte sjukan

1. Vanlig vid vilken ålder?

2.. Inkubationstid och smittsamhet.

3. Symtom

1. 5-15 år

2. 2-3 veckor, smittsam under hela tiden.

3. Lätt feber, sammanflytande utslag, "slapped cheek disease", slemhinneengagemang (artrit)

22

Exanthema subitum/ tre-dagars feber

1. Typiskt sjukdomsförlopp?

2. Kan ge...(2 saker)

3. Inkubationstid

1. Hög feber i 3 dagar och sedan konfluerande bålexantem i 3 dagar.

2. Kan feberkramp, uttalad leukopeni med kraftig lymfocytos.

3. 3-7 dagar

23

Hand foot and mouth disease

1. Hur smittar den?

2. Symtom?

Hand, foot, mouth disease

1. Smittar som gastroenteriter

2. Lätt influensaliknande symtom

24

Henoch Schönleins purpura

1. Kommer vanligtvis efter?

2. Symtom?

Henoch Shönlein purpura (IgA-vaskulit)

1. Övre luftvägsinfektion

2. Symtom:

  • Hud: petechier, purpura på benen och skinkorna
  • Leder: svullnad i och periartikulärt, rörelseinskränkning, artralgier
  • GI: kolikartad, buksmärta
  • Njure: glomerulonefrit med mikro- eller makrohematuri

25

2 år gammal gosse har i obevakat ögonblick fått tag i flaska med tändvätska. Oklart om han har druckit något. Hostade initialt för en timme sedan, nu något rosslig men mår allmänt bra. Vad gör Du?

Symtomatisk behandling + observation.

Ej aktivt kol eller ventrikeltömning.

26

Vilka bakterier brukar vanligen orsaka meningit hos: -2-åringar?

-1 mån gamla spädbarn?

2-åring: Pneumokocker, Meningokocker

1 mån: Grupp-B streptokocker, E.coli

27

När ska lumbalpunktion undvikas vid diagnostik av bakteriell meningit?

Vid tecken på högt ICP, infektion, nedsatt medvetande, koagulopati, barn i chock

28

Vad finns det för alternativ till likvorodling för att fastställa bakteriellt agens vid meningit?

PCR av likvor, positivt i 4-5dgr efter att ab är insatt.

 

29

Hur kan man skilja på samhällsförvärvad bakteriell resp virusmeningit vad gäller klinisk bild, statusfynd och undersökningsresultat?

Ibland svårt att skilja men bakteriell meningit har ofta stormigare förlopp, skiljs åt med LP.

*Reagera dock alltid som om det vore bakteriell.

30

Hur diagnostiseras och behandlas kikhosta?

PCR på nässekret

Erytromycin