UGE2: Vaeske og elektrolytforstyrrelser Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE2: Vaeske og elektrolytforstyrrelser > Flashcards

Flashcards in UGE2: Vaeske og elektrolytforstyrrelser Deck (41)
Loading flashcards...
1

Hvordan inddeles dehydreringsgraden ? (mild, moderat, svaer)

Let dehydrering, tab af 3-5 % af BW
Svær dehydrering, 10 % af BW
Livstruende dehydrering, 15 % af BW
(BW= body weight)

2

Hvor meget er den basale vaeskebehovet for voksne?

Basalbehov for væske 1,5 ml/kg/time =105 ml/t sv til 2,5 L per døgn (25 årig mand 70 kg)

3

Hvilke er symptomerne på hyperkaliaemi?

Risiko for kardiel påvirkning - arytmi, hjertebanken
EKG (spids teltformet T-tak, breddeøget QRS og ST elevation, små ptak)
Træthed, kraftesløshed, pareser, yr
INGEN symptomer

4

Hvordan behandlas hyperkaliaemi?

• nedsætte indgift af kalium: kost, behandlinger
• øge kaliumudskillelse: loop diuretika (obs dehydrerede pt)
• akut nedsættelse af arytmirisiko: calcium resonium. iv, insulin (+ glukose), hemodialys

5

Ved hvilke nivåer af kalium bör man blive bekymret?

->5.0 mmol/l < P-kalium < 5.8 mmol/l
Kontroller, nedsæt kaliumindgift, øg kaliumudskillese
-->5.8 mmol/l < P-kalium < 6.5 mmol/l
Som ovenstående samt giv resonium 30 gram
-->P-kalium > 6.5 mmol/l
Risiko for hjertearytmi, bør EKG monitoreres og der skal handles.

6

Hvordan behandlar man hyperkaliaemi > 6,5?

1. telemetri, ekg
2. stabilisere hjertet: calcium iv
3 Flytte kalium intracellulært - Insulin-(glucose) - β2-agonist - NaHCO3
4. Fjerne kalium
- Loopdiuretika
- Resonium
- Dialyse

7

Hvad er for lavt kalium?

>3,5 mmol skal ma blive bekymret..

8

Hvad er symptomerne på hypokalaemi?

Svaghed og kraftesløshed i muskulatur
Øget risiko for arytmi ved digitaliserede patienter
Ingen

9

Hvilke sygdommer presenterer sig ved hhv hypotension og hypertension ved samtidig hypokalaemi?

Normalt BT og hypokaliæmi:
Diuretika, Barrter og Gitelman´syndrom, magnesiummangel
Højt BT og hypokaliæmi:
Hyperaldosteronisme, 11betaHSD2 mangel, lakrids. Liddles syndrom

10

Hvordan korrigerer man hypokalaemi?

Maksimal infusionshastighed for kalium: 0,3 mmol/kg pr. time. Korriger langsomt.
Totalt deficit kan anslås til 4 minus aktuelle plasma kalium gange bodyvægt i kg Eks kalium 2 mmol/l, BW 100 kg (4-2)*100 = 200 mMol
Inf. kalii chloridi cum glucoso (51 mmol K og 38 g glucose/l
Check magnesium
Kontroller kalium løbende ( shift ud og ind af cellen)
Tbl. Kaleorid 750 mg/10 mmol

11

Hvilke er symptomerne på hyponatraemi?

Specifikke symptomer skyldes intracellulært ødem
Vage og uspecifikke
Nedsat smagssans, kvalme, abdominalt ubehag
Svaghed, krampetendens
Konfusion
Central pontin myelinolyse (paraparese, tale og synkebesvær)

12

Hvad er årsagerne til hyponatriæmi og nedsat total natrium?

Diare, opkastninger, diuretika (specielt thiazider)
Natriumdeficit:
(Normalt p-Na – aktuel P-Na) x legemsvægt x 0.6

13

Hvad er årsagerne til hyponatriæmi og øget total natrium?

Levercirrhose, hjertesvigt og nefrotisk syndrom

14

Hvad er årsagerne til hyponatriæmi og normalt total natrium?

Polydipsia, excessiv
Syndrome of inappropriate secretion of ADH (tumorer, medikamenter)
TURP
Myksødem

15

Hvordan kan man behandla hyponatraemi?

Volumendepletion: Saltvand
Cirrhose: Vandrestriktion (vasopressin receptor antagonister)
Hjertesvigt: Vand restriktion, evt loop diuretikum, ACE hæmmer
Hormonsubstitution ved hypoadrenalism og hypothyroidism

16

Hvad er forskellen på thiazid diuretika og loop diuretika ift koncentreringsevnen i nyrerne?

Thiazider:
Hyppig en årsag til hyponatraemi
Ødelægger ikke koncentreringsevnen (som loop-diuretika)

17

Er det klinik eller p-na som afgör behandling af hyponatraemi?

Klinik afgør behandling ikke P-Na+ niveau

18

Hvordan behandlas symptomatisk hyponatraemi?

1.Intravenøs bolus 2 ml/kg 3% NaCl
2.P-Na+ øges hurtigt og kontrollabelt 2 mmol/l
3.Mål: reduktion af symptomer
Undgå overkorrektion
Kontrolere! Mål P-Na+ hyppigt
Mål timediureser
Monitorer CNS funktion
Maksimalt 3 boluser (ca. 6 mmol/l stigning i P-Na+)
Anden årsag?

19

Hvordan behandlas asymptomatisk hyponatraemi?

ASYMPTOMATISK hyponatriæmi korrigeres langsomt med isoton NaCl.

20

Hvad er osmotisk demyelisering? [central pontine myelinolysis]

Dage efter korrektion: Paralyse, nedsat bevidsthedsniveau, død. undgå overkorrektion!
[irreversible and often fatal pontine demyelination seen in malnourished alcoholics or RAPID CORRECTION of hyponatraemi. There is subacute onset of lethargy, confusion, pseudobulbar palsy, para-or qadriparesis, coma]

21

Hvad er SIADH?

SIADH innebär hyponatremi som beror på ett ökat totalvatten och minskad natriumkoncentration i kroppen

22

Hvilke er de diagnostiske kriterierne til SIADH?

Plasmaosmolalitet < 270 mOsm/kg
U-osmolalitet > 100 mOsm/kg
Patienten är kliniskt normovolem
U-natrium > 30 mmol/L, hos patient med subjektivt normalt salt- och vattenintag
P-vasopressin förhöjt i relation till P-osmolalitet
Efter at kortisolbrist og hypoterios er uteslutet

23

Hvordan behandlas SIADH?

Væskerestriktion
Salt
Loop diuretica
Evt. vaptaner (vasopressin receptor antagonist)

24

Hvilke er symptomerne på hypernatraemi?

Hos den vågne patient – TØRST
Hos den bevidsløse patient – Feber, tør hud og slimhinder

25

Hvilke er symptomerne på hypercalcaemi?

Træthed, depression, gastritis, obstipation, hjertearytmi (lav kalium), nyresten, polyuri dehydrering, muskelsvaghed

26

Hvad er årsagerne til hypercalcaemi?

Primær hyperparathyroidisme
Malign sygdom
Overbehandling med d-vitamin, calcium
Sarcoidose, TB,
Thiazider

27

Hvordan behandlar man hypercalcaemi?

1) Hydrering 3 liter iv
2) evt. furosemid
3) evt. bisfosfonat, calcitonin
Husk udredningsprøver før 2)+3)

28

Hvad er årsagerne til polyuri?

• væskeindgift
• diuretika
• postobstruktiv nefropati
• osmotisk
• langvarig hypokaliæmi
• langvarig hypercalcæmi
• lithium
• sjældne nyresygdomme
• diabetes insipidus

29

Hvordan behandlas lungödem?

Ilt på maske, 15 L/min
Anbring patienten siddende
IV furix
Systolisk BT > 85 mmHg nitroglycerin sl
Berolige patient, morfin 2.5-5 mg iv

30

Hvilke er nyrens to hovedopgaver ved syre-base forstyrrelser?

Udskillelse af ikke flygtig syre ~ 80 mmol
Undgå bicarbonattab ved reabsorption af det filtrerede bicarbonat (180 l/døgn * 24 mmol/L =4320 mmol bicarbonat).
Centralt i begge processer er sekretion af H+
4320 mmol H+ for at bicarbonat kan danne kulsyre
80 mmol H+ til at udskille den flygtige syre