Anestezjologia i Przeciwpadaczkowe Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Anestezjologia i Przeciwpadaczkowe Nazwy > Flashcards

Flashcards in Anestezjologia i Przeciwpadaczkowe Nazwy Deck (35)
Loading flashcards...
1

Leki znieczulenia miejscowego podział

1. Estry
2. Amidy
3. Inne

2

Leki znieczulenia miejscowego - estry nazwy

1. Prokaina
2. Chloroprokaina
3. Tetrakaina
4. Benzokaina
5. Kokaina

3

Leki znieczulenia miejscowego - amidy nazwy

1. Lidokaina
2. Artykaina
3. Prylokaina
4. Etidokaina
5. Mepiwakaina
6. Bupiwakaina
7. Ropiwakaina
8. Lewobupiwakaina

4

Blokery receptora ENaC nazwy

1. Amiloryd
2. Triamteren

5

Toksyny blokujące kanały Nav podział

1. Blokery Nav -> blokują Nav od zewnątrz niezależnie od konformacji
2. Modulatory Nav -> uczulają go na zmianę potencjału lub opóźniają inaktywację kanału
A) toksyny zwierzęce
B) toksyny roślinne

6

Blokery Nav nazwy

1. Tetrodotoksyna (TTX)
2. Saksitoksyna (STX)

7

Modulatory Nav - toksyny roślinne nazwy

1. Weratrydyna -> z ciemiężycy białej
2. Akonityna -> z tojadu
3. Grajanotoksyna -> z rododendrona

8

Leki znieczulenia ogólnego podział

1) Anestetyki wziewne
A) Podtlenek azotu
B) Ksenon
C) Pochodne chlorowcowe (halogenowe) węglowodorów

2) Anestetyki dożylne

9

Anastetyki wziewne pochodne chlorowcowe (halogenowe) węglowodorów nazwy

1. Halotan
2. Enfluran
3. Izofluran
4. Desfluran
5. Sewofluran

10

Anestetyki dożylne nazwy

1. Benzodiazepiny
2. Opioidy
3. Barbiturany (Tiopental)
4. Propofol
5. Etomidat
6. Ketamina

11

Historyczne leki znieczulenia ogólnego nazwy

1. Eter
2. Chloroform
3. Podtlenek azotu (N2O)
4. Cyklopropan
5. Halotan

12

Grupy leków przeciwbólowych

1. Opioidy
2. Nieopioidowe leki przeciwbólowe np. NSAIDs, paracetamol
3. Współanalgetyki (koanalgetyki)

13

Współanalgetyki (koanalgetyki) grupy

1. Leki przeciwdepresyjne
2. Leki przeciwpadaczkowe
3. Leki przeciwarytmiczne
4. Leki miejscowo znieczulające
5. Antagoniści NMDA
6. Agoniści a2-adrenergiczni
7. Leki wpływające na GABA

14

Rodzaje leków opioidowych

1. Czyści agoniści
A) pełni
B) częściowi
2. Mieszani agoniści/antagoniści
3. Czyści antagoniści
4. (Agoniści o szczególnych właściwościach)

15

Czyści pełni agoniści receptora opioidowego nazwy

1. Morfina
2. Heroina
3. Hydromorfon
4. Oksykodon
5. Dihydrokodeina
6. Petydyna
7. Fentanyl i jego pochodne
8. Metadon
9. Loperamid

16

Pochodne Fentanylu nazwy

1. Sufentanyl
2. Alfentanyl
3. Remifentanyl

17

Czyści agoniści czesciowi receptorów opioidowych - nazwy

1. Kodeina
2. Hydrokodon (razem z Paracetamolem-> Vicodin)
3. Dekstropropoksyfen

18

Mieszani agoniści/ antagonisci opioidowi nazwy

1. Buprenorfina
2. Butorfanol
3. Nalbufina
4. Pentazocyna

19

Agoniści receptorow opioidowych o szczególnych właściwościach nazwy

1. Dekstrometorfan
2. Difenoksylat
3. Loperamid
4. Tramadol

20

Antagoniści receptorów opioidowych nazwy

1. Nalokson
2. Naltrekson
3. Alwimopan
4. Naloksonazin
5. Diprenorfina
6. CTOP (wybiórczy μ)

21

Główne typy leków przeciwpadaczkowych

1. Leki hamujące dokomórkowy napływ kationów
2. Leki o działaniu mieszanym
3. Leki zwiększające transmisje hamującym szlakiem GABA-ergicznym
4. Leki zmniejszające transmisje stymulującym szlakiem glutaminergicznym
5. Leki działające na kanały potasowe

22

Leki hamujące dokomorkowy napływ kationów podział

1. Hamujące tylko kanały wapniowe
2. Hamujące tylko kanały sodowe
3. Hamujące zarówno kanały sodowe jak i wapniowe

23

Leki przeciwpadaczkowe hamujące tylko kanały wapniowe nazwy

1. Etosuksymid

24

Leki przeciwpadaczkowe hamujące tylko napięciowe zależne kanały sodowe nazwy

1. Fenytoina
2. Fosfenytoina
3. Karbamazepina
4. Okskarbazepina
5. Eslikarbazepina
6. Lakozamid (w inny sposób)

25

Leki przeciwpadaczkowe hamujące kanały wapniowe i sodowe nazwy

1. Zonisamid
2. Lamotrygina

26

Leki przeciwpadaczkowe o działaniu mieszanym

1. Kwas walproinowy
2. Gabapentyna
3. Pregabalina
4. Lewetyracetam
5. Briwaracetam
6. Prymidon
7. Leki działające na receptory glutaminergiczne

27

Leki przeciwpadaczkowe zwiększające transmisje GABA-ergiczna nazwy

1. Benzodiazepiny
2. Tiagabina
3. Wigabatryna

28

Benzodiazepiny stosowane jako leki przeciwpadaczkowe nazwy

1. Diazepam
2. Klobazam
3. Klonazepam
4. Klorazepan dipotasowy
5. Lorazepam
6. Midazolam

29

Leki przeciwpadaczkowe działające na glutaminian nazwy

1. Blokery NMDA (mieszane)
1) Topiramat
2) Felbamat
3) Fenobarbital

2. Blokery AMPA
1) Perampanel

30

Leki przeciwpadaczkowe działające na kanały potasowe nazwy

1) Retygabina = ezogabina