4 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Will this work finish quickly? It will depend on if we will do it fast or not.

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хурдан хийх, үгүйгээс шалтгаална

2

Will this work finish quickly? It will depend on how fast we do it.

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хир хурдан хийхээс шалтгаална

3

Vegetables being able to grow or not will depend a lot of if it will rain or not.

Ногоо ургах, үгүй нь бороо орох уу, үгүй юү гэдгээс их шалтгаална

4

Do people walk every day? It depends on the weather

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Цаг агаараас шалтгаалдаг

5

Do people walk everyday? It will depend on how the weather is.

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Цаг агаар ямар байхаас шалтгаална

6

Do people walk every day? It depends on if it's warm outside or not

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Гадаа дулаахан байна уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаалдаг.

7

It doesn't matter if I will come or not Х 2

Миний ирэх, ирэхгүй хамаагүй. Ирэх, ирэхгүй минь хамаагүй

8

It doesn't matter if you will come or not Х 2

Чиний ирэх, ирэхгүй хамаагүй. Ирэх, ирэхгүй чинь хамаагүй

9

It doesn't matter if he/she will come or not х 3

Түүний ирэх, ирэхгүй хамаагүй Ирэх, ирэхгүй нь хамаагүй Түүний ирэх үү, үгүй юү гэдэг нь хамаагүй

10

Its been seen that the numbers of the population is increasing

Хүэ амны тоо өсөж байгаа нь харагдаж байна:

11

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хурдан хийх, үгүйгээс шалтгаална

Will this work finish quickly? It will depend on if we will do it fast or not.

12

Энэ ажил хурдан дуусах уу? Бидний хир хурдан хийхээс шалтгаална

Will this work finish quickly? It will depend on how fast we do it.

13

Ногоо ургах, үгүй нь бороо орох уу, үгүй юү гэдгээс их шалтгаална

Vegetables being able to grow or not will depend a lot of if it will rain or not.

14

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Цаг агаараас шалтгаалдаг

Do people walk every day? It depends on the weather

15

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Цаг агаар ямар байхаас шалтгаална

Do people walk everyday? It will depend on how the weather is.

16

Хүмүүс өдөр бүр алхдаг уу? Гадаа дулаахан байна уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаалдаг.

Do people walk every day? It depends on if it's warm outside or not

17

Миний ирэх, ирэхгүй хамаагүй. Ирэх, ирэхгүй минь хамаагүй

It doesn't matter if I will come or not Х 2

18

Чиний ирэх, ирэхгүй хамаагүй. Ирэх, ирэхгүй чинь хамаагүй

It doesn't matter if you will come or not Х 2

19

Түүний ирэх, ирэхгүй хамаагүй Ирэх, ирэхгүй нь хамаагүй Түүний ирэх үү, үгүй юү гэдэг нь хамаагүй

It doesn't matter if he/she will come or not х 3

20

Хүэ амны тоо өсөж байгаа нь харагдаж байна:

Its been seen that the numbers of the population is increasing