10 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 10 > Flashcards

Flashcards in 10 Deck (20)
1

To meet one's expectations

Санаанд хүрэх

2

To keep one's word

Хэлсэндээ хүрэх

3

To become an adult

Насанд хүрэх

4

Don't touch the glass!

Шилэнд бүү хүр

5

We will get there by 5 O clock

Бид 5 цаг гэхэд тэнд хүрнэ

6

If I do one thing many times , I feel I dislike it.

Нэг юмаа олон дахин хийвэл миний дургүй хүрдэг

7

This song touched my heart

Энэ дуу миний сэтгэлд хүрсэн

8

That killer killed many people

Тэх алуурчин олон хүний аминд хүрсэн

9

Some parents don't spank their children

Зарим эцэг эх хүүхдүүддээ гар хүрдэггүй

10

In the season of winter, people catch colds a lot

Өвлийн улиралд хүмүүс ханиад их хүрдэг

11

Санаөэд хүрэх

To meet one's expectations

12

Хэлсэндээ хүрэх

To keep one's word

13

Насанд хүрэх

To become an adult

14

Шилэнд бүү хүр

Don't touch the glass!

15

Бид 5 цаг гэхэд тэнд хүрнэ

We will get there by 5 O clock

16

Нэг юмаа олон дахин хийвэл миний дургүй хүрдэг

If I do one thing many times , I feel I dislike it.

17

Энэ дуу миний сэтгэлд хүрсэн

This song touched my heart

18

Тэх алуурчин олон хүний аминд хүрсэн

That killer killed many people

19

Зарим эцэг эх хүүхдүүддээ гар хүрдэггүй

Some parents don't spank their children

20

Өвлийн улиралд хүмүүс ханиад их хүрдэг

In the season of winter, people catch colds a lot