UGE2: Prostata cancer Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE2: Prostata cancer > Flashcards

Flashcards in UGE2: Prostata cancer Deck (35)
Loading flashcards...
1

Hvad är förekomsten af Prostataadenokarcinom?

•I USA og Sverige den hyppigste cancer
•I DK ca. 4500 nye tilfælde pr. år
•75% er mellem 60 og 80 år
•Prævalensen ved obduktion er mellem 33 og 50% hos mænd ældre end 80 år
•Ca. 1/10 er familiære

2

Hvordan finder man prostataadenokarcinomer?

•Latent (tilfældigt fund, udgør 70-90% af cancertilfældene)
•Manifest med kliniske symptomer

3

Hvordan ser prostataadenokarcinom ud makroskopiskt?

•Ofte multicentrisk
•Lokalisation til perifere zone
•Snitfladen er irregulær, gullig, med faste noduli

4

Hvordan ser prostataadenokarcinom ud histologiskt?

•Adenokarcinom
•Varierende differentieret
•Kirtelstruktur med forstørrede kerner, nukleoler og tab af basalceller
•PSA og sur fosfatase positiv

5

Hvordan graderer man prostatacancer?

•WHO: 3 grader
•Gleason: 5 grader, score fra 2 til 10, hvor 10 er lavest differentieret
grad 5 (8-10score) lavt differentieret, sämst prognose
grad 3: middelhöjt differentieret
Differentieringsgrad: Den grad till vilken tumörcellerna liknar sina ursprungliga motsvarigheter (differentiering). Ju lägre differentieringsgrad, desto sämre

6

Hvordan kan prostata cancer spredes?

•Direkte:
–perineural
–gennem kapsel
–i vesicula seminalis
•Lymfogen:
–til lymfeknuder i fossa obturatorius
–paraaortiske lymfeknuder
•Hæmatogen

7

Hvor hende metastaserer prostata cancer oftast till?

Knoglemetastaser:
•80-90%
•Columna og bækken
Knoglemetaster er overvejende osteosclerotiske/osteoblastiske
Lymfeknudemetastaser:
•Ca. 50%
•Bækken og retroperitoneum

8

Hvad afhaenger prognosen af prostata cancer på?

Prognose for behandlede patienter afhænger af
• TNMStadie
•Præ-terapi PSA niveau
•Tumor gradering: Gleason score

9

Hvad er prognosen af prostata cancer?

•Lokal sygdom
–99% 5 års, 65-90% 10 års relativ overlevelse
•Lokal advanceret sygdom – T3
–70-80% 5 års rel. overl.
•Metastaserende sygdom
–30% 5 års rel. overl.

10

Hvad er PSA og hvad kan det bruges til?

Prostate Specific Antigen
•Produceres i epitheliale celler i prostata
•Peptidase
•Sædvæske flydende
•Kan måles i serum
•Uspecifik markør
–Inflammation i prostata
–cancer
markør til diagnostik, screening og stadieinddeling af prostatacancer (PC)

11

Hvordan udreder man evt prostata cancer / den primäre urologiske udredning?

•Udredningsårsag
•Primær PSA
•Rektaleksploration: T-stadium, side
•TRUS: T-stadium, side (transrektal UL)
•Histologi:
•Adenokarcinom, Gleason score
•Lokalisation, antal, millimeter positive biopsier
•Ekstraprostatisk vækst
Patient inddeles i risikogruppe
•Lav•Mellem•Høj
KONKLUSION:Udredningen bør individualiseres, efterleve pakkeforløbsbeskrivelsen og indbefatte:
-->To separate PSA tests
--> Rektaleksploration (DRE) – med bestemmelse af et tentativt klinisk tumorstadie, cT1-4
-->Transrektal ultralydsskanning (TRUS) af prostata med minimum 10 biopsier
Diagnosen bør verificeres histologisk

12

Hvad er risikofaktorerne til prostata cancer?

•Familial
•Racial
•Environmental
•Sexual
•Diet

13

Hos hvilke patienter udföres PSA målning?

PSA- måling udføres hos:
–Pt. med symptomer: LUTS (lower urinary tract symptoms), smerter, hæmospermi
–Risikogrupper: fam. disp.
–Suspekt rektalexpl.

14

Hvad er graensevaerdierne for PSA afhaengigt af aldern?

ALDERAFHÆNGIGE GRÆNSEVÆRDIER FOR PSA:
–< 60 år : > 3 μg/L
–60 – 70 : > 4 μg/L
–> 70 år : > 5 μg/L

15

Hvad indgår i kraeftpakkeforlöbet PRAEHOSPITALT?

PRÆ-HOSP.:
•Anamnese:•Sympt.•Co-morbiditet •Medicin (antikoag., Plavix, Magnyl)•Tolkebistand•Allergi
•Obj. Us.:•Expl. rect.
•Suppl. Us.:
•Blod- og urinprøver (ved UVI gentages PSA efter 1 – 2 mdr.)
•Fax/Edifact henvisning med ovenstående oplysninger + tlf.nr. på pt. til
•Urologisk afd. Tlf xxxxxxxx
•Information til pt.:
»Us for c. prost, TRUS m. biopsi
»Tid til us i amb.

16

Hvad indgår i kraeftpakkeforlöbet HOSPITALT?

•Urologisk afd.:
•Kvitterer for modtagelse af fax/edifact
•Journaloptagelse, TRUS m. biopsi(10 stk.): ≤ 5 hverdage
•Svar på biopsier: ≤ 4 dage
•Suppl us.: knoglescintigrafi, CT, UL, MR: ≤ 6 hverdage
•Behandlingsbeslutning: ≤ 15 hverdage
–Intenderet kurativ behandling
–Endokrin ell. anden pall. beh.
–Aktiv overvågning (monitorering): > 60 år, lav-risiko

17

Hvad indgår i den intenderet kurativ behandling af cancer prostatae?

•Intenderet kurativ behandling:
•Radikal prostatektomi: ≤ 15 hverdage efter behandlingsbeslutning
»Endeligt mik.-svar skal foreligge ved kateterseponering?
•Ekstern strålebeh.:
–Lav-risiko: ≤ 15 hverdage
–Middel- og høj-risiko:
»Staging: ≤ 5 hverdage
»Histologi: ≤ 5 hverdage
»Guldmarkører: ≤ 5 hverdage
»Endokrin beh.: ≤ 65 hverdage
80 hverdage efter histologisvar
•Brachy- og kryoterapi: ≤ 15 hverdage efter behandlingsbeslutning

18

Findes det nogen risiko ved at tage biopsier fra prostata?

Risk for prostatitis, blödning, akut retention
Mortaliteten är 2,5% >75 år, 0,2% <61 år
Faktorer som kan påverka mortaliteten:
ålder og komorbiditeter

19

Hvad indgår i lokal behandling (för dem med cancer lokaliseret til prostata)?

•Aktiv overvågning (vs. watchful waiting):Lavrisiko, lille udbredning (T1)
•Prostatektomi: Lav-intermediær (høj) risiko, T2
•Strålebehandling: Lav - høj risiko

20

Hvad er bivirkningerne til lokalbehandling?

Vandladning, Impotens, Rektum
•Activ overvågning (ca. 50% får ingen bivirkninger)
•Prostatektomi: Inkontinens, impotens
•Strålebehandling: Dysuri, proktitis, impotens

21

Hvordan er forlöbet i Strålebehandling?

•Informationssamtale
•Guldstifter
•Lejring – board
benfiksation

22

Hvad indgår i strålebehandlingen?

•Alle får 78Gy / 39 fraktioner
•5 strålebehandlinger/uge
•Neoadjuverende endokrin behandling – 3 mdr.
–Høj risiko
–Evt. ved intermediær risiko
•Stråletarget afhænger af risikogruppe
–Lav : prostata
–Intermediær: prostata + 1 cm af vesc. sem.
–Høj: prostata + 2 cm af vesc. sem.
ELLER
•Neoadjuverende og adjuverende endokrin behandling (LHRH agonist)
–Høj risiko - 36 mdr
–Intermediær risiko – evt. 6 mdr

23

Hvilke andra lokalbehandlinger findes det foruden aktiv overvågning, prostatektomi og strålebehandling?

•Brachyterapi – intern strålebehandling
•Cryoterapi
•HIFU: High intensity focused Ultrasound

24

Hvad er formålet med hormonbehandling?

Behandlingsmål:
•Udsætte tidspunkt for symptomer
•Symptombehandling
•Overlevelse
Meget stor individuel variation i aggressivitet af metastatisk sygdom

25

Hvilke symptomer kan palliativ behandling hjaelpe til med?

•Fokale symptomer:
–Knoglesmerter, Medullært tværsnitssyndrom, Patologisk fraktur, LUTS, Uræmi, hydronefrose
•Systemiske/generelle symptomer
–Træthed •Anæmi •Fatique •Hyperkalkæmi
–Appetitløshed, Kvalme, Vægttab

26

Hvad er Medullært tværsnitssyndrom?

Akut tilstand:
Neurologiske udfald, Kan være debut-symptom på PC
Behandling:
•Kastration
•Steroid-behandling
•Operation
•Strålebehandling
Prognose afhænger af:
•Tid til behandling (symptomer > 24 timer sjældent reversible)
•Tidligere sygdomsforløb

27

Hvad er LHRH agonister og hvad er birvirkningerne?

LHRH agonister= luteinizing hormone releasing hormone agonist, lower the amount of testosterone made by the testicles - medicinsk kastraktion
•libido og potens
•svedture og hedestigninger
•ca. 50% får vægtøgning
•flare
•osteoporose, frakturrisiko
•psykiske
•Kardielle, metabolisk syndrom
Endokrin/hormonel behandling: HØJ responsrate langvarig respons

28

Hvad er indikationerne for Kemoterapi?

•Metastatisk PC
•Kastrationsresistent PC
•Patienter i god almen tilstand

29

Hvad indgår i Kemoterapi behandling?

•Docetaxel + prednisolon
•10 behandlingsserier
•Hver 3. uge (ambulant)
•PSA respons

30

Hvilke er bivirkningerne til Kemoterapi?

•Træthed
•Utilpashed
•Hæmatologiske
•Neurologiske
•Gastrointestinale