Neurokirurgi Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Neurokirurgi > Flashcards

Flashcards in Neurokirurgi Deck (177)
Loading flashcards...
91

tegn på opticus neuritis

smerter bag øjet, slørret syn, forskellige grader af påvirket centralt syn og farvesyn.
Papillen er eleveret med let udviskelse.

Kan være forbundet med MS - kan være første tegn (attack) på MS.

92

Hvordan stiller man diagnosen MS

Tidligere perioder med neurologiske symptomer eller funktionspåvirkning
- diplopi
- føleforstyrrelser (hands- and socks, dermatomer, smerte/temp/proprioception, ect.)
- kraft nedsættelse
- styringsbesvær
- vandladningsbesvær

Stilles primært med MR

Relateret til Ebstein Barr virus.

93

Hvad er Brown Sequard syndrom og hvad er det tegn til

Syndrom med unilateral rygmarvslæsion, proprioception tab og svaghed i ipsilaterale side sv.t. læsionen, mens smerte- og temperatur tab ses kontralateralt.

(Syndrome with unilateral spinal cord lesions, proprioception loss and weakness occur ipsilateral to the lesion, while pain and temperature loss occur contralateral.)

94

Hvad er Neuro-Behcet syndrom

Sår i scotum og mundslimhinden.

95

Definer ADEM

Før puberteten, ofte efter en infektion. Negativ spinalvæske.
Monofasisk.
Sparsomme

96

Beskriv en parkinson patient

Prodromale symptomer:
- depression
- forstyrrelser i REM søvnen
- nedsat lugtesans
- obstipation

Motoriske symptomer
- hviletremor
- hypomimik
- ridig krop med fx "korte" arme
- fluktuationer
- dyskinesier og bradykinesier
- axiale symptomer (taleforstyrrelser, spiseforstyrrelser,
- dysfagi
- fald
- postural instrabilitet og gait disorder

97

Karakteriser parkinson

- debutalder: oftest 60-års alderen, 5-10% rammes før 40 års alderen. Incidensen siger med alderen.

- forbygges af: rygning, koffein
- ætiologi: hjernetraumer og pesticider/kemisk lighed med MPTP, genetiske forhold, oxidativt stress syndrom (jernaflejring i SN), mitokondrie dysfunktion, alfa-synuklein ophobning

patologi: degeneration af dopaminproducerende nerveller i subst. nigra, i den øverste del af hjernestammen, mesenchephalon. Især Lewy bodies som indeholder alfa-synuclein og ??

98

Hvad dækker parkinsonisme over

- idiopatisk parkinsons sygdom (76%)
- atypisk parkinson sygdomme (MSA, PSP, CBD, LBD) (11%)
- Alzheimers sygdom (6%)
- Vaskulær parkinsonisme (1%)
- Symptomatisk parkinsonisme (tumores, neuroleptika)
- Toxiner (MPTP, mangan, kulilte, cyanid)

99

Hvordan vurderes sygdomsudvikling ved parkinson

Hoehn og Yahr skala

100

Diagnostik af parkinson

1. Bradykinesi/hypokinesi
2. Rigiditet
3. hvile tremor
4. balance og gang forstyrrelser

Start ofte halvsidigt

101

Behandling af parkinson

1. Levodopa (--> god respons i nogle år, efterfulgt af off-perioder

<60-65 år: MAO-B-hæmmer
>65 år: levodope evt MAO-B-hæmmer

Go low + go slow

102

Komplikationer til levodopa og behandling og sygdomsudvikling

- motoriske fluktationer

..................... se slide

103

Klassifikation og inddeling af apopleksi

Hjerneblødning (SPONTAN)
- SAH (subarachnoidal blødning)
- ICH (intracerebral blødning) 10% - hyppigst!
- IVH (intraventrikulær blødning)

Iskæmisk apopleksi (80-85%)

104

Symptomer ved blødningsapopleksi

Generelle symptomer: hovedpine, sløvhed, konfusion, kvalme, opkastninger, epilepsi

Fokale symptomer (afhænger af lokalisation): 1. motoriske 2. sensoriske 3. visuelle 4. sproglige

105

Risikofaktorer for ICH

- hypertension
- tumor
- karmalformationer (AVM, fistler)
- medikamenter (blodfortynden)
- narkotika
- vaskulit
- (aneurisme)

106

Hvordan er fordelingen af ICH (VIGTIGT)

1. der er flest supratentorial sammenlignet med infratentoriel
2. I storhjernen er de fleste i basalganglieområdet --> hypertensionsblødning
3. infratentorialt er der flest i cerebellum frem for hjernestammen

107

Hvad skyldes symptomerne ved ICH

1. hjernevævsdestruktion --> øjeblikkelig patologisk effekt
2. Masse-effekt (tryk) --> patologisk effekt indtræffer inden for minutter til timer
3. Ødem --> patologisk effekt indtræffer inden for timer (>6) til dage (derfor forværres pt på dagene efter)
4. Kemisk --> ligesom ødem (henfald af blodet frigiver kemiske irritanter som forværre inflammationen og ødemet)
5. Iskæmisk --> patologisk effekt inden for minutter til dage (afklemme kar i penumre zonen --> ekstra meget væv dør af late cerebral ischemia)

108

fokale symptomer på ICH

- motorisk (75-85%)
--> arm/hånd parese 70-85%
--> Facialis parese 60-70%....

109

Behandling af ICH

- Konservativt
Blodtryk: akut BT nedsættende --> mindsker hæmatomet, men fører så vidt vides ikke til ændret prognose

Ilt: forebyg hypoxi!!!

Sonde: nedsæt risikoen for aspiration

INR kontrol: K vit, FFP

Evt angiografi mhp årsag

Apopleksi enhed: ptt med ICH har samme positive effekt af popleksi enhedsbehandling som infarktpatienter
- I sekundær profylakse har intens BT kontol


- kirurgi
Hos ptt med superficielt beliggende hæmorrhagi eller udtalt trykpåvirkning kan evakuering af hæmatomet evt være gavnlig --> dvs redde funktion og evt liv (STITCH-2 studiet)

110

Dårlige prognostiske faktorer

Generelt: Stor blødning og GCS 3-6 (svær bevidsthedspåvirkning)

Udspecificeret: store dybe læsioner (basal ganglier), svær bevidsthedspåvirknign

111

Gode prognostiske faktorer

Små superficielle læsioner (frontal, temporal)

112

SAH stjernen (spontan)

Centrum omkring circulus arteriosus Willisii med 5 "stråler" svarende til cisterne og lapper
--> arteriel blødning

113

Årsager til SAH

- aneurisme (70-75%)
- AV malformationer (5%)
- alle andre (blødnings diathesis, antikoagulanter, tumorer, vasculitis)
- ikke-defineret (årsagen har ikke kunne identificeres man kan måske tilskrives det venøse plexus omkring hjernestammen)

114

Incidens af SAH

10-15 pr 100.000 pr. år.
Kvinde/mand ratio = 3/2
Generelt i verden er der en lille procent for aneurisme blødning med mindre man kommer fra grønland, findland, japan

115

Symptomer ved SAH

Pludselig svær hovedpine (!!!!)
Bevidsthedstab
Epileptisk anfald
osv

Warning leaks

116

Udredning ved SAH

1. Anamnese
2. CT-C(!!) prmært
3. Hvis CT er negativ vent 12 timer og lav så lumbal punktur (hæmosiderin aflejringer)
4. er lumbalpunkturen negativ er der ikke SAH
5. selvom man ikke har en SAH kan man godt have en aneurisme --> evt kan man udrede dette

6. hvis der bekræftes SAH laves CT-angiografi, A-grafi (DSA) eller MR-angiografi (dette er mere til opfølgning end akut tilstand)

117

Definer warning leaks

Kan ikke ses på CT medmindre det er betragteligt, men kan ses ved lumbal punktur!

Præsenterer sig som "migræne" altså hovedpine indtil det rammer som en "rigtig" SAH

118

Hvilke slags aneurismer findes og hvor findes de

Sakkulat og fusiform

De ligger typisk omkring circulus arteriosus Willisii

Der er flest aneurismer sv.t. den anterior circulation
Især 1. comminucans ant 2. media


Se slide

119

Hvad er risikoen for at et aneurisme bløder?

1% år år

120

Behandling af aneurisme

Lukningen er ikke behandlingen, behandlingen er at optimere forholdende for at opnå fuld remission

1. lukning af aneurisme: første coiling, derefter klips hvis coiling ikke er muligt