Luftvägsinfektioner - High Yield Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Luftvägsinfektioner - High Yield > Flashcards

Flashcards in Luftvägsinfektioner - High Yield Deck (8)
Loading flashcards...
1

Pseudokrupp

 • Annat namn?
 • Ålder?
 • Agens?
 • Klinik?
 • Diagnos?
 • Behandling?

Pseudokrupp (laryngotrakeit, subglottisk laryngit, obstruktiv laryngit)

 • Ålder: 3 mån - 3 år
 • Agens: Parainfluensa (50 %)
 • Klinik: först ÖLI-symtom, sen andningsvårigheter under natten
  • Första dygnen: hosta, heshet, halsont, snuva, feber
  • Sen: andningsvårigheter under natten - takypné, skällande hosta och inspiratoriska stridor
 • Diagnos: helt kliniskt baserad
 • Behandling: hjälp med andning - försök först i hemmet, sen till sjkhus om det ej hjälper
  • Hemma: ta upp barnet, halvsittande + febernedsättande
  • Sjukhus: syrgas vb, ventilation + adrenalin o/e kortikosteroider

2

Bronkiolit

 • Ålder?
 • Agens?
 • Epidemiologi - när på året?
 • Klinik?
 • Diagnos?
 • Behandling?

Bronkiolit

 • Ålder: < 2 år
 • Agens: RSV oftast - vanligaste orsaken till att små barn med nedre luftvägsinfektion behöver sjukvård i Sverige
 • Epidemiologi - när på året: varje vinter - dec-mars
 • Klinik: feber, snuva - sen djup hosta och bronkobstruktion
  • Bronkobstruktionen: svår dyspné, hög AF, interkostala indragningar
 • Diagnos: klinik + epidemiologi (dec-mars)
  • Bekräftelse kan göras med PCR på RNA-RSV från NPH
 • Behandling: understödjande ventilation om desat. och ansträngt barn

3

Sabina, 6 veckor gammal, har varit fin alltsedan hemkonsten från BB. Hon ammas helt och har ökat i vikt i medeltal 150 g/vecka. Storebror har varit förkyld några dagar och i går verkade Sabina täppt i näsan och sög sämre än vanligt. I dag på morgonen blir hon plötsligt mycket påverkad med flämtande andning och orkar inte alls äta. 

Status: Du finner en patient som är blek och kallsvettig. Andningen är snabb och ytlig. Hjärtfrekvens 200/min, ev. blåsljud kan ej bedömas. Andningsljudet är svagt men några pulmonella biljud hörs ej. Fontanell palperas u.a

Du misstänker?

RSV-bronkiolit

 • Typisk ålder: små barn (< 2 år)
 • Typiskt insjuknande:
  • Feber, snuva - sen skällande hosta
  • Ter sig dramatiskt

4

När kan det vara bra att bekräfta RSV-bronkiolit, och hur gör man det?

RSV snabbtest (PCR på RSV-RNA)

 • Inläggningsfall
 • Om första under säsongen (indexfall)

5

Regina, 3 år, har sedan 4 månader haft en besvärlig hosta, mest uttalad på nätterna. Ofta rikligt med slem. Kräks ibland i samband med hostanfallen. Hostan förvärrades rejält i samband med en förkylning. Regina hade lunginflammation vid 1 års ålder. Doktorn på vårdcentralen har under de gånga åren vid flera tillfällen sagt att flickan har en luftrörskatarr och skrivit ut antibiotika och någon slemlösande hostmedicin.

Övriga familjen är frisk förutom far som har eksem.

Status: På din barnmottagning finner du en pigg flicka. MoS ua. Otoskopi ua. Status i övrigt ua.

Vad låter det som?

Förkylningsastma

 • Far eksem: atopi i släkten talar för astma
 • Förvärras vid förkylningar

6

Mor inkommer till akuten med sin 11 månaders gosse som har andnöd. Han insjuknade i förrgår med lite snuva och hosta men har varit ganska opåverkad under dagen i dag. I kväll plötslig försämring av hostan och tilltagande andnöd varför man söker akut.

Status: Ganska trött och snuvig gosse som har kraftig stridor och tydliga indragningar. Han vill bara sitta i moderns knä och är svårundersökt.

Vad misstänker du och vad gör du?

Pseudokrupp: inspiratoriska stridor, opåverkad under dagen - värre under kvällen

 1. Adrenalin inhalation
 2. T Betapred 2-3 mg upplöst i vatten som engångsdos - sen hem
 3. Febernedsättande

7

Anna, 6 år, inkomme till akuten med buksmärtor sedan 12 h. Feber, kräkningar. Tid helt frisk.

Status: Rödblossig flicka. Takypné. SaO2 90%. Lungor ausk ua. bilat. Cor ua. Puls 120. Kapillär återfyllnad på < 2 s, fina pulsar. Temp 40,3 trots alvedon. Inga hudutslag. Ömmar diffust i buken, som är mjuk utan resistenser.

Lab: CRP 42, LPK 45, neutrofila 38. U-stix 2+ proteiner, annars ua.

 1. Vilken diagnos låter mest sannolik? Varför?
 2. Handläggning?

Pneumokockpneumoni

 • Det som talar för:
  • Buksmärtor: vanligt vid pneumoni hos barn
  • Ålder: talar emot RSV
  • Andningspåverkan
  • Hög temp
  • CRP - men ffa. neutrofili!
  • Neg. sticka talar emot UVI
 • Handläggning:
  1. Inläggning
  2. Blododling
  3. IV antibiotika - Bensyl-PC
  4. Syrgas vb.

8

Ett specifikt symtom för RSV hos barn?

APNÉER