UGE2: Akut og kronisk nyresvigt + transplantation Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE2: Akut og kronisk nyresvigt + transplantation > Flashcards

Flashcards in UGE2: Akut og kronisk nyresvigt + transplantation Deck (41)
Loading flashcards...
1

Hvilke er nyrens vigtigaste funktioner?

•Filter der fjerner metaboliske slutprodukter (karbamid, kreatinin, urat, H+) og farmaka fra blod og udskiller dem i urinen
•Homeostatisk rolle. Regulerer kroppens væskestatus, elektrolyt og syre-base balance
•Producerer hormoner som er involveret i erythrogenesen (erythropoitin), kalkstofskiftet (1,25-dihydroxy-cholecalciferol) og regulering af blodtryk og blodflow (renin)

2

Hvor mange har terminal nyresvigt i Danmark (2014)?

5068 registreret med terminalt nyresvigt i Danmark 2014 (2539 TX)

3

Hvilke parametrer kan skelne akut nyresvigt fra kronisk nyresvigt?

• nyrestørrelse
• anamnese
• (hæmoglobin)
• (calcium og fosfat)
• acidose

4

Hvordan kan man måle GFR og hvad kan det bruges til?

•eGFR
•S-creatinin
•Creatininclearance
•Chrom EDTA clearance
• Bruges til at:
evaluere grad af nyresvigt,
Følge udvikling
Evaluere eventuel behandling

5

Hvordan kan s-creatinin påvise manglende GFR (manglende clearing)?

Tommelfingerregel:
creatininstigning på ca 100 μmol/L/døgn er naesten ensbetydende med ingen clearance

6

Hvorfor er s-creatinin clearance ikke den mest optimale metode at vurdere nyrefunktionen på?

–Ingen lineær sammenhæng
–Afhængig af muskelmassen
–Secerneres
–Påvirkelig af farmaka
–Omhyggelig urinopsamling

7

Hvorfor er s-karbamid ikke en optimal markör för GFR?

Karbamid udskilles i nyrerne, men undergår en betydelig tubulaer reabsorption. Plasmakonc af karbamid är også afhaengig af flere forskellige faktorer: Katabolisme, GIT blödning, infektion, steroidbehandling, födeintag, leverfunktion, hydreringsgrad, GFR. I mangel på bedre markörer användes p-Karbamid som tegn på uraemisk intoksikation. Det foreligger dog ingen evidens for dette og karbamid er i sig selv atoksisk.

8

Hvad betyder azotaemi?

is a medical condition characterized by abnormally high levels of nitrogen (kväve)-containing compounds (such as urea, creatinine, various body waste compounds, and other nitrogen-rich compounds) in the blood.

9

Hvad betyder uraemi?

Kvävehaltiga nedbrytningsämnen utsöndras ej utan samlas i blodet. Utsöndringen av urea försämras i takt med försämringen av njurfunktionen och därmed höjs koncentrationen av urea i blodet.

10

Hvad betyder anuri og oligouri?

•Anuri (< 100 ml urin/døgn)
•Oliguri (< 500 ml urin/døgn)
•Non-oliguri

11

Hvad er definitionen på akut nyresvigt?

•Akut nyreskade er et hastigt tab af nyrefunktion (timer/dage) der medfører øget mængde affaldsstoffer i blodet, samt eventuelt ændringer i væske, elektrolyt- og syrebase balancen.

12

Hvad er definitionen på kronisk nyresvigt?

•Kronisk nyresvigt er en over længere(?) tid udviklet tilstand med aftagende nyre-funktion

13

Kan man bruge eGFR til vurdering af akut nyreskade?

Nej
Man kan använda timdiurese/diurese, p-kreatinin, U-kreatininudskillelsen, kreatinin-clearance, elektrolyt og syrebasforstyrringer

14

Hvordan kan akut nyresvigt inddeles?

•Prærenal (70%) Hypovolæmi og hjerte-kredsløbs-svigt
•Renal (25%) Sygdom i selve nyrene
•Postrenal (5%) Obstruction, refluks, hypertrofia/cancer prostatae, gynækologisk cancer

15

Hvad er årsagerne og prognosen til postrenal nyresvigt?

–Hypertrofia prostatae
–Tumorer i urinveje
–Konkrementer i urinveje
–Tumorer der trykker ude fra (Cervixcancer ex)
–Ligaturer omkring ureteres/urethra
–Misdannelser
–Neurogen blære
Prognosen:
•Afhænger af varighed af afløbshindringen; kort tid – god; lang tid – elendig. Kan ende med livsvarig dialyse

16

Hvad er årsagerne til renal nyresvigt?

1) ”ATN”, ”shocknyre”
2) Andre tubulo-interstitielle sygdommr
(akut interstitiel nefritis, lymfom)
3) Akut glomerulonefritis
4) Akut renovaskulær okklusion
(renal vaskulær okklusion, HUS, ACE-
hæmmere, NSAID)
5) Akut debut af kronsk sygdom

17

Hvad er ATN/ATIN og hvordan inddeles de?

Akut tubulær nekrose
•Post-iskæmisk
•Toksisk
–Pigment-induceret (Rhabdomyolyse)
–Aminoglykosider
–kontrastmidler

18

Hvad er rhabdomyolyse?

•Ødelæggelse af skeletmuskulatur, ofte traumatisk betinget (ulykker, kompression)
•Der udvikles ødem af muskulaturen, medførende hypovolæmi, og yderligere kompression af omkring liggende kar, medførende iskæmi og ødem osv, osv.
•Muskelcellerne lyserer, giver bl.a. hyperkaliæmi, hyperfosfatæmi

19

Hvordan hviser sig den typiske patient med rhabdomyolyse og hvordan kan man behandla og diagnosticere det?

•Typiske patient:
–Trafikuheld
–Narkoman der falder i søvn mange timer i fikseret stilling (f.eks. off. toilet osv.)
•Mistanke ved ”høj” P-K
•Øjeblikkelig behandling: rigelig iv-væske indtil time-diuresen >300 ml og U-pH>7. Væskerne afpasses efter blod- og urin prøver
•Diagnostiske prøver: myoglobin/creatinkinase (CK)

20

Hvordan påvirker aminoglykosider (f.eks gentamicin) nyrerne?

•Afficerer proksimale tubulus, men også efterfølgende segmenter kan afficeres -->ATIN
•Risikofaktorer: Intravaskulær dehydrering, diuretika, cephalosporiner, obstruktiv icterus
•Forebygge: Velhydreret, ingen diuretika, dosering ·1 vs. ·3.
•Ototoksiske (ikke reversibel)

21

Hvad er kontrastnefropati og hvordan kan man förebygga det?

•Ukendt mekanisme
–Formentlig både vaso- og tubulotoksisk
•Disponerende faktorer
–Nyre/hjerte/lever insufficiens
–DM
–Intravaskulær dehydrering
Förebyggelse:
•Velhydreret (1l isoton NaHCO3-)
•Pause diuretika
•Ingen NSAID
•N-acetylcystein 600 mg x 2 i 2 døgn.
•Ingen yderligere medikamentel profylakse (mannitol/ANP/Ca-antagonist/theofylliner/-diuretika/endothelin antagonist/dopamin
•Minimer kontrastvolumen
•Undgå hyperton kontrast
•Ingen effekt af profylaktisk HD

22

Hvordan er förlobet og prognosen af kontrastnefropati?

Udvikles umiddelbart efter kontrast indgift, og vil kun sjældent medføre dialysekrævende nyresvigt
•Differentialdiagnose: Embolier
•Prognose: ”God”

23

Hvad er prognosen for de reneale nyresvigterne/ATIN?

•Meget variabel for ”ægte” nyresygdomme
•Aminoglycosider: God, tager ofter nogle uger
•Kontrast: God, tager nogle uger
•Hæmo-/myoglobin: God, tager uger sjældent måneder
•Interstitiel nefritis: God, uger

24

Hvad er incidensen af kronisk nyresvigt i Danmark?

Cirka 700 patienter vil årligt udvikle kronisk nyresvigt svarende til CKD5

25

Hvad er den patologiske inddelning af kronisk nyresvigt?

•Glomerulopatier
•Tubulointerstitielle sygdomme
•Vaskulære sygdomme
Faelles for alle progriderende sygdomme uanset etiologi er dannelse af renal fibrose

26

Hvad er kriterierne for kronisk nyresvigt?

•Nyreskade i form af proteinuri, hæmaturi og strukturelle malformationer.
• Nyresvigt der persisterer i mere end 3 måneder.
•GFR < 60 ml/min/1.73 m2

27

Hvordan stadieinddeles kronisk nyresvigt?

Med hjälp af KDIGO staddieindeling 1-5b
afhaengigt af den glomerulære filtrationsrate (GFR) og behov for dialyse.

28

Hvilke to parametrer kan anvendes til at vurdere den kroniske nyresvigten?

GFR, og albuminuri (albumin:creatinin ratio)

29

Hvad er de typiske laboratorieværdier ved kronisk nyresvigt?

Parathyroidea hormon ↑ GFR< 50-60
B-Hæmoglobin ↓ GFR< 30
S-fosfat ↑ GFR< 30
Ion calcium ↓ GFR< 20
P-Bicarbonat ↓ GFR< 20
P-kalium ↑ GFR< 15

30

Hvad er den konservative behandling af kronisk nyresvigt?

•Blodtryk, blodtryk og blodtryk
•Forhindre afkalkning af knogler
•Reducere anæmi
•Korrigere acidose
•Tilpasse protein-stofskiftet
•Lipidsænkning