ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
151

Symptomer på akut mastoiditis

Alment påvirket, evt purulent udflåd fra det syge øre, rød, hævet hud over proc mastoideus, udstående øre, ømhed ved palpation over proc mastoideus og en ødematøs sænkning af loftet i øregangen.

Otoskopi: purulent AOM med eller uden trommehindeperforation.

152

Behandling af akut mastoiditis

Akut indlæggelse på øre-næse-hals afdelingen. I.v. bredspektret AB. Paracentese.

Ved forværring overvejes kirurgisk drænage ved udboring af cellesytemet (mastoidektomi)

153

Komplikationer til trommehinderetraktion

- Retraktion kan medføre at trommehinden kommer i kontakt med amboltens crus longum, som derved kan eroderes, så der opstår defekt i knoglekædens kontinuitet. Dette fører til hørenedsættelse.

- Retraktionslommer kan blive dybe og dykke ind under knoglekanten ved sulcus tympanicus. Afstødt epitel fra trommehinden ophobes let i sådan én, hvilket kan være begyndelsen til et kolesteatom.

154

Definer otoré

Gulligt ildelugtende øreflåd som ses ved akut purulent kronisk otitis.

155

Hvilken test laves ved mistanke om påvirkning af det indre øre, fx pga knogledestruktion af labyrintkapslen?

Fistelprøve (Henneberts test) - der appliceres en hurtig trykstigning i øregangen ved tryk på tragus eller med Politzer-ballon eller pneumatisk otoskop.
En positiv prøve betyder patienten bliver svimmel og/eller får nystagmus --> udredning og behandling.

* kræver at trommehinden er hel

156

Komplikationer til behandling med øredråber med AB + steroid

Svampeinfektion --> derfor bør de ikke bruges mere end 10-12 dage.

157

Definer kolesteatom

= skyldes pladeepitel som er vokset ind i mellemøret.

Primært kolesteaom er sjælden og ses som en isoleret, rundet, cystisk proces, som består af keratiniseret pladeepitel bag en ofte hel tormmehinde. (Ofte embryonale rester af pladeepitel)
--> bør fjernes kirurgisk da det med tiden kan forvolde skade i mellemøret.

Sekundært kolesteatom (hyppigst), optræder hos ptt som tidligere har haft otitis media. Opstår pga utilstrækkelig udluftning gnm tuba auditiva, hvilket resulterer i en dyb retraktionslomme, udgående fra pars flaccida. Lommen fyldes med afstødt epitel og infektionsmateriale, vokser i størrelse og bliver dybere.

(Polypper hos en pt med gentagne otititer forstærker mistanke om kolesteatom.

158

Hvorfor er et kolesteatomt farligt

Kolesteatomet udøver en osteolytisk effekt, vis tryk-usur og inflammatorisk reaktion i og omkring kolesteatomsækken med udskilning af enzymer. Tilstanden medfører en form for lav-aktiv osteitis i både trommehindens ossøse begrænsning, men også i øreknoglerne. Oftest proc longum incudis, efterfulgt af stapes suprastruktur.

159

Symptomer på kolesteatom

Intermitterende eller konstant purulent flåd kombineret med hørenedsættelse. Sjældent smerter.

160

Komplikationer til kolesteatom

Kan kompliceres ved infektion som kan spredes og blive livstruende ved involvering af det intrakranielle rum.

Det kan også spredes mod n. facialis i facialis kanalen og mod labyrintkapslen medførende påvirkning af det indre øre.

161

Diagnostik af kolesteatom

Omhyggelig inspektion af øret efter oprensning.

CT kan give et billede af udbredelse og evt knogledestruktion --> vigtigt ved mistanke om komplikationer eller før kirurgi.

162

Komplikationer til kronisk otitis

- kolesteatom
- diskontinuation af knoglekæden
- adhæsiv otitis s. 65
- tympanosklerose
- frozen malleus syndrome
- meningitis

163

Hvordan spreder bakterier sig fra øret til meninges

1. direkte via gennembrud i destrueret knogle
2. via små lakuner som findes i knoglen
3. ved hæmatogen spredning

164

Symptomer på åbenstående tuba auditiva

Klapfornemmelse for ét eller begge ører og indimellem en let hørenedsættelse. Den runger når de taler (autofoni) og de kan høre deres egen vejrtrækning abnormt tydeligt. Ved snøft kan symptomerne lindres kortvarigt, da man tvinger tuba lukket i et kort rum tid.

Ikke farligt, bare irriterende.

165

Typer af kirurgi i mellemøret

- Rekontruktiv/ høreforbedrende kirurgi (fx myringoplastik, ossikuloplastik)
- Sanerende kirurgi (fx mastoidektomi)

166

Typer af tumorer i mellemøret

- Glomustumorer (tympanicum og jugulare): hyppigst, ofte benign, udgår fra kemoreceptorer, glomus jugulare er aggressiv destrutiv og kan medføre foramen jugulare syndrom, mens glomus tympanicum sjældent er aggressiv.

167

Symptomer på glomustumor

Pulssynkron tinnitus og et led konduktivt høretab.
Ved otoskopi findes en rødfarvet tumor i mellemøret bag ved en intakt trommehinde.

168

Definer foramen jugulare syndrom

Paresis of the glossopharyngeal, vagal, and accessory (with or without the hypoglossal) nerves + facialis parese.

Symptoms of this syndrome are consequences of this paresis. As such, in an affected patient, you may find:

dysphonia/hoarseness
soft palate dropping
deviation of the uvula towards the normal side
dysphagia
loss of sensory function from the posterior 1/3 of the tongue
decrease in the parotid gland secretion
loss of gag reflex
sternocleidomastoid and trapezius muscles paresis

169

Definer otosklerose

= en solitær eller multifokal nydannelse af knogle i labyrintkapslen.

Hyppigste årsag til progredierende konduktivt høretab hos voksne (!!!)

Er det lokaliseret til det ovale vindues niche, fikseres stapes med et progredierende konduktivt høretab til følge.

Er det lokaliseret i eller tæt ved cochlea bliver resultatet tiltagende sensorineuralt høretab (kokleær otosklerose)

170

Symptomer på otosklerose

Debut i 20-30 års alderen, med tiltagende hørenedsættelse. Begynder ofte i det ene øre, for med tiden at ramme begge ører. Accelererer ved graviditet. Tinnitus forekommer hos 80% og kan være symptomet som får ptt til at søge læge.

171

Behandling af otosklerose

Høreapparat + kirurgi

Kirurgi er 1. valg ved ensidig otosklerose.

172

Graduering af perifer facialis parese

House-Brackmann Facial Nerve Grading Scale: 1-6 (1 = normale, 6 = total paralyse)

Sunnybrook: 100-0 (100 = normal, 0 = total paralyse)

173

Årsager til facialis parese

- Idiopatisk, fx Bells parese (70-90% af akutte perifere FP)
- Bakteriel, fx otitis media
- Virus, fx Herpes Zoster (Ramsay Hunts syndrom)
- Borrelia (hyppigste årsag hos børn)
- Traume
- Tumorer (tumor i gll parotis, pons-tumor)
- Kongenit parese
- Delsymptom i andre syndromer (Melkersson-Rosenthals, Heerfordts)

174

Hvad indgår i niveau/lokalisations diagnostik af facialis parese

- måling af tåresekretion (n. petrosus sup. major)
- stapediusrefleks (n. stapedius)
- smagssans på tungens forreste del (chorda tympani)
- spytsekretion fra gll. submandibularis (chorda tympani)

175

Behandling ved facialisparese

1. øjenbeskyttelse så cornea ikke udtørrer + fugtende salve/dråber

2. steroid - ved Bells parese gives prednisolon inden for 72 timer

3. AB/ antiviral/ kirurgisk dekompression

176

Typer misdannelser og udviklingsforstyrrelser i det indre øre

- Michels aplasi (total mangel af det indre øre)
- Mondinis dysplasi (hypoplastisk cochlea)
- Scheibes dysplasi, (forandringer i cellulært plan, fx atrofi af stria vascularis og det cortiske organ), hyppigste årsag til kongenit høretab

177

Infektionstyper i det indre øre

- viral labyrinthitis (mæslinger og fåresyge)
- bakteriel labyrinthitis
--> serøs: test med fistelprøve om der er en labyrintfistel, kolesteatom eller anden direkte påvirkning af det indre øre. Hvis positiv tyder det på en åbning til det indre øre. Behandles med højdosis AB.
--> purulent: S. pneumonia eller H. influenzae, symptomer som voldsom gyratorisk svimmelhed, akut indsættende svær/total hørenedsættelse, spontan nystagmus (initalt rettet mod det syge øre, indtil balanceorganet er nedbrudt af infektion, så vender den og slår mod det raske øre - destruktionsnystagmus). Efter den akutte fase kommer en kronisk latent fase hvor det indre øre er helt destrueret og pt har moderat svimmelhed/ubalance + total døvhed. I slutfasen er pt velkompenseret for sin svimmelhed men stadig døv da sneglen er ossøst omdannet.

178

Tumortyper i det indre øre

Maligne:
- primære: ses stort set aldrig
- metastaser: kan ses fra nyrer, bronkier og mammae cancer til os temporale --> sensorineuralt høretab, balanceforstyrrelse, facialisparese og smerter.

Benigne:
- meningeom
- lipom
- vestibulære schwannom (!!), hyppigst
- kolesteatom
---> betegnes sammen som cerebellopontine vinkeltumorer
---> symptomer: ensidigt, langsomt progredierende sensorineuralt høretab og tilhørende skelnetab, ensidig tinnitus og sjældnere (midlertidig) ubalance.

179

Udredning for cerebellopontine vinkeltumorer

Tone- og taleaudiometri, otoneurologisk US, US med Bartels eller Frenzels brille for spontan-, blikretnings- og positions nystagmus. MR!!!

180

Behandling for cerebellopontine vinkeltumorer

En lille tumorer ses an med årlig MR scanning. Behandling overvejes hvis den vokser.

Ved unge laves hørebevarende kirurgi. Alternativt translabyrintær operation med rømning af det indre øre.