3 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (20)
1

We want to learn to wait in your presence.

Бид Таны охршихуйд хүлээж сурахыг хүсдэг.

2

We must learn to organise our time

Би цаг заваа зөв зохицуулж сурах ёстой

3

Our salvation does not depend upon doing good works but upon faith

Бидний аврал сайн зүйлс хийсэнээс шалтгаалдаггүй, бидний итгэлээс шалтгаалдаг.

4

Already (more written but sometimes spoken)

нэгэнт

5

Their future depended on getting food

Тэдний ирэээдүй хоол хүнс авахаас шалтгаалсан.

6

I doubt that I can change their minds

Тэдний бодлыг өөрчилж чадна гэдэгтээ би эргэлзэж байна/итгэхгүй байна

7

I don't doubt that you can lead this team

Таныг энэ багийг удирдаж чадна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна/итгэж байна

8

I believe that you can be successful

Чамайг амжилт гаргаж чадна гэдэгт би итгэж байна

9

I'm confident that you can do this

Чамайг энийг хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна

10

Will this work finish quickly? It will depend on if we will do it fast or not.

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хурдан хийх үү, үгүй юү гэдгээс шалтгаална.

11

Бид Таны охршихуйд хүлээж сурахыг хүсдэг.

We want to learn to wait in your presence.

12

Би цаг заваа зөв зохицуулж сурах ёстой

We must learn to organise our time

13

Бидний аврал сайн зүйлс хийсэнээс шалтгаалдаггүй, бидний итгэлээс шалтгаалдаг.

Our salvation does not depend upon doing good works but upon faith

14

нэгэнт

Already (more written but sometimes spoken)

15

Тэдний ирэээдүй хоол хүнс авахаас шалтгаалсан.

Their future depended on getting food

16

Тэдний бодлыг өөрчилж чадна гэдэгтээ би эргэлзэж байна/итгэхгүй байна

I doubt that I can change their minds

17

Таныг энэ багийг удирдаж чадна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна/итгэж байна

I don't doubt that you can lead this team

18

Чамайг амжилт гаргаж чадна гэдэгт би итгэж байна

I believe that you can be successful

19

Чамайг энийг хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна

I'm confident that you can do this

20

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хурдан хийх үү, үгүй юү гэдгээс шалтгаална.

Will this work finish quickly? It will depend on if we will do it fast or not.