UGE1: Cancer testis Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE1: Cancer testis > Flashcards

Flashcards in UGE1: Cancer testis Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hvilke 2 hovedtyper af testiscancer findes det?

Germinalcelletumorer (Kimcelletumorer) og Non-germinalcelletumorer

2

Hvilke typer af germinalcelletumorer/kimcelletumoroer findes det?

Seminom
Non-seminom:
-Embryonalt karcinom
-Teratom
-Blommesækstumor
-Choriokarcinom

3

Hvilke typer af non-germinalcelletumorer findes det?

Leydigcelletumor
Sertolecelletumor
Malignt lymfom

4

Hvordan er epidemiologin omkring testis cancer?

•Incidensen fordoblet gennem de sidste 50 år (ca. 300/år i DK)
• Hvide meget højere incidens end farvede (40:1)
•Børn < 5år (teratomer og blommesækstumorer)
•Voksne: 20-40 år (oftest seminomer). Lymfomer >60 år

5

Hvad er komplikationerna till kryptorchisme?

Infertilitet, cancer

6

Hvordan er epidemiologin omkring kryptorchisme?

4% af alle nyfødte drenge
Prævalens blandt voksne mænd: 0,4%
25% bilaterale

7

Hvordan behandlas kryptorchisme?

Behandling: Tidlig orchiopexi er nødvendig (<2.år)!
På bakgrund af at der ses overhyppighed af cancer Man anbefaler idag at testikeln skal ned hurtigt muligt. (undvika varmepåvikning af testikel)

8

Hvilke symptomer findes det ved tumor testis?

• Uøm, hård knude / sekundär hydrocele
• Hæmatospermi (sjældent)
• Erkendelse i forbindelse med traume?
• Gynækomasti (non-seminom tumorer) 5% debuterer
Tidlig diagnose: Selvpalpation!
Kan vare symptomfattig! Lokale symptomer: spaendt, öm, diffust forstörret testis. Aldersdebut 15-44(aldersspektrum) Extragonodal sygdom: uforklarlige laendesmerter

9

Hvilke andre tumortyper, end germinalcelletumorer og nongerminalcelletumorer, findes det?

ANDRE svulsttyper:
• Lymfomer (optræder oftest som led i systemisk lymfomsygdom, og er hyppigste testistumor >60 år)
• Leukæmisk infiltration
• Metastaser (sjældent)
• Sarkomer
• Adenomatoid tumor

10

Hvordan ser et seminom ud makroskopiskt?


• Solid vækst, nodulær, gråhvid
• Erstatter native testisvæv
• Sjældent nekrose, blødning og cystisk omdannelse

11

Hvordan ser et seminom ud histologiskt/mikroskopiskt?

Nodulært vækstmønster med reder af tumorceller
• Monotone tumorceller
• Groft, grynet kromatinstruktur
• (U-)Skarpe cytoplasmagrænser eller opblæret cytoplasma

12

Generelt om seminomer?

• Udgør >50% af alle kimcellederi- verede testistumorer
• Hyppigst i 25-55 års alderer
Klassisk seminom er meget radio- og kemosensitiv
• Anaplastisk seminom (5%)
• Spermatocytisk seminom (5%, ’benign’, >50år, speciel)

13

Generelt om embryonale karcinomer?

• Udgør 15-35% af alle testistumorer
• Sjældne før puberteten, - oftest 20-35 år
• Stor makr. og mikr. variation.
• Kemoterapisensitiv

14

Hvordan ser et embryonalt carcinom ud makroskopiskt?

Makroskopi: sjaeldan tumor, glat men hård konsistens
• Gråhvid og svullen
• Dårligt afgrænset
• +Nekrose
• +Hæmorrhagi
• Tunica albuginea inva-deret i ca. 20%

15

Hvordan ser et embryonalt carcinom ud mikroskopiskt/histologiskt?

Meget variabel!
• Celleformationer med lumendannel- se, acini eller papillær struktur
• Evt. mixed tumors (BST, CC)

16

Hvordan ser et teratom ud makroskopiskt?

Solid/multicystisk
Evt. mucinös
Brusk/knogle/tand/hår
Sjaeldant nekrose

17

Generelt om teratomer?

Indeholder væv fra alle tre kimblade (ekto-, endo og mesoderm)
• Udgør 50% af testistumorerne hos børn
• Udgør kun 5% af testistumorerne hos voksne

18

Hvordan ser et blommesaekstumor ud makroskopiskt?


•Gullig-grå, varierende konsistens
• Solid, fokal cystisk
• Hyppigt hæmorrhagi

19

Generelt om blommesaekstumorer?

Kaldes også for Endodermal sinus tumor (~ rotteplacenta), og er den hyppigste testistumor hos børn, dok relativt sjaeldan
• Monosymptomatisk testishævelse hos drengebarn
• Dårligt afgrænset, lobuleret tumor

20

Fra hvilke organ metastaserer det hyppigst til testis?

Foretrukne organmetastaser:
Knogler, Lunger (canon balls), Lever
metastsaserer til paraaortala lymfkirtler. Skal kontrolleres.

21

Hvilke er de standard parametrerna som igår i "testis blodpröver"?

AFP alfa-føtoprotein
β-HCG human choriogonadotropin
LDH laktatdehyrdogenase
Disse er også tumormarkörer og TAGES inden operationen og i opfølgningsforløbet
Eventuel stigning tyder på progression

22

Hvad skal man sige til en patient med tumor testis inden operation?

pt ska informeres om at han har kraeft og tilbydes operation.
spörg om nedfrysning af saedet.

23

Hvordan behandlas cancer testis?

Biopsi fra testis med inguinal indgang
Orchiektomi
Biopsi fra modsatte testis

24

Hvordan behandlas carcinoma in situ?

Stråleterapi med beskeden dosis.
De er oftast atypiske germinitive celler og findes hos ca 5% af de kontralaterale testis.
•CIS i én testikel
–Orkiektomi
•CIS i begge testikler
–Strålebehandling: 16 Gy/8 fraktioner
•Cis i modsidige testikel med testiscancer
–Strålebehandling: 16 Gy/8 fraktioner

25

Hvad er onkologiens funktioner ved cancer testis?

•Stadieinddeling efter operation
•Behandling efter operation
–strålebehandling
–kemoterapi
•Opfølgning
•Recidivbehandling
–strålebehandling
–kemoterapi

26

Hvilke spörgsmål er vigtige at udrede ved cancer testis?

Orchiektomi
•Patologisk diagnose
•Tumormarkører
•Billeddiagnostik
•Modsidige testikel:Biopsi, 5 - 7 % CIS, Strålebehandling
Hormonsubstitution
•Behandling ?
•Kontrol ?

27

Hvilke er de billediagnostiske modaliteterne?

Billeddiagnostik
•CT thorax & abdomen
•UL retroperitoneum
•+ biopsi ved suspekt tumor
•PET/CT

28

Hvordan er stadieindelningen ved cancer testis?

Stadium III
A: Supradiafragmatiske
lymfeknudemetastaser
B: Organmetastaser
Stadium II
Abdominale
lymfeknudemetastaser
Stadium I
Tumor i testikel

29

Hvornår bruges tumormarkörerne?

Bruges ved vurdering af
–Mistanke om recidiv
–Monitorering af behandling
Non seminomer har höjt vaerdi af alle 3 tumormarkörer
Seminomer har mest höjt LDH samt lille Hcg

30

Kan stråleterapi helbrede carcinoma in situ?

Nej, ikke alltid.
Kemoterapi alene kan ikke helbrede CIS
Strålebehandling:
–20 Gy: Ingen testiscancer , 70% androgensubstitution
–16 Gy: Ingen testiscancer , 20% androgensubstitution
–14 Gy: Enkelte testiscancere