Barnkardiologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnkardiologi > Flashcards

Flashcards in Barnkardiologi Deck (87):
1

Vilka särskilda saker ska inkluderas i en barnkardiologisk anamnes?

Hur följer barnet sin tillväxtkurva?Ork?Bröstsmärta?Arrytmi?Svimmning?

2

Hjärtstatus hos barn?

 • Vitalparametrar: SatO2, BT, AF, HF
 • Allmäntillstånd inkl Hudkostym
 • Auskultera hjärtat: aorta, pulmonalis, trikuspidalis, mitralis
  • Känn efter hjärtat på bröstkorgen (fremissement)
  • Auskultera rygg medialt om vä skapula: coarctation eller pulmonalisstenos kan höras här.
 • Perifer puls: radialis eller brachialis hos mindre barn + FEMORALIS (viktigt)
 • Leverpalp (förstorad lever vid hjärtsjukdom

3

Minnesregel för hjärtauskultation

All Physicians Take Money Aorta (I2 hö) Pumonalis (I2 vä) Trikuspidalis (I4 vä) Mitralis (I5 vä medioaxillart) (+ medialt om vä skapula hos barn)

4

Hur stor del av barn som föds i Sverige har medfött hjärtfel?

8 per 1000

dvs ca 1%

5

Vilket hjärtfel är vanligast hos barn?

VSD

6

Förklara begreppen:

foramen ovale

ductus arteriousus

ductus venosus

vena umbilicalis

http://oi62.tinypic.com/28mpn5l.jpg

Foramen ovale är ett håg som gör att blod strömmar fr högerhjäratat till vänsterhjärat då det är syre/närningsrikt och inte behöver ta sig till Lungorna.

Ductus arteriosus har en lknande roll i att den tillåter blod från lungcirkulationen bypassa lngorna och ta sig direkt till aorta.

Ductus venosus bypassar levern för att blod från placentan ska ta sig til hjärtat för att leverera syre till fostret. (lite blod grenar in till levern för att processa närningsinnehållet).

7

Ge 4 statusfynd som tyder på hjärtfe hos barn

1. Blåsljud

2. Cyanos om t.ex blod bypassar lungorna

3. Avsaknad av femoralispulsar

4. Hjärtsviktssymtom (svettning, takypné, aptitlöshet, dålig viktuppgång)

8

Vad är det för skillnad på patologiska och fysiologiska blåsljud?

Fysiologiska blåsljud:
- Alltid SYSTOLISKA
- Milda: grad I-II; svaga uppfattas kanske inte direkt
- Musikaliska/tonande
- Kan variera med lägesförändring
- Upkommer oftast i samband med feber (pga ökat blodflöde till hjärtat)

Barnet är i övrigt frisk och har normal tillväxt.

 

Avvikelser från dessa kriterier ska föranleda misstanke om patologi.

9

Vad kännetecknar cyantoska hjärtfel?

Ge 2 exempel på cyanoitiska hjärtfel? VIlket är vanligast?

 

Hö-vä shuntar känneteckanr dem enl föreläsaren...

 

1. Fallots Tetrad (10% av alla hjärtfel)

2. TGA - Transposition of the great arteries (5% av alla hjärtfel)

 

3. Persistent Truncus Arteriosus
4. Enkammare

10

Ge 3 vanliga medfödda stenoser. VIlken är vanligast?

1. Pulmonalisstenos (10% av alla hjärtfel)

2. Coactation of aorta (8% av alla hjärtfel)

3. Aortastenos (5% av alla hjärtfel)

11

Vad kännetecknar shuntvitier?

Ge 4 exempel på shuntvitier, vilken är vanligast?

Vä-hö shunt (efter födsel antar jag)

1. VSD (30% av alla hjärtfel)

2. ASD (12% av alla hjärtfel)

3. PDA: Patent ductus arteriosus (10% av alla hjärtfel)

4. AV kommune (5% av alla hjärtfel)

 

12

Vad menas med att ett hjärtfel är ductusberoende? Vad gör man akut?

Ductus behövs för överlevnad och om den stänger kommer barnet inte överleva. tex

- Preduktal coarction /aortaatresi/tät stenos: hö-vä shunt behövs för systemisk cikulation

- Pulmonalisatresi/Tät stenos: vä-hö shunt behövs för lungcirkulation

13

När får ett barn med stor VSD vanligen symptom? Varför?

Vid ett par veckors ålder.

Lungkretsloppets resistens har då minskat tillräckligt --> större vä-hö shunt --> överperfusion i lungorna --> hjärtsvikt.

14

Vilka är symptomen på hjärtsvikt hos barn?

1. Svettning (ffa vid matintag)

2. Takypné

3. Tillväxthämning/Dålig viktuppgång

4. Trötthet

15

Vilka är symptomen vid tät coarctation?

Tagen, trötthet, blekhet med dålig kappilär återfyllnad, takypné pga metabol laktatcidos som försöker kompenseras

obs! liknar sepsis!

16

Varför blir ett barn cyanotiskt vid hjärtfel?

Blodtillblandning i hjärtat

ELLER

Minskad lungperfusion

17

Hur kan SVT (supraventrikulär takykardi) presentera sig hos nyfödda?

???

18

Shuntopererat (BT-shunt) barn söker på akuten, trött och tagen. Vad är en BT shunt? Vad är viktigt att tänka på med dessa barn?

BT shunt: Koppling av ett aoratkörl (ofta subklavia) till a pulmonalis för att skapa tid inför op av ett duktuberoende hjätfel. 

Ger ett tydligt blåsljud! Om du INTE hör ett blåsljud ska patologi misstänkas, t.ex. shuntobstruktion pga TROMBOS

19

Barn med enkammarcirkulation söker på akuten, trött och tagen.
Vad är viktigt att tänkta på med dessa barn?

Vid enkammarcirkulation flyter blodet passivt in i lungorna utan att passera hjärtats pump. Dvs VOLYM är viktigt för att lungperfusionen ska vara adekvat!

Var frikostig med inläggning vid risk av dehydrering, tex vid gastroenterit.

20

Ge exempel på några vanliga syndrom som är förknippade med hjärtfel.

Down's Syndrom: AV kommune eller VSD (50%)

Marfan Syndrom: mitalisprolaps, aortarotsdilatation 

Turner's Syndrom: coarcatio aorta, ASD, VSD (30-40%)

Klinefelter's syndrom: PDA, ASD (10-15%

21

Vad är överridande aorta?

???

22

Vad är POX screening?

Screening för ductusberoende hjärtfel!

Vid andra dynet av nyfött barn:

1. Mät saturation hö arm och hö ben

2. <4% skillnad eller >95% är normalt

23

Tillstånd hos gravida kvinnan som påverkar fostretshjärtat?

Lupus (AV block vid födsel)

Rubella,

virus,

diklofenak,

hög ålder,

missbruk

24

Hur ser ett normalt EKG ut på barn? Några skillnader mot vuxna?

1. Generellt snabbare puls

2. Sinusarytmi pga andningsvariation

3. T-vågor negativa V4R-V-4
(om i V5-V6 är det PATOLOGISKT!)

4. Högerdominans med högerställd elaxel

5. Höga R vågor V4R-V2

6. Djupa S vågor V5-V6

 

25

Varför får barn som föds med hjärtfel inte altid symtom direkt?

The magnitude of left-to-right shunting across a congenital heart defect is not significant early after birth due to high pulmonary vascular resistance.

During the first six to eight weeks after birth, the physiologic decline in pulmonary vascular resistance leads to a progressive increase in shunting with increase in pulmonary blood flow, pulmonary venous return, and left (systemic) ventricular preload resulting in symptoms and signs of heart failure. 

26

Symtom av hjärtsvikt hos nyfödda barn, unga barnoch äldre barn?

Infants (<2 år) – tachypnea and diaphoresis (sweating) during feeds, easy fatigability, irritability, decreased volume of feeds, and poor weight gain.


Young children – Gastrointestinal symptoms (abdominal pain, nausea, vomiting, and poor appetite), failure to thrive, easy fatigability, and recurrent or chronic cough with wheezing. OBS! symptoms may be mistaken for common childhood illnesses such as gastroenteritis, reflux, asthma or even behavioral issues.


Older children – exercise intolerance, anorexia, wheezing, dyspnea, edema, palpitations, chest pain, or syncope.

27

Nämn 5 kliniska fynd som barn med hjärtsvikt uppvisar.

 

Kompletta listan av hjärtsviktsymtom ges.

Tachycardia: response to decreased cardiac output 

Cool and mottled extremities: decreased CO

Decreased capillary refill

Decreased peripheral pulses

Lowered systemic blood pressure

An S3 gallop: diminished cardiac output or volume overload.

Changes in respiratory status: pulmonary congestion.
(Tachypnea, retractions, use of accessory respiratory muscles, grunting with nasal flaring in infants, ausculatory wheezing and crepitations in older children)

Hepatomegaly: systemic venous congestion.

Jugular venous distension: not generally observed in infants and young children

Peripheral edema

28

Vilken medicinsk behandling ska alltid ges när en nyföd får oförklarad shock/prechock?

neonates presenting with unexplained shock should be started on prostaglandin infusion, which should be continued until a ductal-dependent cardiac defect is excluded using echocardiography

29

Vad har lungrtgn för roll vid hjärtsvikt diagnos och vilka fynd kan man se?

Chest radiography  — Chest radiography is helpful to assess for cardiomegaly and pulmonary congestion, and monitor the effectiveness of heart failure treatment. Pulmonary interstitial edema and pleural effusion are common findings in newly diagnosed heart failure

30

Vad kännetecknar fysiologiska blåsöjud hos barn?

Mild grad (I-II)

Systoliska (mittsystoliska)

Lokaliserade och dåligt fortledda

Lägesberoende och försvinner från liggande till sittande

Ej associerade med hjärtsjukdomssymtom

 

Oftast associerade med anstränging eller feber för SV ökar.

31

Barn med feber i en vecka, smultrontunga (mukosit). Har nu börjat med ödem i händer och fötter samt hade bilateral konjunktivit och erytematöst hudutslag på häl och handflator. Vilken differentialdiagnos utom infektiös genes ska misstänkas?

Kawasakis sjukdom: en av de vanligaste vaskuliterna hos barn. Risk för allvarliga kardiovaskulära komplikationer!

32

Behandling av Kawasakis sjukdom?

Intravenösa immunoglobuliner förebygger kardiovaskulära komplikationer bl.a. Aneurysm i kranskärlen.

NSAID i högdos akut minskar inflammationen.

 

Steroider är inte indicerat då IVIG räcker.

 

33

Hur definieras takykardi i klinisk praxis för småbarn, barn, resp tonårlingar/vuxna?

>160 BPM for infants (<2 years)

>140 BPM for children (2 to 12 years)

>100 BPM for adolescents and adults (>12 years)

34

Breddökat QRS takykardi hos barn. Vilka 2 diagnoser ska misstänkas och vilken av dessa ska misstänkas i första hand?

VT - misstänk i första hand tills motsatsen är bevisad!

SVT med aberrans (fördröjning)

35

Vilka takykardier ska misstänkas hos ett barn med normal QRS bredd och takykardi?

Bedöm P-vågen för att se om det är en sinus eller icke-sinus takykardi:

1. Icke-sinus: 90% är SVT av AVRT typ

2. Sinus: Sinustakykardi. Ospecifikt och har många bakomliggande orsaker!

36

Vad menas med SVT. Var kan patologin utgå från?

Vilka är de 2 vanligaste SVT hos barn?

Supraventrikulär takykardi. Takykardi med patologiskt fokus som ligger ovanför ventriklarna (dvs i förmaken). Finns generellt 3 regioner där patologin förligger.

1. Sinusknutan (SA-node): Sinus tachycardia

2. AV-knutan och regionen omkring: Junctional tachycardia

3. Resten av förmakens yta: Ectopic SVT

 

Vanligaste SVT är AVRT (<2 år) och AVNRT (>2 år)
(fladder och flimmer ingår inte pga konvention)

37

Hur vet man vilken typ av SVT man har?

1. SVT har alltid smala QRS!

2. Kolla P vågens axel!
- Depolarisationsriktningen kring 60 grader tyder på signal fr SA till AV (dvs sinustakykardi)
- Depolarisationsriktning krin -150 grader (negativa p-vågor) tyder på signal från AV (dvs junctional).
- Annan depolarisationsriktning kan vara ektopisk (kolla efter negativa P vågor i led I, II, III, V5, V6 som tlar emot SA till AV riktning!)

3. PR intervall:
- Normal PR tyder på signal från SA till AV (dvs sinustakykardi)
- Kort PR tyder på signal direkt från AV till ventriklarna (dvs junctional), p-våg kan t.o.m saknas om förmak och kammare depolariseras samtidigt!
(p-vågen begravs i R vågen)

4. Klinisk bild! 

38

4 livshotande kardiella orsaker till takykardi hos barn?

1. Arrytmier: VT, SVT, Torsades des Pointes, Fladder

2. Hypertrof kardiomyopati

3. Myokardit

4. Perikardiell effusion och tamponad

 

39

Vanligaste orsakerna till takykardi hos barn?

1. Fever

2. Exercise

3. Crying

4. Pain

5. Anxiety, hyperventilation syndrome

6. Anemia

7. Drug-induced (caffeine, herbal medications, dietary supplements, illicit drugs)

40

Vad är pulsus paradoxus?

Systolisk blodtryck minskar normalt lite vid inandning. Men vid PP minskar det mer än 10 mmHg. Händer vid t.ex tamponad!.

NORMALT:

1. Inandning ökar normalt venöst återflöde till högerhjärtat.

2. Högerhjärtat expanderar in till perikardiet utan att påverka vänsterhjärtat.

 

PATOLOGISKT.

1. Inandning ökar venöst återflöde till högerhjärtat.

2. Pga tamponaden finns ingen kompliance i hjärtsäcken så höger förmak expanderar in till vä förmak --> minskad slagvolym till systemiska cirkulationen --> blodtrycksfall! 

41

Hur påverkar venöst återflöde av respiratorisk aktivitet?

Vener och hö förmak påverkas av pleuratrycket!

1. Vid inandning blir pleuratrycket negativt

2. Därför expanderar vener, hö förmak, lungor osv.

- Hö förmak expanderar mer än vener --> ökad tryckgradient och ÖKAT VENÖST ÅTERFLÖDE

- Diafragns trycker ner på bukorgan som ökar trycket i buken och driver blod tillbaks till hö-hjärtat genom vena cava inferior.

42

Vad ges till ett barn med ductusberoende hjärtfel?

Prostaglandin E1 (alprostadil)

43

Vad händer med lungcirkulationen efter fördsel?

Resistansen minskar kraftigt under de första levnadsåren, dvs trycket minskar.

Höga tryck vid födsel begränsar vä-hö shunting som kan missas och inte ge symtom (tex patent ductus arteriosus, patent foramen ovale, VSD)

Men dessa shuntar kan förvärras när resistansen minskar i lungkretsloppet och vä-hö shunten blir starkare --> försämrad syresättning av systemcirkulationen.

44

Förklara cirkulationsomställning vid fördsel

Cirkulation in utero:

1. Vä kammare --> Aorta --> Övre kroppshalva
2. Vä förmak --> foramen ovale --> Hö förmak --> Hö kammare --> a. pulmonalis --> ductus arteroisus --> Aorta --> Nedre kroppshalva

Dvs rätt lika resistanser för båda kammrarna.

Vid födsel sker dock förändringar:

1. Placenta tas bort = ökad systemisk resistans.

2. Lungexpansion = minskad resistans i lungkretsloppet.

3. Hö-vä flödet i ductus arteriosus blir nu vä-hö flöde!

4. Ökar återflöde till vä förmak pga ökad lungcirkulation trycker igen foramen ovale fysiologiskt (och evt fysisikt)

5. Under följande dagarna stängs ductus arteriosus pga högt PO2

45

Vad är VSD? Klinisk manifestation? Behandling?

Ventrikelseptumdefekt.

Hål i ventrikeln som efter födseln leder till en vä-hö shunt. Shuntern förvärras allteftersom lungkretsloppets resistans minskar efter födseln.

Ofast små och asymtomatiska. Många återgår spontant och kirurgi rekommenderas i regel INTE. Följ med UKG. 

Större VSD kan öka trycket i lungkretsloppet och ge dyspne, hämmad tillcäxt återkommand luninfektioner, och hjärtsvikt hos barn. Cyanos ses i regel inte. Dessa kan behandlas medicinskt men ska opereras vb.

 

46

Vad är patent foramen ovale och ASD?

Foramen ovale är en flärp mellan förmaken som sluts vid födsel när vä-trycket överstiger hö-trycket.

I vissa fall kan den hållas öppen och kallas då patent. Om det är fel på flärpen har detta ingen signifikans, men om den hålls öppen pga högre hö-tryck leder detta till hö-vä shunt och cyanos.

ASD = atrial spetal defect. Större hål mellan förmaken, tex om flärpen saknas helt.

Åtgärdas i regel inte om inte annat hjärtfel förekommer.

47

Vad är coarctation av aorta?

Trång aortabåge. Kan finnas på olika nivåer.

Uppträder ofta tsm med bicuspid aortic valve, ventricular septal defect, eller patent ductus arteriosus (PDA).

48

Coarcatio aortae. Klinisk manifestation?

Neonates: may be asymptomatic if PDA or if coarctation not severe. Severe defects --> heart failure and/or shock when PDA closes.

Older infants and children: often asymptomatic, present with hypertension, murmurs by collateral blood flow or associated heart defects, chest pain/claudication with exertion.

Adults: hypertension is the typical presenting sign.

49

Diagnos av aortacoarctation?

Physical findings:
- differential systolic blood pressure between the upper and lower extremities
- delayed femoral pulses (compared to radial)

Diagnos confirmed by echocardiography.
(In some cases, MRI or CTis needed to confirm the diagnosis, to define the location of the obstruction, and to identify collateral vessels + for post-repair follow-up).

50

Vad är TGA?

Transposition of the great arteries. Stammen för aorta och a. pulmonalis har bytt plats!

--> 2 parallela cirkulationer med cyanos

Syresatt blod kan bara ta sig till systemcirkulationen via en shunt, tex VSD!

51

Vad är AV-commune?

"AV sepal defects" eller "AV canal" är en grupp av relativt vanliga hjärtmissbildningar (5%).

1, Tricuspidalis och mitralisklaffarna är kombinerade till en stor klaff ("common AV valve")

2. ASD förekommer = vä-hö shunt

3. VSD förekommer = vä-hö shunt

Mer blod pumpas därmed till lungorna, hjärtat får pumpa mer för att blod ska nå ut till cirkulationen --> Hjärtsviktsymtom (takypne, minskad viktuppgång)

Vanligt hosbarn med Downs' Syndrom

52

Var i septum kan VSD förekomma?

Varsomhelst. HAR BETYDELSE!

53

Vad kan en VSD leda till? 4saker

 • Hjärtinkompensation
 • Endokardit
 • Aortaklaffläckage
 • Subpulmonal stenos

54

Vad kallas tillståndet när en pulmonell hypertension utvecklas vid en VSD och resistensen blir så hög att shunten reverseras och blir hö--->vä

Eisenmenger syndrome

55

Ökar eller minskar shuntmagnituden av ASD med tiden?

Ökar, pga stigande systemtryck

56

Behandling av ASD?

AMPLATZER Septal occluder.

57

Behandling av Persisterande Öppet ductus arteriosus:

Nyfödda?

Äldre?

Nyfödda:
-Indometacin

Äldre:
-Coilstängning
 

58

Vad är typiskt när det gäller blodtrycket vid Coarctatio aortae?

En signifikant skillnad mellan armar och bentryck

59

Vilket hjärtfel debuterar oftast som plötslig död?

Hypertrof kardiomyopati.

Kännsliga för ischemi --> VT --> VF --> död.

60

Hur ofta har bröstsmärtor hos barn kardiell genes?

0.5-2%

61

3 vanliga icke-kardiella diffdiagnoser du ska ha i åtanke vid bröstsmärta hos barn?

Costokondrit: mellan sternum och revbensbrosk; pga virus eller fysisk ansträngning.

Muskuloskeletala BM: efter trauma eller intentiv fysisk ansträngning.

Sjukdomar i andningssystemet: ffa astma och pleurit.
även bronkit, pneumoni, pneumothorax.

62

Hur akut är ett AV-kommune hos en DOWNS child?

Kan klara sig 3-4 mån innan de behöver opereras.

Har även bronkomalaciproblem med högre lungresistens.

63

64

Vad tyder leverförstoring på?

Dålig hökammarfunktion

--> blod stockas i cava inferior

--> dilatation

--> lever kännslig och förstoras.

65

Hur handlägger du ett fysiologiskt blåsljud hos ett infekterat barn?

1. Uteslut myokardit genom att leta efter tecken på hjärtsvikt

2. Vänta 2-3v och se om det försvinner

66

Vad kan ett holosystoliskt blåsljud tyda på?

VSD

sk om det hörs över hela prekordiet

67

Du hör ett diastolisk blåsljud hos ett barn. Är det patologiskt?

Ja! Alltid!

Misstänk Aorta/Pulmonalisinsuff eller mitralisstenos.

68

Du hör ett kontinuerligt blåsljud hos ett barn. Är det patologiskt?

Ja! Kan tyda på ett patent duktus arteriosus

69

Du hör en splittrad första ton, dvs midsystolic click. Vad tyder det på? 

Mitralisprolaps

70

Du hör en splittrad andra ton. Vad tyder det på? 

ASD

Pga mer flöde på hö hjärthalva --> pulmonalisklaffen stänger sig lite senare än aortaklaffen

71

Ett 5v gammalt barn med kommer in till din child heart reception för utredninga av ett blåsljud. Barnet följer inte sin vikt/längd kurva. Du utreder med lungröntgen som visar vida kärl och dilaterad vä kammare. Vad ska du misstänka? Vad kan detta leda till?

VSD

 

Konsekvenser av VSD: Vä-hö shunt (tidigt ffa efter v3-4 då trycket i lundkretsloppet minskat)

- lägre CO i systemcirkulationen
- ÖVERCIRKULATION i lugorna som syns som vida lungkärl i lungrtgn

- Dilaterad vä kammare pga ökad lungvensöverflöde

(hö kammare är inte dilaterad då pulmonalis klarar av att dränera allt blod som tillkommer fr VSDn)

 

Kan leda till Eisenmenger syndrom = IRREVERSIBEL pulmonell hypertension som vänder på shunten och skapar hö-vä shunt = CYANOS

72

Hur akut är VSD?

Symtomatiska ska opereras inom 1 år för att hindra Eisenengers syndrom.

Om barnet mår bra ska man följa pulmonalistrycket ist.

73

Viktig hemodynamisk skillnad mellan ASD och VSD?

ASD --> ökat FLÖDE men inte tryck över shunten.

VSD --> ökad flöde och TRYCK över shunten

74

1 månad gammal unge med 

takypné, takykardi (sinus), tillväxthämning, svettningar
vid måltid)

EKG visar Biventrikulär hypertrofi (spetsiga R)

Hur hör ett holosystoliskt blåsljud.

Diagnos? Hur bekräftar du?

Större VSD som gett sviktsymtom

Bekräfta med UKG

75

Viktigaste VSD komplikationer?

Irreversibel pulmonell hypertension dvs Eisenmenger syndrom pga bestående 

Vä-hö shunt blir då hö-vä shunt och ger CYANOS

76

Barn med frekventa nedre luftvägsinfektioner. Spittrad andra ton.

Som vuxen utveckalr detta barnet förmaksarytmier och högersvikt.

EKT visar högerställd elaxel och spetsiga P vågor V1, V2 (dvs på hö sida).

Diagnos?

ASD

Volymbelastning hö sida som SENT ger tryckstegring på hö sida.

77

Prematurfödd unge som utvecklat takypné, takykardi (sinus), tillväxthämning, svettningar vid måltid)

EKG visar Biventrikulär hypertrofi (spetsiga R)

Du hör ett kontinuerligt blåsljud.

 

Diagnos? Hur bekräftar du?

Vad har denna unge ökad risk för?

PDA (Persisterane ductus arterioses). Liknar VSD fast med kontinuerligt blåsljud.

Gör UKG.

 

Risk för nekrotisk enterokolit (NEC),
hjärnblödning eller myokardiskemi pga
􀀁steal phenomenon􀀁

78

Behandling av PDA hos barn?

Vuxna?

Hur hålls dukus öppen?

NSAID (Indometacin) till barn

Coilstängning hos vuxna

Hålls öppen men prostaglandin E1

79

Äldre barn med hypertoni. Ibland bröstsmärtor och
hjärtklappningar vid ansträngning, huvudvärk. 

Starkare pulsar i övre än i nedre extremiteter med radialisfemoralis pulsförsenning.

Hypertoni med BT skillnad mellan armar och ben.

Systoliskt ejektionsblåsljud på ryggen.

EKG visar väkammarhypertofi

Diagnos? Hur ställer du den?

Coarcatio aorta: lindrig form.

Hypertoni pga RAAS aktivering

MRT/CT för diagnos hos vuxna.

80

Nyfött barn som kommer in med blekhet, takypne, anuri och acidos.

Svårpalpabla pulsar i femoralis.

EKG: ST-T förändring som tecken på VKs belastning

Diagnos och behandling? Hur ställer du diagnosen?

Coarcatio aorta: juxtaductal.

Prostaglandin E1

Ställ diagnos med UKG

81

Barn som utvecklar takypné, takykardi (sinus), svettningar vid måltid.

Systolisk blödljud hörs.

EKG visar VK hypertrofi

 Bt samma i övre och nedre extremitet.

Trolig diagnos och hur ställer du den?

Vad gör du i första hand?

Aortastenos som ger symtom pga duktusständning

Ge prostaglandin E1 tills op av klaff kan göras.

82

Barn som nånader efter födsel utvecklar uttalad cyanos
med sviktsymtom (takykardi, takypne, svettning vid måltid)

EKG visar HKs hypertrofi (spetsiga Rsamt positiva
T i V1-2, spetsig P, högerställd elaxel).

Diagnos?

Pulmonalisstenos, ductusberoende.

Ge prostaglandin E1 inför beh med kateter alt kirurgi.

83

Vad ingår i Fallots Tetralogi?

1. VSD
2. Överridande aorta
(dvs aorta över VSD --> tryck på pulmonalis + får blod fr hö halva)
3. Pulmonal stenos
4. Högerkammarhypertrofi

84

Barn som föds med cyanos med snabb försämring efter några dagar. 

Systolsikt ejektionsblåsljud över vä I2 och holosystolisk blåsljud över vä I3/I4

EKG visar ST-T förändringar i V1V2, hög P vågsamplitud, dvs tecken på HK hypertrofi

Misstänk...?

Fallot

85

Behandling av fallot?

Kirurgisk korrektin vid 4-6 mån ålder

86

När ställs oftast TGA diagnos?

Symtom?

Behandling?

Intrauterint!

Barn får cyanos dag 2 när ductus stänger sig. Förmaksförbindelse vikig för överlednad inför op.

Prostaglanis räcker inte!

Kateterburen dilatation av foramen ovale
(Raskinds septostomi)

väsentlig under de första levnadsdygnen i väntan på op.

87

Barn med puls över 200 och dekompensationstecken. Vad ska misstänkas och vad ska göras?

Supraventrikulär takykardi

 

Vagal stiulering: valsalva, kräkning

Adenosin