ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
121

Symptomer på øregangsfurunkel og behandling

= infektion i en eller flere talgkirtler i den yderste del af øregangen.

En rød hævelse i hvis centrum man til tider kan se pus der udtømmes spontant. Ofte samtidig hævelse af lymfeknuder i øregangens nærhed. Ledsages af smerter.

Behandling: direkte tryk er ikke tilrådeligt idet infektionen kan spredes hæmatogent til det intrakranielle rum. Brister ofte af sig selv, men det kan være relevant at drænere med en kanyle. Derudover kan mesh anlægges.
Det kan evt være relevant med systemisk AB pga hæmatogen spredning.

Hvis pt har udtalte symptomer med almen sygdomsfølelse, hovedpine ect bør pt indlægges til i.v. AB.

122

Symptomer på svampeinfektion i øregangen og behandling

Kløe, sjældent stærke smerter.

Ses især ved høreapparatbrugere.

Hyppigst candida albicans eller aspergillus arter.

Behandling: grundig oprensning og øredråber med lav pH og pensling med metylrosanilinopløsning og lokalbehandling med antimykotikum.

123

Symptomer på nekrotiserende ekstern otit og behandling

Ses hos kroniske medtagede ptt >60 år som har svært kontrollerbar diabetes, cancer eller er i immunsupprimerende behandling.

Inficeres med pseudomonas --> infilterer øregangen og danner røde granulationer. Penetrerer ned i dybden og nekrotiserer øregangens brusk, knogle og omgivende væv og spreder sig til os temporale. Infektionen kan også spredes hæmatogent til sinus sigmoideus, hvor en inficeret trombe kan dannes. Ubehandlet kan infektionen på den måde omfatte store dele af basis cranii med påvirkning af hjernenerver.

Behandling: behandl grundsygdom + excision af granulationer + iv. AB evt med langvarig peroral behandling.

124

Symptomer på perichondritis og behandling

Det ydre øre bliver hævet og rødt - lobulus er ikke involveret da denne er uden brusk.
Pt er forpint og alment påvirket.

Skyldes bakteriel infektion pga traume, insektstik, piercing eller lign.

Behandling: systemisk AB samt evt lokal desinficerende behandling

125

Symptomer på chondrodermatitis nodularis chronica helicis og behandling

= en lokal fortykkelse på helixranden, som er svært palpationsøm og medfører at pt ikke kan ligge på øret.

Differentialdiagnostisk skal man tænke karcinom

Behandling: en kileformet kirurgisk excision

126

Tumortyper i det ydre øre

Maligne
- Basocellulært karcinom (!!) (gamle mænd, sår som ikke vil hele, soleksponering)
- Planocellulært karcinom
- Malignt melanom

Benigne (sjælden)
- hæmangiomer
- lymfangiomer
- dermoidcyster

127

Hvad skal man være obs på ved tumorer i øregangen

At hvis tumoren starter sin vækst i den bruskede del af øregangen, findes der ingen barriere som forhindrer hurtig, lokal spredning, dvs anteriort ind i gll parotis eller posteriort ud i den retroaurikulære region.

Tumorer som starter sin vækst i den ossøse del vokser medialt ind mod mellemøret.

Symptomer som ved ekstern otit.

128

Hvad skal lede mistanken hen mod cancer i øregangen (øregangscancer)

Langvarig og terapiresistent otitis externa

129

Differentialdiagnoser til otitis externa

Cancer i øregangen, øregangskolesteatom og kronisk otitis.

130

Symptomer, diagnostik og behandling af cerumen obturans (prop af ørevoks)

Symptomer: hørenedsættelse, propfornemmelse, tinnitus, kløe, ubehag, smerte

Diagnostik: otoskopi

Behandling: skylning mod øregangsloftet - aldrig direkte mod trommehinden! --> Ørelæge: Rensugning og mekanisk oprensning med slynge, tang eller stålvatpind.

131

Beskriv øregangseksotoser

Benigne ossøse gevækster udgående fra periost i øregangens benede del. Ofte multiple og bilaterale, sv.t.
de tre steder i øregangen hvor de ossøse suturer sidder.

De ses som runde udvækster og forårsages af en irritation, fx koldt vand, hvorfor de især ses hos svømmere og vinterbadere.

Generelt asymptomatiske, men de kan blive så store at de forsnævre øregangen og forhindrer transportfunktionen af vand, voks og afstødte celler --> recidiverende ekstern otit og/eller hørenedsættelse.

Ved gentagne problemer laves kirurgisk excision

132

Beskriv øregangskolesteatom

En relativ sjælden tilstand med ophobning af deskvameret epitel og debris i øregangen, hvor det kan usurere knoglevævet.

Det kan ses som manglende huddække og knoglesekvestre samt osteonekrose, men oftest en hvidlig deskvameret hud i bunden.
Ligger ofte fortil, nedadtil eller bagtil.

Symptomerne er få og de opdages oftest hos praktiserende ørelæge når pt kommer med en formodet voksprop.

133

Typer af traumer i mellemøret

- trommehinderuptur
- fremmedlegeme i mellemøret (fx svejseglød som brænder hul i trommehinden og lander i mellemøret hvor den laver en termisk brandskade)
- fraktur af os temporale s. 51
-

134

Symptomer på trommehinderuptur og behandling

Smerter i øret og klapfornemmelse eller nedsat hørelse. Ind i mellem ledsaget af tinnitus. Der kan komme blodigt flåd fra øregangsåbningen, og otoskopi vil viser en fliget perforation af trommehinden.

Behandling: akut simpel trommehinderuptur ses oftest an, da den gerne heler spontant. Ved mistanke om forurening bør AB gives profylaktisk. Er trommehinden ikke helet efter 6-12 mdr kan den opereres med trommehindesplastik (myringoplastik).

135

Definer hæmatotympanon

= et traume med blødning i mellemøret uden samtidig trommehinderuptur. Tyder på kraniefraktur.

136

Typer af infektioner i mellemøret

- sekretorisk otitis media (SOM)
- akut otitis media (AOM)
- otitis simplex
- myringitis bullosa (bullae på trommehinden, 5% af børn <2 år)
- recidiverende AOM (rAOM)
- kolesteatom (benæder)

137

Årsager til sekretorisk otitis media

Skyldes en inflammatorisk forandring i slimhinden i mellemøret og tuba auditiva (ødematøs aflukning), hvilket fører til en forringelse af ventilationen til mellemøret --> undertryk i mellemøret --> væskesekretion fra kar i slimhinden (eller inflammatorisk ekssudation eller sekretion fra kirtler og bægerceller) til at retablere udligning mellem trykket i mellemøret og omgivelser.
--> mellemøret fyldes med strågul, serumlignende væske. Kan progrediere til tyktflydende "glue" med øget viskositet.

Behandles tilstanden ikke, resorberes væsken oftest efter noget tid, og mellemøret bliver herefter luftfyldt og normaliseret.

138

Komplikationer til sekretorisk otitis media

Fibroblaster kan migrere ind i væsken og udfælde fibrinogen, så mellemørets lumen præges af fibrøs arvævsdannelse. Slutstadiet er at trommehinden kollaberer mod mellemørets mediale væg, vokser fast og bliver helt ubeværelig --> adhæsiv otitis.

139

Symptomer på sekretorisk otitis media (SOM)

Hørenedsættelse. Distorsion. Tinnitus.
Rammer oftest børn i før-skolealderen.

Obj: trommehindens udseende kan variere ved otoskopi. Der ses ofte nedsat bevægelighed ved Siegles tragt. Audiometri vil vise konduktivt høretab.

140

Hvad skal man være obs på ved voksne med sekretorisk otitis media

Selvom det oftest skyldes forkølelse, sinuitis eller allergi, kan det i sjældne tilfælde skyldes cancer i rhinopharynx, hvorfor alle voksne med SOM skal fiberrhinoskoperes.

141

Behandling af SOM

Børn: afventes da den ofte remittere spontant. Varer tilstanden >3 mdr, eller har barnet udtalte symptomer (verificeret høretab), bør aktiv behandling overvejes --> paracentese og anlæggelse af dræn (nederste, forreste del af trommehinden).

Ved flåd gnm drænet ser man an tre dage inden AB behandling (dråber) begyndes.

Har barnet store adenoide vegetationer kan en adenotomi have god effekt.

Ved recidiverende tilfælde --> dræn + adenotomi

142

Komplikationer til øre dræn behandling

- kalkinlejringer (myringosklerose) er almindeligt efter drænbehandling
- i sjældne tilfælde kan pladeepitel vokse ind gennem trommehindeperforationen og danne et kolesteatom i mellemøret.
- adhæsiv otitis

143

Definer akut otitis media (AOM)

= purulent inflammation i mellemøret, som begynder pludseligt, er kortvarig og kan verificeres klinisk.
For at diagnosen kan stilles skal der være en kombination af:
- akut indsættende symptomer med hurtig udvikling
- fund med trommehindeinflammation og pus i mellemøre eller øregang

tympanometri + pneumatisk otoskopi/otomikroskopi

144

Symptomer på AOM

Purulent udflåd fra øregangen pba spontant perforeret trommehinde eller frembulende trommehinde med nedsat bevægelighed betragtes som sikre tegn på AOM.

Akutt symptomer: øvre luftvejsinfektion, ørepine, tagen sig til øret, irritabilitet, feber, og nedsat aktivitetsmønster, appetit og søvn.
Spontan perforation af trommehinden ses ofte, og viser sig ved blodtilblandet, purulent øreflåd. Smerterne ophører da momentant og symptomerne klinger hurtigt af. Trommehinden vokser oftest sammen inden for timer til døgn. Ofte med serøs transsudation i mellemøret som ligner SOM.

Oftest børn fra 1-7 år, topper ved 2 år.

145

Definer "ørebørn"

Børn som får mere end tre episoder af OAM inden for 6 mdr.

146

Hyppigste bakterier ved AOM

1. S. pneumoniae (40-50%)
2. H. influenzae (20-25%)
3. Moraxella catarrhalis (10%)
4. Streptokokker gruppe A (<5%)

147

Komplikationer til AOM (temporale og intrakranielle, andre)

Temporale:
- akut mastoiditis (hyppigst 0,5/1.000)
- facialis parese (toksisk påvirkning af nerven pga bakterier)

Intrakranielle
- meningitis --> tjek ALTID for nakkerygstivhed
- trombose i sinus sigmoideus
- subperiosteal absces
- epidurale abscesser
- subdurale abscesser / hjerneabscesser (cerebrum og cerebellum)
- labyrinthitis

Andre
- Kronisk otitis media (ptt med KOM + ny perifer facialis parese indlægges akut da det kan skyldes knogledestruktion af canalis facialis)
- Aktiv purulent kronisk otitis media
- Kronisk trommehindeperforation
- Trommehinderetraktion (skyldes et område i trommehinden mister sin elasticitet og suges indad i mellemørets lumen)

148

Behandling af AOM

1. Symptomatisk med højt hovedgærde og paracetamol --> watchful waiting

2. Forsvinder symptomerne ikke inden for 3-5 dage eller ved komplikationer, høj febrilia eller ved almen påvirkning --> AB i fem dage.
(AB gives obligatorisk til børn under 1/2 år med AOM)

3. Opfølgning efter 3 mdr til tjek for persisterende væske ved børn <4 år. Ældre børn kontrolleres kun ved mistanke om nedsat hørelse.

149

Kriterier for heling af trommehinden

Trommehinden skal være intakt uden akutte forandringer eller perforationer, mellemføret skal være luftfyldt, hvilket verificeres ved normal bevægelighed (tympanometri) og der skal være normal hørelse

- opfyldes kriterierne ikke skal en ny kontrol foretages inden for 4-6 uger.

150

Definer recidiverende AOM

= Tre eller flere episoder med AOM inden for 6 måneder eller mindst fire episoder inden for et år.

Rammer 10-15% af børn, oftest mellem 6-24 mdr.
Hyppigst H. influenzae.