Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi > Flashcards

Flashcards in Exantemsjukdomar+ Infektioner/ immunologi Deck (74):
1

Vilka två sjukdomar ger detta och vad kallas fenomenet?

Q image thumb

Smultrontunga

 1. Scarlatina(Scharlakansfeber)
 2. Kawasaki Disease

2

Vid vilken sjd syns också denna typ av utslag, vilken är patogenen?

Q image thumb

Scarlatina (Scharlakansfeber)

Grupp A streptokocker

3

Pojke med debut av successivt ökande feber, hosta, rhinit, konjuktivit. Utslag i munnen och sen utslag som börjar på pannan och sprider sig nedåt.

Vilken sjd och vilken patogen?

Q image thumb

Mässling/Morbilli virus

Karakteristiskt är TIDIG feber och UTDRAGEN HOSTA.
Utslag som sprider sig från topp till tå och försvinner på samma sätt.
Kopliks fläckar i munnen.
Konjunktivit vanligt.

4

När syns dessa saltkornsliknande prickar och vad kallas de?

Q image thumb

Vid Mässling, Kopliks fläckar

5

Pojke med prodromalsymtom i form av sjukdomskännsla och svullna lymfkörtlar.

Sen konjuktivit, rhinit och rött utslag och feber samtidigt

Vilken sjd/ Patogen?

Q image thumb

Röda hund/Rubella

Karakteriseras av SEN feber. Konjuktivit vanligare vid mässling men finns vid rubella också.

6

Vilken åkomma + patogen?

Q image thumb

Vattkoppor 

Varicella zoster virus

7

Vilken sjukdom+patogen och vad kallas det typiska ustlaget på kinden?

Q image thumb

Femte sjukan, Slapped cheek disease (Erythema infectiosum)

Parvovirus B19

Långdraget förlopp med kindutslag och lätt feber
(jmf med 3 dagarsfebers höga intensiva feber)

8

Några dagars hög feber och sen dessa utslag.

Vilken sjd och patogen?

Q image thumb

3-dagars feber (Exanthema subitum)

HHV-6

 

3 dagars hög feber och sedan direkt dessa utslag på bål

Uttalad leukopeni med lymfocytos

9

Du ser en bild på två av de tre kroppsdelar som drabbas av denna sjd, vilken sjd och patogen?

Q image thumb

Hand, foot and mouth disease

Coxackievirus

10

Pat har blivit behandlad med Amimox och därefter fått dessa utslag på bålen, vilken sjd har orsakat denna reaktion?

Q image thumb

Mononukleos

(Mononukleos + Amimox ---> exantem)

11

Vilken sjd och vilket virus?

Q image thumb

Mononukleos, EBV

12

Vad för utslag och vilken bakomliggande sjd?

Q image thumb

Henoch Schönleins purpura

Hemorrhagisk vaskulit 

13

Mkt sjuk unge inkommer med detta utseendet, vad är det mest troliga?

Q image thumb

Meningit/sepsis

#MIMOZA

14

Vad kallas det(2) ni ser på bilden och vilken akut åkomma?

Q image thumb

Petekier och purpura

Meningokocksepsis/meningit

15

Vad kallas detta och vad beror det på?

Q image thumb

MongolfläckMelanocytrik hud lokalt

16

Charlakanfeber/ Scarlatina

1. Vanlig vid vilken ålder

2. Symtom

3. Typ av smitta

Charlakansfeber

1. 5-10år

2. Akut insjuknande med feber, halsont, smultrontunga och utslag på bålen. Kan även ha magont och kräkas.

3. Dropsmitta

17

Kawasaki disease

1. Ett grundkriterium för sjd

2. Andra symtom

3. Behandling

4. Vanlig orsak till att barn förvärvar vissa sjukdomar, vilka?

Kawasaki disease

1. Feber i minst 5 dagar

2. Förstorade lymfkörtlar i halsen, svullnad/rodnad i händer och fötter->fjällning, konjunktivit, faryngit, smultrontunga, exanthem.

3. Immunoglobuliner och Acetylsalisylsyra

4. Hjärt- och kärlsjukdomar.

18

Mässling/ Morbilli

1. Symtom

2. Inkubationstid

3. När är det smittsamt 

Mässling

1. Symtom: Feber, utslag i hela kroppen som mot slutet kan bli brunaktiga och fjälla, torrhosta, pseudokrupp dag 2-10, snuva dag 2-7, konjunktivit, kopliks fläckar.

2. Inkubationstid: 1-2 veckor

3. Smittsamt: 1 vecka efter att man blivit smittad -> 3 dagar efter att man blivit frisk. 

19

Rubella/ Röda hund

1. Symtom

2. Inkubationstid

3. Möjlig komplikation

Rubella/Röda hund

1. Symtom:

 1. Lymfkörtelförstoring + sjdkänsla
 2. Utslag (först ansikte sen bål) + lättare feber 4-5 dgr + snuva/konjunktivit

2. Inkubationstid: 2-3 dagar

3. Möjlig kompl: 1/5 kan få övergående artrit 

20

Varicella/ Vattkoppor

1. Typ av utslag och smitta? Vid vilket stadie av utslagen smittfri?

2. Andra symtom

Vattkoppor (Varicella Zoster)

1. Symtom: Små vesikler, luftsmitta. När blåsorna har torkat in är ma smittfri. 

2. Andra symtom: Feber, värk i kroppen.

21

Erythema infectiousum/ Femte sjukan

1. Vanlig vid vilken ålder?

2.. Inkubationstid och smittsamhet.

3. Symtom

1. 5-15 år

2. 2-3 veckor, smittsam under hela tiden.

3. Lätt feber, sammanflytande utslag, "slapped cheek disease", slemhinneengagemang (artrit)

22

Exanthema subitum/ tre-dagars feber

1. Typiskt sjukdomsförlopp?

2. Kan ge...(2 saker)

3. Inkubationstid

1. Hög feber i 3 dagar och sedan konfluerande bålexantem i 3 dagar.

2. Kan feberkramp, uttalad leukopeni med kraftig lymfocytos.

3. 3-7 dagar

23

Hand foot and mouth disease

1. Hur smittar den?

2. Symtom?

Hand, foot, mouth disease

1. Smittar som gastroenteriter

2. Lätt influensaliknande symtom

24

Henoch Schönleins purpura

1. Kommer vanligtvis efter?

2. Symtom?

Henoch Shönlein purpura (IgA-vaskulit)

1. Övre luftvägsinfektion

2. Symtom:

 • Hud: petechier, purpura på benen och skinkorna
 • Leder: svullnad i och periartikulärt, rörelseinskränkning, artralgier
 • GI: kolikartad, buksmärta
 • Njure: glomerulonefrit med mikro- eller makrohematuri

25

2 år gammal gosse har i obevakat ögonblick fått tag i flaska med tändvätska. Oklart om han har druckit något. Hostade initialt för en timme sedan, nu något rosslig men mår allmänt bra. Vad gör Du?

Symtomatisk behandling + observation.

Ej aktivt kol eller ventrikeltömning.

26

Vilka bakterier brukar vanligen orsaka meningit hos: -2-åringar?

-1 mån gamla spädbarn?

2-åring: Pneumokocker, Meningokocker

1 mån: Grupp-B streptokocker, E.coli

27

När ska lumbalpunktion undvikas vid diagnostik av bakteriell meningit?

Vid tecken på högt ICP, infektion, nedsatt medvetande, koagulopati, barn i chock

28

Vad finns det för alternativ till likvorodling för att fastställa bakteriellt agens vid meningit?

PCR av likvor, positivt i 4-5dgr efter att ab är insatt.

 

29

Hur kan man skilja på samhällsförvärvad bakteriell resp virusmeningit vad gäller klinisk bild, statusfynd och undersökningsresultat?

Ibland svårt att skilja men bakteriell meningit har ofta stormigare förlopp, skiljs åt med LP.

*Reagera dock alltid som om det vore bakteriell.

30

Hur diagnostiseras och behandlas kikhosta?

PCR på nässekret

Erytromycin

31

Beskriv RSV-infektionen –Förlopp, behandling?

Kan ge bronkiolit, pneumoni, meningit.

 • Bronkiolit:
  • Hosta, snuva och låg feber i 3-4dgr
  • Takypné och produktiv hosta, sämst dag 5-9, därefter bättre.
  • Totalt förlopp i ca 12 dagar.
  • Symtomatisk behandling med betastimulerare (eller adrenalin om små) och andningsstöd vb.

32

Olika Symtom vid meningit

Feber, huvudvärk, kräkningar, irritabilitet och blekhet Medvetande påverkan Nackstelhet Petechier / purpura Kramper (symtomen är dock ospecifika hos spädbarn)

33

För vilka analyser skickas provrören med likvor vid meningit?

1. Klinkem: Celler, protein, glukos och laktat.

2. Baktlab: Direktmikroskopi och odling

3. Ev. serologi + extra rör

 

34

Vilka blodprover tas vid meningit?

Blododling, Hb, LPK, Diff, TPK, CRP, Krea, Na, K, Glu, syra-bas (+ ev PK, APTT, fibrinogen, D-dimer, ALAT)

35

Behandling vid meningit (empiriskt)?

 1. Vätska om sepsis, syrgas om desat
 2. SoluCortef (annars risk för sensorineural hns)
 3. Ab: Cefotaxim 300mg/kg/dygn (+Ampicillin 300mg/kg/dygn om Listeriamisstanke)

36

Handläggning av feber:

1. barn 38

2. Barn 1-6 mån temp >38-39

3. Barn 6mån- 5år temp >39

1. Inläggning. Bakteriell infektion misstänks och ab övervägs.

2. Läkarundersökning och uteslutning av bakteriell infektion

3. Om okänd orsak skall man utreda

37

Vilken undersökning ska man göra på barn med hög feber utan känd orsak, särskilt vid höga leukocyttal?

Lungröntgen

38

Initiala LAB hos barn som kommer in med feber?

Urinsticka, CRP, Vita, Strep A

39

Vad kännetecknar infektioner hos barn med primär immunbrist?

Primär immunbrist

 • Upprepade allvarliga terapiresistenta infektioner
 • Orsakade av lågvirulenta mikroorganismer

40

Prover som bör tas vid misstanke om immunbrist hos barn?

 • Hb, Vita, fullständig diff, TPK
 • IgA, IgG, IgM
 • Antikroppsnivåer för tetanus, difteri, pneumokocker

41

Om antikroppar saknas efter BVC-vaccination, vad ska man göra?

Ge en dos till

42

Symton vid IgA brist?

Infektion överallt där slemhinnor finns, dock ej så mkt UVI.

43

Symtom vid CVID (common variable ImmunoDeficiency)?

CVID

 • Återkommande otiter/sinuiter/pneumonier
 • 50% GI-infektioner
 • 25% Autoimmuna fenomen

44

Symtom vid IgG subklassdefekter?

Beror på typ av subklass:

 • IgG1 brist: Nedre luftvägsinfektioner
 • IgG2brist: Otiter/sinuiter

45

Symtom vid SCID (svår kombinerad immundefekt)?

SCID: allvarligt, akut tillstånd vid infektion

 • Vaga eller multipla symtom som:
  • Eksem
  • Torsk
  • Diarré
  • Dålig tillväxt
  • Nedsatt inflammatorisk rekation(ingen/svag CRP stegring)
  • Svåra infektioner som initialt ter sig banala

46

Symtom vid neutropeni?

Neutropeni

 • Täta infektioner med ovanliga symtom från:
  • Hud, slemhinnor
  • Otiter, sinuiter, pneumonier
  • Osteomyelit

47

Vad är typiskt hos barn med komplementbrist?

De är fullt friska tills de blir infekterade med kapslade bakterier dvs. pneumokocker eller meningokocker.

48

Vad gäller generellt vid behandling av barn med immunbrist?

Principer vid behandling av immunbrist

 1. Låg tröskel för antibiotikainsättning vid misstänkt infektion
 2. Ta odlingar innan
 3. Profylax med antibiotika vid täta infektioner

49

Vilken är den vanligaste manifestationen vid borrelios?

Erytema migrans, ibland multipla utslag som ger feber, trötthet och värk.

50

Vad är Borrelia för typ av mikroorganism, vad heter den och hur sprids den?

Bakterie(spiroket), Borrelia Burgdorferi, via fästingar

51

Vad kan kronisk borrelios leda till?

Akrodermatit, kronisk meningit, encefalomyelit, artrit

52

Vilka kroppsdelar/organ kan Borrelia sprida sig till och vilka allvarliga komplikationer kan den ge?

 • CNS --> facialispares, meningit
 • Hjärtat --> rytmrubbningar tex AV-block

53

Behandling av Borrelios?

Penicillin vid hudutslag >5cm

Amoxicillin alt Doxycyklin vid multipla EM eller EM + feber, eller neuroborrelios o/e akrodermatit

54

Hur smittar CMV?

Via saliv, bröstmjölk, blod, via placenta och transplantation.

55

Vilken sjukdomsbild ger CMV?

Mild subklinisk sjd. Ibland faryngit, lymfadenopati samt mononukleosliknande bild.

Övrigt:

 • Retinit
 • Pneumoni
 • Benmärgssvikt
 • Encefalit
 • Hepatit
 • Kolit
 • Esofagit

56

Huvudsakliga smittovägen för HIV hos barn?

Graviditet, förlossning eller amning.

57

Symtom vid mild HIV hos barn?

Mild HIV hos barn

 • Lymfadenopati
 • Hepatosplenomegali
 • Parotit
 • Dermatit
 • Upprepade luftvägsinfektioner

58

Symtom vid måttlig/medelsvår HIV hos barn?

Måttlig/medelsvår HIV hos barn

 • Allvarlig bakteriell infektion
 • Kronisk diarré
 • Oral candidainfektion
 • Interstitiell pneumoni
 • Hepatit
 • Nefropati
 • Kardiomyopati
 • Herpes zoster el HSV-2
 • Anemi, trombocytopeni, neutropeni

59

symtom vid uttalad HIV hos barn?

Uttalad HIV hos barn

 • Avmagring
 • Candidainfektion i matstrupe el lungor
 • Opportunistiska infektioner
 • Disseminerad el extrapulmonell tuberkulos
 • Encefalopati
 • Allvarliga bakteriella infektioner
 • Malignitet (Kaposis sarkom, lymfom)

60

Vilka är de tre vanligaste orsakerna till encefalit?

Enterovirus
Respiratoriska virus
Herpesvirus (HHV6, Varicella, Herpes simplex)

61

Exanthema subitum

 1. Kallas också?
 2. Vilket virus?
 3. Inkubationstid och symtom?
 4. Hur ser lab ut?
 5. Två välkända komplikationer?

Exantema subitum

 1. 3dagarsfeber
 2. HHV6
 3. Inktid 3-7 dagar, sedan feber 3 dagar och utslag på bålen i 3 dagar
 4. Uttalad leukopeni med kraftig lymfocytos, lågt CRP
 5. Encefalit och feberkramp

62

Erythema infectiosum

 1. Kallas också?
 2. Vilket virus?
 3. Inkubationstid?
 4. Symtom?
 5. Vilka åldrar?

Erytema infectiosum

 1. Femte sjukan/Slapped cheek disease
 2. Parvovirus B19
 3. 2-3 veckor (smittsamt under den tiden)
 4. Sammanflytande utslag och lätt feber i 1-2 veckor. Kan ge artrit!
 5. Mest 5-15 åå

63

Hand foot and mouth disease

 1. Vilket virus?
 2. Hur smittar den?
 3. Symtom?
 4. Farlig/ofarlig?

Hand, foot, mouth disease

 1. Coxackievirus
 2. Som gastroenterit
 3. Lätt influensaliknande symtom
 4. Ofarlig

64

Henoch schönlein purpura

 1. Drabbar vilka åldrar?
 2. Symtom?
 3. Behandling?
 4. Ev komplikation?

Henoch Schönlein purpura

 1. Ffa barn, dagar efter ÖLI!!!
 2. Hud: utslag, petechier, purpura, särskilt på gluteer och på benens sträcksidor
  Leder: Svullnad, rörelseinskränkning
  Mage/tarm: Kolikartad smärta
  Njure: Glomerulonefrit med mikro eller makrohematuri
 3. Behandlas oftast ej, behandla symtom med bt osv
 4. Kan leda till invagination

65

Rubella verkar inte vara så allvarlig.

Varför vaccin?

Vaccin Rubella:

 • Skydda gravida - kan ge svåra fosterskador:
  • Dövhet
  • Mental retardation
  • Hjärfel

66

 1. Vilken immunbristsjukdom är vanligast?
 2. Vilket kön drabbas oftas av immunbristsjukdomar?

 1. IgA-brist är vanligast
 2. Pojkar drabbas oftare av immunbristsjd (5:1)

67

I vilka av fallen nedan ska man misstänka att det kan röra sig om immunbrist?

 1. 5 otiter på 1 år hos en 5-årig pojke.
 2. 4 sinuiter på 1 år hos en 6-årig pojke.
 3. 1 pneumoni och 3 otiter hos en 4-årig flicka.
 4. En pojke 3 år med en osteomyelit i mars 2015, en meningit i november 2015 och en sepsis januari 2016.

Misstänk vid fetmarkerade

 1. 5 otiter på 1 år hos en 5-årig pojke: ej > 6 otiter på ett år
 2. 4 sinuiter på 1 år hos en 6-årig pojke: >2 sinuiter på 1 år
 3. 1 pneumoni och 3 otiter hos en 4-årig flicka: ej > 2 pneumonier; ej > 6 otiter
 4. En pojke 3 år med en osteomyelit i mars 2015, en meningit i november 2015 och en sepsis januari 2016: > 2 invasiva sjd under 1 år

68

IgA-brist är ofta asymtomatiskt.

Varför bör man följa upp dessa patienter?

IgA-brist - ökad risk att utveckla:

 1. CVID
 2. Typ 1 DM
 3. Celiaki

 

69

CVID:

 • Symtom?
 • Brist av?
 • Lab?
 • Behandling?

CVID:

 • Symtom: återkommande otiter/sinuiter/pneumonier
 • Brist av: antikroppar
 • Lab: Lågt IgG, IgA, o/e IgM
 • Behandling: immunoglobulin (endast IgG) + ab + ev. profylax

70

Svår kombinerad immundefekt (SCID):

 • Klinik?
 • Defekt?
 • Lab?
 • Behandling?

Svår kombinerad immundefekt (SCID):

 • Klinik: svår sjd - död inom 12 mån om obehandlad - svåra infektioner, vaga symtom
  • Barn < 1 år
 • Defekt: lymfocytdefekt
  • Lymfocyter kan vara låga även hos friska initialt under en infektion, men ska öka efter 2-3 dgr - detta sker inte vid SCID
 • Lab: lymfocytopeni (<2)
  • Lymfocyter kan vara låga även hos friska initialt under en infektion, men ska öka efter 2-3 dgr - detta sker inte vid SCID
 • Behandling: stamcellstransplantation botande
  • Viktigt att tidigt behandla infektioner

71

Behandling vid neutropeni?

Aggressiv bred antibiotika vid infektioner + G-CSF

72

Hereditärt angiödem (HAE)

 • Orsak?
 • Klinik?
 • Lab?
 • Behandling?

Hereditärt angiödem (HAE)

 • Orsak: brist på (underfunktion) av C1-inhibitor
  • Okontrollerad aktivering av komplement, bradykinin, koagulation...
 • Klinik: svullnader av hud och slemhinnor som varar 2-5 dgr
  • Kliar inte + sprider sig inte under attack
  • Kan återkomma varsom - farligast i luftvägar (50 % får i luftvägar ngn gång)
  • Veckor/mån mellan attacker
  • Debut i pubertet
  • ACE-hämmare kan trigga  
 • Lab: C4 och C1-INH alltid låga!
 • Behandling: adrenalin och kortison hjälper ej!
  • Akut: C1-INH-koncentrat alt. syntetisk C1-INH (kanin)
  • Profylax: Tranexamsyra (20 % svarar) + ev. anabola steroider

73

Allmäna vaccinationsprogrammet.

Vilka vaccin vid:

 1. 3, 5 och 12 månader?
 2. 18 månader, 6-8 år?

Vilka vaccin vid:

 • 3, 5 och 12 månader: DTP, polio, HiB, pneumokocker
 • 18 månader, 6-8 år: MPR

74

Vad ingår i allmäna vaccinationsprogrammet, och när?

Allmäna vaccinationsprogrammet:

 • DTP: 3, 5, 12 mån, 5-6 år, 14-16 år
 • Polio: 3, 5, 12 mån, 5-6 år
 • HiB: 3, 5, 12 mån
 • Pneumokocker: 3, 5, 12 mån
 • MPR: 18 mån, 6-8 år
 • HPV: flickor 10-12 år (3 sprutor)