26 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 26 > Flashcards

Flashcards in 26 Deck (20)
Loading flashcards...
1

As soon as I get home I will check e mails

Би гэртээ очингуутаа и -мэйлээ шалгана аа

2

As soon as the teacher gave a signal the children ran

Багшийг дохио өгмөгц хүүхдүүд гүйсэн

3

As soon as their director came the students met him

Захирлыгаа ирмэгц оюутанууд түүнтэй уулзсан

4

As soon as the lesson is over, please clean your classroom.

Хичээл дуусмагц ангиа цэвэрлээрэй

5

As soon as he starts to sing people are quiet

Түүнийг дуулмагц хүмүүс чимээгүй болдог

6

As soon as the thief saw the police man he hid

Дээрэмчин цагдааг харангуутаа нуугдсан

7

As soon as the boy gets home he turns on the TV

Хүү гэртээ оронгуутаа зурагт асаадаг

8

As soon as I get to the front of the wrestling palace I'll call you

Бөхийн өргөөний урд очингуутаа би утасдана

9

Please tell me as soon as you hear from him

Түүнээс сонсонгуутаа надад хэлээрэй

10

As soon as the electric comes on please tell me

Цахилгаан ирмэгц надад хэлээрэй

11

Би гэртээ очингуутаа и -мэйлээ шалгана аа

As soon as I get home I will check e mails

12

Багшийг дохио өгмөгц хүүхдүүд гүйсэн

As soon as the teacher gave a signal the children ran

13

Захирлыгаа ирмэгц оюутанууд түүнтэй уулзсан

As soon as their director came the students met him

14

Хичээл дуусмагц ангиа цэвэрлээрэй

As soon as the lesson is over, please clean your classroom.

15

Түүнийг дуулмагц хүмүүс чимээгүй болдог

As soon as he starts to sing people are quiet

16

Дээрэмчин цагдааг харангуутаа нуугдсан

As soon as the thief saw the police man he hid

17

Хүү гэртээ оронгуутаа зурагт асаадаг

As soon as the boy gets home he turns on the TV

18

Бөхийн өргөөний урд очингуутаа би утасдана

As soon as I get to the front of the wrestling palace I'll call you

19

Түүнээс сонсонгуутаа надад хэлээрэй

Please tell me as soon as you hear from him

20

Цахилгаан ирмэгц надад хэлээрэй

As soon as the electric comes on please tell me