ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
91

Definer sensorineuralt høretab

= hørenedsættelse pga destruktion af de sensoriske celler eller nerveledningsfejl. Defekten sidder enten i cochlea (kokleær hørenedsættelse) eller i hørenerven (retrokokleær hørenedsættelse) og ofte er hørelsens kvalitet forringet.
Kan give sprogproblemer

Den retrokokleære høreskade er sjælden og ses ved tumorer (fx schwannom) i den cerebellopontine vinkel.

Kokleær hørenedsættelse er den hyppigste form for høretab og forekommer ved en række almindelige diagnoser, fx presbyacusis, støjskader, Ménières sygdom, genetisk hørenedsættelse m.fl.

92

Definer recruitment of loudness

= et fænomen som kan ses ifm kokleære høretab. Recruitment gør at afstanden mellem høretærsklen og ubehagsniveauet for en given frekvens er reduceret. Patienten vil opfatte lyde som værende højere eller mere ubehagelige og forvrængede end en øget lydstyrke normalt ville opfattes.

Recruitment er frekvens specifik! Og forskellige områder i audiogrammet kan være m/u recruitment

Recruitment er vigtig ved skelnen mellem kokleære og retrokokleære høretab.

Ptt med recuitment har ofte bevaret stapedius-refleks.

Recruitment kan være et problem ved tilpasning af høreapparater.

93

Symptomer som er forbundet med sensorineuralt høretab

Recruitment, tinnitus, distortion (forvrænget lydbillede),

94

Symptomer på centralt hørenedsættelse

Skelneevnen er ofte forringet, mens tone-audiometrien kan være normal. Pt opfatter tale utydeligt og har sjældent gavn af høreapparat.
Retningsbestemmelsen kan også være forstyrret (både ved central og retro-kokleær hørenedsættelse)

95

Beskriv Webers prøve

Foretages ved asymmetrisk hørenedsættelse.
Stemmegaflen trykkes mod kraniet i midtlinjen. Hvis tonen opleves kraftigst (lateraliseret) til det øre hvor hørelsen er dårligst, tyder det på et konduktivt høretab på det øre.
Hvis tonen lateraliseres til det bedst hørende øre, er det sandsynligt at høretabet er sensorineuralt i det dårligst hørende øre.

Årsagen er at lyden transmitteres gennem kranieknoglerne og hjernens ventrikelsystem til det indre øre og går derfor uden om ørets luftledningssytem.

96

Beskriv Rinnes prøve

Foretages ved at stemmegaflen slås an og trykkes mod mastoidet bag det testede øre indtil tonen ikke kan høres mere, hvorpå stemmegaflen straks flyttes til en position umiddelbart foran øregangen.
Ved normal mellemørefunktion høres tonen igen, da luftledning er mere effektivt end benledning --> positiv Rinnes test --> normal hørelse eller sensorineuralt høretab.

Ved konduktivt høretab kan patienten ikke høre tonen fra stemmegaflen når den flyttes fra mastoidet til positionen foran øregangen --> negativ Rinnes test.

97

Definer høretæskel

= en lige netop hørbar lydstyrke for en bestemt lyd, ex en ren tone med en vis frekvens, målt under særlige betingelser.

98

Beskriv toneaudiometri

De frekvenser som testes ved en normal toneaudiometri udgår fra 1.000 Hz og omfatter tre oktav-trin nedad og opad --> 125, 250, 500 og 2.000, 4.000 og 8.000 Hz.

Toneaudiometri udføres mono-auralt, med maskering af det øre som ikke testes.
Tonen høres i 1-2 sekunder fra en høretelefon ad gangen og pt skal trykke på en knap så snart en tone kan høres. Testen har en start frekvens på 1.000 Hz hvorefter niveauet mindskes i intervaller af 10-20 dB, indtil tonen ikke længere kan høres. Herefter øges niveauet i trin med 5 dB, indtil patienten svarer. Nu sænkes niveauet igen 10 dB og en nye serie stimuli præsenteres med stigende niveau i trin à 5 dB.
Dette gentages indtil patienten har svaret 3 gange på samme niveau ved disse serier af tonestimuli med stigende niveau. Derefter forsættres med de øvrige frekvenser.

99

Definer psykoakustiske metoder og angiv eksempler herpå

En psykoakustisk metode består i at et lydsignal præsenteres for patienten og vedkommende så skal vurdere signalet.

- toneaudiometri
- screeningsaudiometri
- taleaudiometri

100

Hvordan opdeles hørenedsættelse på baggrund af screeningsaudiometri

Let hørenedsættelse: tonemiddelværdi på 20-39 dB HL
Moderat hørenedsættelse: tonemiddelværdi på 40-69 dB HL
Svær hørenedsættelse: tonemiddelværdi på 70-94 dB HL
Døvhed: tærskelmiddelværdi >94 dB HL

En høretærskel ændring bør være 15dB eller mere for at repræsentere en forandring i hørelsens følsomhed. Samme grænse, 15 dB, gælder som forskel mellem luft- og høretæskler for benledning for en enkelt frekvens.

En høretærskel anses for at afvige signifikant fra gennemsnitlig normalværdi når den er 20 dB HL eller mere.

101

Hvordan vil hhv en konduktivt og et sensorineuralt høretab ses på et audiogram

Konduktivt: nedsætter lydtransmissionen og vil sænke luftledningskurven, men ikke benledningskurven. Der er således diastase mellem luft- og bedledningskurven --> air-bone-gab.
Ved rent konduktivt høretab viser bedledning normal hørelse, med mindre pt lider at otosklerose, hvor benledningstærsklerne ofte er noget forhøjet ved frekvenserne omkring 1,5 og 2 kHz


Sensorineuralt: påvirker luft- og bedledning lige meget, hvorfor de to kurver vil følges ad

!!!!! - Et konduktivt høretab kan nå et maks, som svarer til et air-bone-gap på 60dB - alle høretab som overskrider 60 dB ved luftledning er enten sensorineuralt eller indeholder komponenter fra begge hovedtyper --> blandet høretab.

102

Definer fysiologiske metoder og angiv eksempler herpå

Her registreres en fysiologisk reaktion på lydstimulus fra høreorganet.

- Impedans-audiometri
- Tympanometri (s. 34)
- Otoakustiske emissioner (især screening af nyfødte!! Tester de ydre hårcellers funktion) (s. 35)
- Electric response audiometry (udredning af sensorineuralt høretab)
- Hjernestammeaudiometri (ABR)
- Electrokokleogragi (udredning af Ménières sygdom, monitorering under neurokirurgi ved indgreb tæt på n. cochlearis)
- Auditory steady state response (ASSR) (frekvensspecifik høretest hos patienter som ikke kan samarbejde til psykoakustiske tests - fx nyfødte)

103

Beskriv impedansaudiometri

Akustisk registreres ændringer i mellemørets stivhed (akustisk impedans) forårsaget af aktivering af stapediusrefleksen ved lydstimulation eller ved en teknik hvor man måler trommehindens eftergivelighed ved en variation i pålagt statisk lufttryk i øregangen (compliance)

Jo mindre akustisk impedans mellemøret har, og jo mere bevægelig trommehinden og knoglekæden er, des mere effektiv er lydoverførslen fra øregang til mellemøret.

Tærskler for stapediusrefleksen ligger normalt ca 70 dB over høretærsklen, og værdier over 95 dB HL og højere betragtes som patologiske.

104

Indikation på stapediusrefleksmåling

Mistanke om otosklerose, hvor stapesfoden er fikseret, og stapediusrefleksen derfor ikke kan udløses.
Alternativt ved mistanke sygdom i n. facialis (fx. Bells parese) som innerverer m. stapedius.

105

Ved mistanke om hørenedsættelse hos børn skal man udover høretest lave?

Undersøgelse af øjne, nyrer, hjerte og CNS - i tilfælde af at hørenedsættelsen er led i et syndrom, fx Ushers syndrom (en af de hyppigste), Pendreds syndrom, Waardenburgs syndrom, Alports syndrom eller kraniofaciale sygdomme.

106

Udredning af konduktivt høretab

Rinnes og Weber tests --> audiometri --> taleaudiometri --> impedansaudiometri (forudgået af otomikroskopi, da det skal tjekkes trommehinden er hel og uden alt for mange ar) (stapediusrefleksen mangler)

107

Udredning af et sensorineuralt høretab

Rinnes og Weber test --> toneaudiometri --> ?


Hørenedsættelse i:
- diskantområdet: presbyacusis, støjskade, ototoksisk høreskade
- basområdet: Ménières sygdom i tidlig fase (sen fase i alle frekvenser)

108

Udredning af retrokokleær hørenedsættelse

Rinnes og Weber test --> toneaudiometri --> hjernestammeaudiometri --> MR ved mistanke om tumor

Hørenedsættelsen er hyppigst i diskantområdet.

109

Hvordan diagnosticeres auditiv neuropati

Otoakustiske emissioner kan være normale men hjernestammeaudiometrien vil altid være patologisk.

Diagnosen skal mistænkes hvis tone- og taleaudiometri ikke stemmer overens (meget dårlig taleforståelse)

110

Misdannelser og udviklingsforstyrrelser i det ydre øre og øregang

- Aures alatae
- Præaurikulære vedhæng
- Præaurikulære fistler
- MikrotiGenerel incidens: 1/6.000 fødsler, sv.t. 10 tilfælde årligt.

111

Årsag, udredning og behandling af aures alatae

Årsag: manglende anthelix --> auriklen bliver skålformet og vinklen mellem denne og kraniet bliver større.

Udredning: inspektion omkring skolealderen hvor børnene hyppigst bliver opmærksom på det

Behandling: kirurgi

112

Beskriv præ-aurikulære fistler samt behandling og indikation

Sidder i helix's forreste tilhæftning. Ender oftest blindt, men kan i nogle tilfælde kommunikere med øregangen.

Mange oplever aldrig symptomer.

Behandlingsindikation: gentagne infektioner
Behandling: kirurgisk excision af den omgivende brusk.

113

Hvad omfatter mikroti

Varierende misdannelser af det ydre øre, fx:
- mikroti (underudvikling af auriklen)
- øregangsatresi
- atresi, anoti (mangel på både ydre øre og øregang)

114

Symptomer ved mikroti

Afhænger af hvor omfattende involveringen er.
Hvis det kun er det ydre øre --> konduktivt høretab
Hvis der er involvering af det indre øre --> sensorineuralt.
OFTE ses en kombination.

Behandling: kirurgisk rekontruktion og høreapparat.
--> i teenagealderen når barnet selv kan tage stilling til operation.

OBS: en kirurgisk tildannet øregang kræver livslang behandling hos en ørelæge med rensning, da huden i den tildannede øregang ikke har en naturlig vokstransport og dermed ingen selvrensende funktion.

115

Hvad skal man være obs på ved traumer mod det ydre øre

Der kan danne sig et othæmatom, som er en blodansamling mellem brusk og perichondium. Ubehandlet kan det medføre brusknydannelse og et deformeret ydre øre, "blomkålsøre".

116

Infektion(s typer) i det ydre øre

- Impetigo (børnesår)
- Erysipelas
- Otitis externa
- Diffus ekstern otitis
- Øregangsfurunkel
- Svampeinfektion i øregangen
- Nekrotiserende ekstern otit
- Perichondritis
- Chondrodermatitis nodularis chronica helicis

117

Symptomer på impetigo og behandling

Små vesikler og pustler i huden. Brister og erstattes af gullig-brune skorper, som dækker det inficerede område. Spreder sig hurtigt i huden og er udtalt smitsom.

Behandling: mindre forandringer behandles med rensning og AB-salve, mens mere udbredt sygdom kræver peroral AB.

118

Symptomer på erysipelas og behandling

Griber ned i de dybere hudlag og skyldes at bakterier trænger ind via små revnedannelser eller sår i huden.
Pt er alment påvirket med feber og almen sygdomsfornemmelse. Huden er eythematøs og pastøst hævet men typisk skarpt afgrænset til den raske hud.

Behandling: i simple tilfælde gives penicilin peroralt, men ved mere udtalt sygdom indlægges pt til i.v. AB.

119

Symptomer på otitis externa og behandling

Generel rødme og hævelse af øregangens hud.

Har normalt et benignt selvlimiterende forløb, men kan hos medtagne patienter udvikles til en nekrotiserende form med alvorligt forløb og knoglepåvirkning.

120

Symptomer på diffus ekstern otitis (swimmer's ear) og behandling

Det meste af huden i den ydre øregang er præget af sekretion og ødem --> kløe, varmefornemmelse og alment ubehag og smerter. Nedsat hørelse. Smerterne forværres ved tygning og berøring.

Disponerende faktorer er hyppig badning, samt varmt og fugtigt klima.
Sygdommen begynder med maceration af øregangshuden pga fugt og vand, hvilket forringer forsvarsmekanismer og gør bakterier skaber derved infektion. Pga irritation og kløe, kradser ptt sig med vatpinde osv hvilket fører til yderligere læsion af huden.
Ved udtalt infektion ses ofte pseudomonas.

Ved fulminant infektion svulmer øregangen op og lukker til helt. Man kan se pus flyde fra åbningen.

BEHANDLING: oprensning med sug. Indlægning af mesh vædet med øredråber der indeholder AB og steroid ved total okklusion --> fjernes efter 2 dage hvorefter der igen renses. Når hævelsen er fortaget behandles med øredråber med AB og steroid.

Ofte recidiverende hvorfor pt skal optimerer forholdende og undgå vand og shampoo osv i ørene.