CNS Ogolnie i Anksjolityki Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > CNS Ogolnie i Anksjolityki Nazwy > Flashcards

Flashcards in CNS Ogolnie i Anksjolityki Nazwy Deck (40)
Loading flashcards...
1

Toksyny działające na kompleks białkowy odpowiedzialny za egzocytoze pęcherzyków z neurotransmiterami

1. α-latrotoksyna (Czarnej wdowy = Latrodectus mactans)
-> wiąże neureksynę
2. Tetanospazmina (tężec)
3. Botulinotoksyna (Clostridium Botulinum)
2 i 3 -> hydrolizuja synaptobrewinę

2

Rodzaje substancji przekaźnikowych w synapsach

1. Aminokwasy hamujące (jednokarboksylowe)
2. Aminokwasy pobudzające (dikarboksylowe)
3. Aminy
4. Puryny, pirymidyny i ich pochodne
5. Neuroprzekaźniki gazowe
6. Peptydy
7. Inne np. kwas arachidonowy, steroidy, kannabinoidy

3

Neuroprzekaźniki rodzaje - aminokwasy hamujące

1. GABA
2. Glicyna
3. Beta-alanina
4. Tauryna

4

Neuroprzekaźniki rodzaje - aminokwasy pobudzające

1. Kwas glutaminowy
2. Kwas asparaginowy

5

Neuroprzekaźniki rodzaje - aminy

1. Acetylocholina
2. Dopamina
3. Noradrenalina
4. Serotonina
5. Histamina

6

Neuroprzekaźniki rodzaje - puryny, pirymidyny i ich pochodne

1. Adenozyna
2. ADP
3. ATP
4. UDP
5. UTP

7

Neuroprzekaźniki rodzaje - gazowe

1. NO
2. CO

8

Neuroprzekaźniki rodzaje - peptydy rodziny

1. Rodzina neuropeptydów opioidowych
2. Rodzina neuropeptydów kalcytoninowych
3. Rodzina neuropeptydów kininowych
4. Rodzina Neuropeptydu Y
5. Rodzina neuropeptydów tłuszczowych
6. Rodzina hormonów podwzgórza
7. Rodzina hormonów przysadki
8. Rodzina VIP-Glukagon
9. Rodzina cerebelin (Cerebelina 1-4)
10. Inne neuropeptydy

9

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina neuropeptydow opioidowych

1. Enkefaliny
2. Endorfiny
3. Dynorfiny

10

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina neuropeptydów tłuszczowych

1. Leptyna
2. Wisfatyna
3. Adiponektyna
4. Rezystyna

11

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina neuropeptydów kalcytoninowych

1. Kalcytonina
2. CGRP

12

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina neuropeptydów kininowych

-> Tachykininy:
1. Substancja P
2. Neurokinina A i B
3. Neuropeptyd K

13

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina Neuropeptydu Y

1. Neuropeptide Y (NPY)
2. Neuropeptide YY (PYY)
3. Pancreatic polypeptide (PP)

14

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina VIP-Glukagon

1. Glucagon
2. Glucagon-like peptide (GLP-1)
3. Pituitary adenylyl cyclase–activating peptide (PACAP)
4. Vasoactive intestinal polypeptide (VIP)

15

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina hormonów podwzgórza

1. Corticotropin-releasing factor (CRF or CRH)
2. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
3. Growth hormone-releasing hormone (GHRH)
4. Somatostatin (SST)
5. Thyrotropin-releasing hormone (TRH)
6. Oxytocin (OXY)
7. Vasopressin (AVP)

16

Neuroprzekaźniki rodzaje - rodzina hormonów przysadki

1. Corticotropin (Adrenocorticotropic hormone; ACTH)
2. α-Melanocyte-stimulating hormone (α-MSH)
3. Growth hormone (GH)
4. Follicle-stimulating hormone (FSH)
5. β-Lipotropin (β-LPH)
6. Luteinizing hormone (LH)

17

Neuroprzekaźniki rodzaje - inne neuropeptydy

1. Agouti-related peptide (ARP)
2. Bombesin
3. Bradykinin (BK)
4. Cholecystokinin (CCK)
5. Cocaine/amphetamine-regulated transcript (CART)
6. Galanin
7. Ghrelin
8. Melanin-concentrating hormone (MCH)
9. Neurotensin
10. Nerve growth factor (NGF)
11. Orexins
12. Orphanin FQ (nociceptin)
13. Hemopressin (CB1 inverse agonist)

18

Leki wpływające na przekaznictwo GABA-ergiczne - grupy

1. Hamujące syntezę GABA
2. Hamujące uwalnianie GABA i glicyny
3. Agoniści GABA A
4. Antagoniści GABA A
-> kompetytywni
-> niekompetytywni
5. Modulatory GABA A
6. Agoniści GABA B
7. Inhibitory wychwytu GABA
8. Inhibitory rozkładu GABA

19

Leki hamujące syntezę GABA

1. Allyloglicyna -> inhibitor dekarboksylazy kwasu glutaminowego
2. Izoniazyd -> inhibitor kinazy pirydoksalowej

20

Leki hamujące uwalnianie GABA i glicyny

1. Toksyny tężca

21

Kompetytywni antagoniści GABA A

1. Bikukulina
2. Gabazyna

22

Niekompetytywni antagonisci GABA A

-> blokery kanału chlorkowego

Konsulwanty
1. Pikrotoksyna

23

Agoniści GABA A

1. Gaboksadol
2. Muscymol -> niestosowany klinicznie -> skłonność do wywoływania psychozy

24

Modulatory GABA A

1. Barbiturany
2. Benzodiazepiny

25

Agoniści GABA B

1. Baklofen

26

Inhibitory wychwytu GABA

1. Tiagabina -> inhibitor transportera dla GABA GAT-1

27

Inhibitory rozkładu GABA

1. Wigabatryna -> inhibitor transaminazy GABA

28

Leki CNS - ogolnie

1. Środki znieczulenia ogólnego
2. Anksjolityki i leki nasenne
3. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) -> schizofrenia
4. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
5. Leki analgetyczne m.in. opioidowe
6. Psychostymulanty -> stymulują funkcje psychomotoryczne
7. Psychodysleptyki = halucynogenny = subst psychozomimetyczne
8. Leki prokognitywne (nootropowe)
9. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych
10. Leki przeciwdrgawkowe

29

Historyczne leki o działaniu nasennym

1. Alkohole
2. Napoje zawierajace laudanum
3. Bromki
4. Wodzian chloralu
5. Paraldehyd

30

Obecne leki o działaniu uspokajającym i nasennym

1. Barbiturany
2. Benzodiazepiny
3. Antyhistaminiki
4. Wodzian chloralu
5. Substancje działające na pozasynaptyczne GABA A
6. Leki działające wybiórczo na niektóre podjednostki GABA A
7. Agoniści receptorow melatoninowych
8. Antagonisci receptora dla oreksyny
9. Anksjolityki bez działania nasennego
10. Leki do stosowania w narkolepsji i katalepsji