Barnkardiologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnkardiologi > Flashcards

Flashcards in Barnkardiologi Deck (87)
Loading flashcards...
1

Vilka särskilda saker ska inkluderas i en barnkardiologisk anamnes?

Hur följer barnet sin tillväxtkurva?Ork?Bröstsmärta?Arrytmi?Svimmning?

2

Hjärtstatus hos barn?

  • Vitalparametrar: SatO2, BT, AF, HF
  • Allmäntillstånd inkl Hudkostym
  • Auskultera hjärtat: aorta, pulmonalis, trikuspidalis, mitralis
    • Känn efter hjärtat på bröstkorgen (fremissement)
    • Auskultera rygg medialt om vä skapula: coarctation eller pulmonalisstenos kan höras här.
  • Perifer puls: radialis eller brachialis hos mindre barn + FEMORALIS (viktigt)
  • Leverpalp (förstorad lever vid hjärtsjukdom

3

Minnesregel för hjärtauskultation

All Physicians Take Money Aorta (I2 hö) Pumonalis (I2 vä) Trikuspidalis (I4 vä) Mitralis (I5 vä medioaxillart) (+ medialt om vä skapula hos barn)

4

Hur stor del av barn som föds i Sverige har medfött hjärtfel?

8 per 1000

dvs ca 1%

5

Vilket hjärtfel är vanligast hos barn?

VSD

6

Förklara begreppen:

foramen ovale

ductus arteriousus

ductus venosus

vena umbilicalis

http://oi62.tinypic.com/28mpn5l.jpg

Foramen ovale är ett håg som gör att blod strömmar fr högerhjäratat till vänsterhjärat då det är syre/närningsrikt och inte behöver ta sig till Lungorna.

Ductus arteriosus har en lknande roll i att den tillåter blod från lungcirkulationen bypassa lngorna och ta sig direkt till aorta.

Ductus venosus bypassar levern för att blod från placentan ska ta sig til hjärtat för att leverera syre till fostret. (lite blod grenar in till levern för att processa närningsinnehållet).

7

Ge 4 statusfynd som tyder på hjärtfe hos barn

1. Blåsljud

2. Cyanos om t.ex blod bypassar lungorna

3. Avsaknad av femoralispulsar

4. Hjärtsviktssymtom (svettning, takypné, aptitlöshet, dålig viktuppgång)

8

Vad är det för skillnad på patologiska och fysiologiska blåsljud?

Fysiologiska blåsljud:
- Alltid SYSTOLISKA
- Milda: grad I-II; svaga uppfattas kanske inte direkt
- Musikaliska/tonande
- Kan variera med lägesförändring
- Upkommer oftast i samband med feber (pga ökat blodflöde till hjärtat)

Barnet är i övrigt frisk och har normal tillväxt.

 

Avvikelser från dessa kriterier ska föranleda misstanke om patologi.

9

Vad kännetecknar cyantoska hjärtfel?

Ge 2 exempel på cyanoitiska hjärtfel? VIlket är vanligast?

 

Hö-vä shuntar känneteckanr dem enl föreläsaren...

 

1. Fallots Tetrad (10% av alla hjärtfel)

2. TGA - Transposition of the great arteries (5% av alla hjärtfel)

 

3. Persistent Truncus Arteriosus
4. Enkammare

10

Ge 3 vanliga medfödda stenoser. VIlken är vanligast?

1. Pulmonalisstenos (10% av alla hjärtfel)

2. Coactation of aorta (8% av alla hjärtfel)

3. Aortastenos (5% av alla hjärtfel)

11

Vad kännetecknar shuntvitier?

Ge 4 exempel på shuntvitier, vilken är vanligast?

Vä-hö shunt (efter födsel antar jag)

1. VSD (30% av alla hjärtfel)

2. ASD (12% av alla hjärtfel)

3. PDA: Patent ductus arteriosus (10% av alla hjärtfel)

4. AV kommune (5% av alla hjärtfel)

 

12

Vad menas med att ett hjärtfel är ductusberoende? Vad gör man akut?

Ductus behövs för överlevnad och om den stänger kommer barnet inte överleva. tex

- Preduktal coarction /aortaatresi/tät stenos: hö-vä shunt behövs för systemisk cikulation

- Pulmonalisatresi/Tät stenos: vä-hö shunt behövs för lungcirkulation

13

När får ett barn med stor VSD vanligen symptom? Varför?

Vid ett par veckors ålder.

Lungkretsloppets resistens har då minskat tillräckligt --> större vä-hö shunt --> överperfusion i lungorna --> hjärtsvikt.

14

Vilka är symptomen på hjärtsvikt hos barn?

1. Svettning (ffa vid matintag)

2. Takypné

3. Tillväxthämning/Dålig viktuppgång

4. Trötthet

15

Vilka är symptomen vid tät coarctation?

Tagen, trötthet, blekhet med dålig kappilär återfyllnad, takypné pga metabol laktatcidos som försöker kompenseras

obs! liknar sepsis!

16

Varför blir ett barn cyanotiskt vid hjärtfel?

Blodtillblandning i hjärtat

ELLER

Minskad lungperfusion

17

Hur kan SVT (supraventrikulär takykardi) presentera sig hos nyfödda?

???

18

Shuntopererat (BT-shunt) barn söker på akuten, trött och tagen. Vad är en BT shunt? Vad är viktigt att tänka på med dessa barn?

BT shunt: Koppling av ett aoratkörl (ofta subklavia) till a pulmonalis för att skapa tid inför op av ett duktuberoende hjätfel. 

Ger ett tydligt blåsljud! Om du INTE hör ett blåsljud ska patologi misstänkas, t.ex. shuntobstruktion pga TROMBOS

19

Barn med enkammarcirkulation söker på akuten, trött och tagen.
Vad är viktigt att tänkta på med dessa barn?

Vid enkammarcirkulation flyter blodet passivt in i lungorna utan att passera hjärtats pump. Dvs VOLYM är viktigt för att lungperfusionen ska vara adekvat!

Var frikostig med inläggning vid risk av dehydrering, tex vid gastroenterit.

20

Ge exempel på några vanliga syndrom som är förknippade med hjärtfel.

Down's Syndrom: AV kommune eller VSD (50%)

Marfan Syndrom: mitalisprolaps, aortarotsdilatation 

Turner's Syndrom: coarcatio aorta, ASD, VSD (30-40%)

Klinefelter's syndrom: PDA, ASD (10-15%

21

Vad är överridande aorta?

???

22

Vad är POX screening?

Screening för ductusberoende hjärtfel!

Vid andra dynet av nyfött barn:

1. Mät saturation hö arm och hö ben

2. <4% skillnad eller >95% är normalt

23

Tillstånd hos gravida kvinnan som påverkar fostretshjärtat?

Lupus (AV block vid födsel)

Rubella,

virus,

diklofenak,

hög ålder,

missbruk

24

Hur ser ett normalt EKG ut på barn? Några skillnader mot vuxna?

1. Generellt snabbare puls

2. Sinusarytmi pga andningsvariation

3. T-vågor negativa V4R-V-4
(om i V5-V6 är det PATOLOGISKT!)

4. Högerdominans med högerställd elaxel

5. Höga R vågor V4R-V2

6. Djupa S vågor V5-V6

 

25

Varför får barn som föds med hjärtfel inte altid symtom direkt?

The magnitude of left-to-right shunting across a congenital heart defect is not significant early after birth due to high pulmonary vascular resistance.

During the first six to eight weeks after birth, the physiologic decline in pulmonary vascular resistance leads to a progressive increase in shunting with increase in pulmonary blood flow, pulmonary venous return, and left (systemic) ventricular preload resulting in symptoms and signs of heart failure. 

26

Symtom av hjärtsvikt hos nyfödda barn, unga barnoch äldre barn?

Infants (<2 år) – tachypnea and diaphoresis (sweating) during feeds, easy fatigability, irritability, decreased volume of feeds, and poor weight gain.


Young children – Gastrointestinal symptoms (abdominal pain, nausea, vomiting, and poor appetite), failure to thrive, easy fatigability, and recurrent or chronic cough with wheezing. OBS! symptoms may be mistaken for common childhood illnesses such as gastroenteritis, reflux, asthma or even behavioral issues.


Older children – exercise intolerance, anorexia, wheezing, dyspnea, edema, palpitations, chest pain, or syncope.

27

Nämn 5 kliniska fynd som barn med hjärtsvikt uppvisar.

 

Kompletta listan av hjärtsviktsymtom ges.

Tachycardia: response to decreased cardiac output 

Cool and mottled extremities: decreased CO

Decreased capillary refill

Decreased peripheral pulses

Lowered systemic blood pressure

An S3 gallop: diminished cardiac output or volume overload.

Changes in respiratory status: pulmonary congestion.
(Tachypnea, retractions, use of accessory respiratory muscles, grunting with nasal flaring in infants, ausculatory wheezing and crepitations in older children)

Hepatomegaly: systemic venous congestion.

Jugular venous distension: not generally observed in infants and young children

Peripheral edema

28

Vilken medicinsk behandling ska alltid ges när en nyföd får oförklarad shock/prechock?

neonates presenting with unexplained shock should be started on prostaglandin infusion, which should be continued until a ductal-dependent cardiac defect is excluded using echocardiography

29

Vad har lungrtgn för roll vid hjärtsvikt diagnos och vilka fynd kan man se?

Chest radiography  — Chest radiography is helpful to assess for cardiomegaly and pulmonary congestion, and monitor the effectiveness of heart failure treatment. Pulmonary interstitial edema and pleural effusion are common findings in newly diagnosed heart failure

30

Vad kännetecknar fysiologiska blåsöjud hos barn?

Mild grad (I-II)

Systoliska (mittsystoliska)

Lokaliserade och dåligt fortledda

Lägesberoende och försvinner från liggande till sittande

Ej associerade med hjärtsjukdomssymtom

 

Oftast associerade med anstränging eller feber för SV ökar.